งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสม. ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสม. ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อสม. ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ

2 ประวัติส่วนตัว นายนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๔ บ้านแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ คติประจำใจ : ซื่อสัตย์ ขยัน อด ออม อดทน

3 สุขศาลา บ้านแดง ร่มรื่น ชื่นใจ ใส่ใจ บริการ

4 ข้อมูลทั่วไปบ้านแดง หลังคาเรือน๑๕๐ หลัง ประชากร ๕๐๒ คน สุขศาลา ๑ แห่ง อส ม. ๑๐ คน วัดจำนวน๒ วัด ร้านค้าจำนวน๒ ร้าน โรงสีจำนวน๑ โรง ร้านตัดผมจำนวน ๑ร้าน

5 หลักการทำงาน การครองตน ขยัน อดทน อดออม เสียสละ รักษาศีล ๕ คือ ๑. บ่ฆ่า ๒. บ่ลัก ๓. บ่ตั๋วบ่เอา เมียผู้อื่น ๔. บ่เว้าพื่นคน ๕. บ่กินเหล้าเมายา

6 หลักการทำงาน การครองคน ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องบ้านแดง – ให้เป็นสมาชิกอบต. ปี พ. ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ – เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปี พ. ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ – เป็นประธานอสม. บ้านแดง ตั้งแต่ปี พ. ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

7 หลักการทำงาน ครองงาน – ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ สำเร็จ เน้นเรื่องป้องกันไข้เลือดออก – กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. ทุก วันศุกร์ – ค่า HI ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ทุกเดือน – ไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก ภายใน ๓ปี ที่ผ่านมา – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทาง รพ. สต. บ้านโคกใหญ่

8 กลวิธีการทำงานที่เกิดผลสำเร็จ เดินสำรวจลูกน้ำทุกหลังคาเรือน ร่วมกับอสม. ทุกคน ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว ทุก สัปดาห์ เน้นหลัก ๓ ป คือ ปิด เปลี่ยน ป้อง ทำอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ศสมช. ปีละ ๒, ๕๐๐ บาท

9 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดลูกน้ำ ยุงลาย ปี พ. ศ. ๒๕๕๖ ส่งสุขศาลาประกวดได้รางวัล ชนะเลิศระดับตำบลบัวบาน ปี พ. ศ. ๒๕๕๖ เงินรางวัล ๕, ๐๐๐ บาท เป็น อสม. ดีเด่นสาขาการ ควบคุมโรคติดต่อ

10 นวตกรรม ตะไคร้หอมไล่ยุง ถึงแม้ว่าอสม. ชาวบ้านแดง จะร่วมกัน กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์แต่ก็ยังมี ยุงลายและยุงรำคาญ บินมารบกวนเรายาม ค่ำคืนและกลางวัน จึงได้นำสมุนไพรตะไคร้ หอมมาใช้ไล่ยุง วิธีทำ นำตระไคร้หอมทั้งต้นทั้งใบ มาหั่นเป็นชิ้นๆ แล้วนำไปตำให้แหลกจากนั้นนำแอลกอฮอล์ ๗๐ มาคลุกเคล้าให้ชุ่ม แล้วยัดใส่ขวดพลาสติกปิดฝาไว้ ๓ วัน เมื่อจะนำไปใช้ ก็เขย่าขวดแล้วเปิดฝาตั้งไว้ ในมุมมืด ยุงได้กลิ่นตะไคร้หอมก็จะบินหนี ไม่มารบกวน

11 วิธีทำ ๑. นำตะไคร้หอมทั้งต้นมาล้างทำความ สะอาด ๒. หั่นเป็นชิ้นเล็กๆและตำให้ละเอียด ๓. นำมาผสมกับแอลกอฮอล์ ๗๐ % พอชุ่ม ๔. นำใส่ขวด ปิดฝาไว้ ๓ วัน ๕. นำไปใช้ โดยเขย่าขวดและเปิดฝาออก แล้วตั้งไว้ในมุมที่มียุง ยุงจะบินหนีไม่มา รบกวน ๖. เมื่อไม่ใช้ก็ปิดฝาไว้ ๑ ขวด ใช้ได้นาน ๑๕ วัน

12

13 ประโยชน์ที่เกิดกับประชาชน ๑. ใช้ไล่ยุงไม่ให้มารบกวนทั้ง กลางวันและกลางคืน ๒. ประหยัด รายจ่ายในการซื้อยา กันยุง ๓. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็น อันตราย ๔. นำสมุนไพรตะไคร้หอมมาใช้ให้ เกิดประโยชน์

14 สวัสดี ครับ


ดาวน์โหลด ppt อสม. ดีเด่น สาขาเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google