งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นทุนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นทุนการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นทุนการผลิต

2 ต้นทุนการผลิต (Cost of production)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตสินค้า และบริการหรือค่าใช้จ่าย ที่ทำให้อรรถประโยชน์ของสินค้าและ บริการเพิ่มเติม ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) เป็นต้นทุนที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะผลิตมากหรือน้อย ต้นทุนผันแปร (Variable Cost : VC) เป็นต้นทุนที่แปรตามปริมาณการผลิต

3 ต้นทุนที่ชัดเจนหรือต้นทุนที่จ่ายออกไปจริง (Explicit cost) หรือต้นทุนทางบัญชี
เป็นต้นทุนที่วัดจากตัวเงินที่ได้จ่ายจริง นั่นคือ หากมี รายจ่ายเป็นตัวเงินเกิดขึ้นเมื่อใด ก็ถือว่าเป็นต้นทุน ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) มูลค่าของทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด ซึ่งต้องพลาดโอกาสไป เนื่องจากมาเลือก ทางเลือกปัจจุบันรายจ่ายขั้นต่ำที่ผู้ว่าจ้างจำเป็น จะต้องจ่ายแก่ปัจจัยการผลิตเพื่อดึงดูดให้ปัจจัยการผลิตนั้นยังคง ทำงานให้ต่อไป

4 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost)
คือ ต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งรวมทั้งต้นทุนชัดแจ้งและไม่ชัด แจ้งที่เป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนั้นไม่ได้มีการจ่ายเป็นตัวเงินออกไป โดยตรง ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) เป็นต้นทุนที่วัดจากตัวเงินที่ได้จ่ายจริงและชัดแจ้ง นั่นคือ หากมีรายจ่ายเป็นตัวเงินเกิดขึ้นจริงเมื่อใด ก็ถือเป็นต้นทุนเช่น ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบรวมถึงค่าบริหารจัดการ

5 ต้นทุนจม (Sunk Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงและกู้ คืนมาได้ ไม่ว่าจะมีการตัดสินใจประกอบธุรกรรมต่อไปหรือไม่ เนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะนำไปใช้ทำอย่างอื่น ต้นทุนเอกชน (Private Cost) คือ ต้นทุนที่ผู้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องแบกรับ ค่าใช้จ่ายโดยตรง

6 ต้นทุนทางสังคม (Social Cost)
คือ ต้นทุนที่สังคมโดยรวมต้องแบกรับภาระทั้งทางตรงและ ทางอ้อมจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ต้นทุนทางสังคม = ต้นทุนเอกชน + ผลกระทบภายนอก

7 ผลกระทบภายนอก (Externalities)
คือ ต้นทุนความเสียหาย หรือผลประโยชน์ข้างเคียงที่การ ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่งส่งผลกระทบต่อการบริโภค หรือ การผลิตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งเจ้าของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจที่เป็นต้นเหตุของผลกระทบภายนอกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือไม่สามารถเรียกร้องค่าตอบแทนจาก ผลประโยชน์ข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้

8 ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น
ในระยะสั้น ปัจจัยการผลิตมีทั้งปัจจัยคงที่และปัจจัยผันแปร 1.ต้นทุนรวม (Total Cost) TC เป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดประกอบด้วย 1.1 ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost :TFC) เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการผลิต ลักษณะของเส้นเป็นเส้นตรงขนานแกนนอน 1.2ต้นทุนแปรผันรวม (Total variable Cost : TVC)เป็นต้นทุนแปรผัน ตามการผลิต ลักษณะของเส้นเป็นเส้นทอดขึ้นเสมอ และโดยทั่วไปจะมี ลักษณะที่เพิ่มในอัตราที่ลดลงในตอนแรก แต่เมื่อผลิตมากขึ้นต้นทุนแปร ผันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นในที่สุด

9 2.ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) คือ ต้นทุนเฉลี่ยต่อ หน่วยการผลิต ต้นทุนรวมมีทั้งต้นทุนคงที่และแปรผัน ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ย แบ่งเป็น ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (AFC) และต้นทุนแปรผันเฉลี่ย (AVC)

10 3. ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) คือ อัตราการ เปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมเมื่อการผลิตเปลี่ยนไปอีกหนึ่งหน่วย

11 ต้นทุนการผลิตในระยะยาว
การผลิตในระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว ดังนั้นปัจจัยทุกตัวจึงกลายเป็นปัจจัย แปรผัน เพราะผู้ผลิตมีเวลาเพียงพอที่จะแสวงหาและเปลี่ยนแปลง ขนาดของปัจจัยต่างๆแม้แต่เครื่องจักร และโรงงานที่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น ดังนั้นการผลิตในระยะจึงเป็นเสมือน แผนการผลิตที่ปรับตัวได้เต็มที่นั่นเอง

12 ดังนั้นต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจึงมีแต่ต้นทุนแปรผัน นอกจากนี้ขนาดของต้นทุนยังขึ้นอยู่กับราคาของปัจจัย และ ส่วนผสมของปัจจัยแปรผันซึ่งผู้ผลิตจะต้องพยายามทำให้มีต้นทุน ต่ำที่สุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้วย


ดาวน์โหลด ppt ต้นทุนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google