งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้นทุนการ ผลิต. ต้นทุนการผลิต (COST OF PRODUCTION) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการ ผลิตในการผลิตสินค้าและบริการหรือ ค่าใช้จ่าย ที่ทำให้อรรถประโยชน์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้นทุนการ ผลิต. ต้นทุนการผลิต (COST OF PRODUCTION) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการ ผลิตในการผลิตสินค้าและบริการหรือ ค่าใช้จ่าย ที่ทำให้อรรถประโยชน์ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ต้นทุนการ ผลิต

2 ต้นทุนการผลิต (COST OF PRODUCTION) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการ ผลิตในการผลิตสินค้าและบริการหรือ ค่าใช้จ่าย ที่ทำให้อรรถประโยชน์ของ สินค้าและบริการเพิ่มเติม ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost : FC) เป็นต้นทุนที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะผลิต มากหรือน้อย ต้นทุนผันแปร (Variable Cost : VC) เป็นต้นทุนที่แปรตามปริมาณการ ผลิต

3 ต้นทุนที่ชัดเจนหรือต้นทุนที่จ่าย ออกไปจริง (EXPLICIT COST) หรือต้นทุนทาง บัญชี เป็นต้นทุนที่วัดจากตัวเงินที่ได้จ่าย จริง นั่นคือ หากมีรายจ่ายเป็นตัวเงิน เกิดขึ้นเมื่อใด ก็ถือว่าเป็นต้นทุน ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) มูลค่าของทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด ซึ่ง ต้องพลาดโอกาสไปเนื่องจากมาเลือก ทางเลือกปัจจุบันรายจ่ายขั้นต่ำที่ผู้ว่าจ้าง จำเป็นจะต้องจ่ายแก่ปัจจัยการผลิตเพื่อ ดึงดูดให้ปัจจัยการผลิตนั้นยังคงทำงาน ให้ต่อไป

4 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (ECONOMIC COST) คือ ต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งรวมทั้ง ต้นทุนชัดแจ้งและไม่ชัดแจ้งที่เป็นต้นทุนค่า เสียโอกาสนั้นไม่ได้มีการจ่ายเป็นตัวเงิน ออกไปโดยตรง ต้นทุนทางบัญชี (Accounting Cost) เป็นต้นทุนที่วัดจากตัวเงินที่ได้จ่ายจริง และชัดแจ้ง นั่นคือ หากมีรายจ่ายเป็นตัวเงิน เกิดขึ้นจริงเมื่อใด ก็ถือเป็นต้นทุนเช่น ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบรวมถึงค่าบริหารจัดการ

5 ต้นทุนจม (SUNK COST) คือ ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว โดย ไม่สามารถหลีกเลี่ยงและกู้คืนมาได้ ไม่ ว่าจะมีการตัดสินใจประกอบธุรกรรม ต่อไปหรือไม่ เนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะ นำไปใช้ทำอย่างอื่น ต้นทุนเอกชน (Private Cost) คือ ต้นทุนที่ผู้ประกอบกิจกรรมทาง เศรษฐกิจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายโดยตรง

6 ต้นทุนทางสังคม (SOCIAL COST) คือ ต้นทุนที่สังคมโดยรวมต้องแบก รับภาระทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการ ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ต้นทุนทางสังคม = ต้นทุนเอกชน + ผลกระทบภายนอก

7 ผลกระทบภายนอก (EXTERNALITIES) คือ ต้นทุนความเสียหาย หรือ ผลประโยชน์ข้างเคียงที่การประกอบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนึ่งส่งผลกระทบ ต่อการบริโภค หรือ การผลิตของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งเจ้าของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจที่เป็นต้นเหตุของผลกระทบ ภายนอกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้น หรือไม่สามารถ เรียกร้องค่าตอบแทนจากผลประโยชน์ ข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้

8 ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น ในระยะสั้น ปัจจัยการผลิตมีทั้งปัจจัยคงที่ และปัจจัยผันแปร 1. ต้นทุนรวม (Total Cost) TC เป็นต้นทุน การผลิตทั้งหมดประกอบด้วย 1.1 ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost :TFC) เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตาม ปริมาณการผลิต ลักษณะของเส้นเป็น เส้นตรงขนานแกนนอน 1.2 ต้นทุนแปรผันรวม (Total variable Cost : TVC) เป็นต้นทุนแปรผันตามการผลิต ลักษณะของเส้นเป็นเส้นทอดขึ้นเสมอ และ โดยทั่วไปจะมีลักษณะที่เพิ่มในอัตราที่ลดลง ในตอนแรก แต่เมื่อผลิตมากขึ้นต้นทุนแปร ผันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นในที่สุด

9 2. ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) คือ ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต ต้นทุนรวมมีทั้งต้นทุนคงที่และแปร ผัน ดังนั้นต้นทุนเฉลี่ยแบ่งเป็น ต้นทุน คงที่เฉลี่ย (AFC) และต้นทุนแปรผัน เฉลี่ย (AVC)

10 3. ต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวม เมื่อการผลิตเปลี่ยนไปอีกหนึ่งหน่วย

11 ต้นทุนการผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวปัจจัยการผลิต ทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะ ยาว ดังนั้นปัจจัยทุกตัวจึงกลายเป็น ปัจจัยแปรผัน เพราะผู้ผลิตมีเวลาเพียง พอที่จะแสวงหาและเปลี่ยนแปลงขนาด ของปัจจัยต่างๆแม้แต่เครื่องจักร และ โรงงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะ สั้น ดังนั้นการผลิตในระยะจึงเป็นเสมือน แผนการผลิตที่ปรับตัวได้เต็มที่นั่นเอง

12 ดังนั้นต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นจึงมี แต่ต้นทุนแปรผันนอกจากนี้ขนาดของ ต้นทุนยังขึ้นอยู่กับราคาของปัจจัย และ ส่วนผสมของปัจจัยแปรผันซึ่งผู้ผลิต จะต้องพยายามทำให้มีต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้วย


ดาวน์โหลด ppt ต้นทุนการ ผลิต. ต้นทุนการผลิต (COST OF PRODUCTION) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการ ผลิตในการผลิตสินค้าและบริการหรือ ค่าใช้จ่าย ที่ทำให้อรรถประโยชน์ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google