งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสม.ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสม.ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อสม.ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

2 ประวัติส่วนตัว นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๔ บ้านแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คติประจำใจ : ซื่อสัตย์ ขยัน อดออม อดทน

3 ร่มรื่น ชื่นใจ ใส่ใจบริการ
สุขศาลาบ้านแดง ร่มรื่น ชื่นใจ ใส่ใจบริการ

4 ข้อมูลทั่วไปบ้านแดง หลังคาเรือน ๑๕๐ หลัง ประชากร ๕๐๒ คน
หลังคาเรือน ๑๕๐ หลัง ประชากร ๕๐๒ คน สุขศาลา ๑ แห่ง อสม. ๑๐ คน วัด จำนวน ๒ วัด ร้านค้า จำนวน ๒ ร้าน โรงสี จำนวน ๑ โรง ร้านตัดผม จำนวน ๑ ร้าน

5 หลักการทำงาน การครองตน ขยัน อดทน อดออม เสียสละ รักษาศีล ๕ คือ ๑.บ่ฆ่า ๒.บ่ลัก ๓.บ่ตั๋วบ่เอาเมียผู้อื่น ๔.บ่เว้าพื่นคน ๕.บ่กินเหล้าเมายา

6 หลักการทำงาน การครองคน ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องบ้านแดง
ให้เป็นสมาชิกอบต.ปี พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๓ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒ เป็นประธานอสม.บ้านแดง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน

7 หลักการทำงาน ครองงาน ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ เน้นเรื่องป้องกันไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม.ทุกวันศุกร์ ค่า HI ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ทุกเดือน ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ภายใน ๓ปี ที่ผ่านมา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางรพ.สต.บ้านโคกใหญ่

8 กลวิธีการทำงานที่เกิดผลสำเร็จ
เดินสำรวจลูกน้ำทุกหลังคาเรือน ร่วมกับอสม.ทุกคน ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว ทุกสัปดาห์ เน้นหลัก ๓ ป คือ ปิด เปลี่ยน ป้อง ทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ศสมช. ปีละ ๒,๕๐๐ บาท

9 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดลูกน้ำ ยุงลาย ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ส่งสุขศาลาประกวดได้รางวัลชนะเลิศระดับตำบลบัวบาน ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท เป็น อสม.ดีเด่นสาขาการควบคุมโรคติดต่อ

10 นวตกรรม ตะไคร้หอมไล่ยุง
นวตกรรม ตะไคร้หอมไล่ยุง ถึงแม้ว่าอสม.ชาวบ้านแดง จะร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์แต่ก็ยังมียุงลายและยุงรำคาญ บินมารบกวนเรายามค่ำคืนและกลางวัน จึงได้นำสมุนไพรตะไคร้หอมมาใช้ไล่ยุง วิธีทำ นำตระไคร้หอมทั้งต้นทั้งใบ มาหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วนำไปตำให้แหลกจากนั้นนำแอลกอฮอล์ ๗๐ มาคลุกเคล้าให้ชุ่ม แล้วยัดใส่ขวดพลาสติกปิดฝาไว้ ๓ วัน เมื่อจะนำไปใช้ ก็เขย่าขวดแล้วเปิดฝาตั้งไว้ในมุมมืด ยุงได้กลิ่นตะไคร้หอมก็จะบินหนี ไม่มารบกวน

11 วิธีทำ ๑.นำตะไคร้หอมทั้งต้นมาล้างทำความสะอาด
๒.หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และตำให้ละเอียด ๓.นำมาผสมกับแอลกอฮอล์ ๗๐% พอชุ่ม ๔.นำใส่ขวด ปิดฝาไว้ ๓ วัน ๕.นำไปใช้ โดยเขย่าขวดและเปิดฝาออก แล้วตั้งไว้ในมุมที่มียุง ยุงจะบินหนีไม่มารบกวน ๖.เมื่อไม่ใช้ก็ปิดฝาไว้ ๑ ขวด ใช้ได้นาน ๑๕ วัน

12

13 ประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน
๑.ใช้ไล่ยุงไม่ให้มารบกวนทั้งกลางวันและกลางคืน ๒.ประหยัด รายจ่ายในการซื้อยากันยุง ๓.หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ๔.นำสมุนไพรตะไคร้หอมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

14 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt อสม.ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google