งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก และการประเมินความคุ้มค่า วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง 313-314 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ( ตลิ่งชัน ) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก และการประเมินความคุ้มค่า วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง 313-314 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ( ตลิ่งชัน ) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก และการประเมินความคุ้มค่า วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง 313-314 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ( ตลิ่งชัน ) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย สมชาย ศักดาเวคีอิศร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 2

3 3 พรฏ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 : มาตรา 22 : ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ แต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด “ให้ สศช. และ สงป. ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความ คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการ อยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี สำหรับเป็นแนวทางในการ พิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไป หรือ ยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของ ส่วนราชการในปีต่อไป.... ”

4 4 ทดลองประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของ สศช. วางกรอบแนวทาง จัดทำรายละเอียดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าฯ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 18 ตุลาคม 2548 ขยายผล 3 กระทรวงนำร่อง มหาดไทย อุตสาหกรรม สาธารณสุข ขยายผลทุกกรมใน 17 กระทรวง และ 3 กระทรวงนำร่อง ทุกหน่วยงานประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจ

5 การประเมินการดำเนินภารกิจของภาครัฐ เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มี ประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ ผลลัพธ์เป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงินได้ 5

6 6 บรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสร้างผลผลิตหรือการให้บริการด้วย ต้นทุนต่ำที่สุด ผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจตามที่ คาดหมายและไม่คาดหมาย

7 7 หน่วยการประเมิน ภารกิจที่ต้องประเมิน ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่า หน่วยงาน ระดับกรม

8 8 ผลผลิต สิ่งของหรือบริการที่เป็น รูปธรรมหรือรับรู้ได้ จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้ใช้ประโยชน์ ที่มา : สำนักงบประมาณ การปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ หน้า 38

9 9 ตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่า ภารกิจตัวชี้วัดหลักตัวชี้วัดเพิ่มเติม บริการสาธารณะ (ประชาชนได้ ประโยชน์ โดยตรง) ประสิทธิภาพ ต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วนผลผลิตต่อทรัพยากร สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่าย ตามแผน คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิผล ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ ประโยชน์ ประสิทธิผลของค่าใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) บริการด้าน การพัฒนา และความมั่นคง (ประชาชนได้ ประโยชน์โดยอ้อม) ผลกระทบ ต่อประชาชน ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม Benefit-Cost Ratio ผลสำเร็จของการดำเนินงานจาก การใช้งบประมาณ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน จากการใช้งบประมาณ (PART) ภารกิจที่เป็นโครงการ ประเมินตัวชี้วัดหลักและเพิ่มเติม

10 10 กระทร วง เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิ ต การจัดทำคำรับรอง ฯ ( กพร ) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ การพัฒนาองค์กร (Balanced Scorecard) ประเมินความ คุ้มค่า ต้นทุนต่อหน่วย Cost-effectiveness ผลประโยชน์ของภารกิจ - อัตราส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย -NPV -IRR - ผลกระทบอื่น ๆ ที่ประเมิน เป็นมูลค่าไม่ได้ เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิ ต เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าประ สงค์ ยุทธศาสตร์ ผลผลิ ต ผลลั พธ์ กลุ่มภารกิจ 1 กลุ่มภารกิจ 2 สำนักงาน ปลัด กระทรวงฯ สำนักงาน ก. ประเมินความเหมาะสมของ งาน / โครงการ ก่อนดำเนินการ ผลผลิ ต ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการกับการประเมินความคุ้มค่า

11 11 ตั้งคณะทำงานในระดับกรม ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกอง/สำนัก พร้อมทั้งกำหนดผู้ประสานงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการ ประเมินความคุ้มค่า 2.1 เตรียมกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2.2 เตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการประเมิน ภายใต้การประเมินความคุ้มค่าที่ครอบคลุมมิติประสิทธิผล มิติ ประสิทธิภาพ มิติผลกระทบ มีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้เพื่อ การวางกรอบแนวทาง อาทิ พ.ร.บ. และ พ.ร.ฎ. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงและกรม / แผนกลยุทธ์ของกระทรวง และกรม / แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี / ผังโครงสร้างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ / การวิเคราะห์ SWOT ของกระทรวงและกรม / ตัวชี้วัดผลลัพธ์ระดับผลผลิตของกรม และปริมาณงานของกรม / ผังเชื่อมโยงผลลัพธ์สู่ผลผลิต กิจกรรม งบประมาณของ กรม / รายงานตามแบบ สงป. 301 2. กระบวนการประเมินความคุ้มค่า

12 12 ขั้นตอนในการประเมินความคุ้มค่าฯ การกำหนดผลผลิต การกำหนดตัวชี้วัดและระดับ ความสมบูรณ์ของข้อมูล การวิเคราะห์ผลประโยชน์กับค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผล การประเมินความคุ้มค่าฯ    

13 13 ผลผลิตที่ตอบสนองภารกิจหลักโดยตรง กิจกรรมภายในหน่วยงานที่นำมาคิดปันส่วน ค่าใช้จ่าย ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่าฯ -หน่วยส่งผ่านงบประมาณ -การประชุมนานาชาติ -กองทุน/เงินชดเชย/เงินชำระหนี้ แบบฟอร์ม 3.1  การกำหนดผลผลิต แบบฟอร์มที่ใช้ :

14 14 แบบฟอร์ม 3.2  การกำหนดตัวชี้วัดและระดับ ความสมบูรณ์ของข้อมูล แบบฟอร์มที่ใช้ : ความสำเร็จตามกลยุทธ์/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กรม  วัดประสิทธิผล (2Q+2T+1P) ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์/เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง  วัดผลกระทบ (2Q+2T+1P) : ปริมาณ/ คุณภาพ/เวลา/เป้าหมาย/สถานที่ ความสำเร็จของผลผลิต  Q Q C T : ปริมาณ/คุณภาพ/ ต้นทุน/เวลา ตรวจระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศ วางแผนเพิ่มระดับความสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศ

15 15 คุณสมบัติของตัวชี้วัด Validity : ความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ VARSVARS Sensitivity : ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ปริมาณหรือคุณภาพ Availability of Data : ความมีอยู่ของข้อมูล Reliability of Data : ความเชื่อถือได้ของ ข้อมูล

16 16 การวิเคราะห์ผลประโยชน์ กับค่าใช้จ่าย แบบฟอร์ม 3.3 แบบฟอร์มที่ใช้ : ระบุกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ/พื้นที่ ระบุผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นเงินและไม่เป็นเงิน ค่าใช้จ่ายโดยตรงและค่าใช้จ่ายเป็นส่วนทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เป็นผลกระทบ ค่าใช้จ่ายทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ

17 17 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ ผลการประเมินความคุ้มค่าฯ จัดทำรายงานการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบ แบบฟอร์ม 3.4 แบบฟอร์มที่ใช้ :

18 18 บทเรียนหน่วยงานนำร่อง 1.เป้าหมายการให้บริการของกรมสูงกว่าระดับกระทรวง สร้างความมั่นคงของรัฐ ขจัดความยากจน 2.เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง/หน่วยงานเป็นนามธรรม แก้ไขปัญหาที่ดินของคนยากจน เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาวะแวดล้อมดีขึ้น ความคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพทั่วถึง 3.ไม่มีตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และผลกระทบ โดยนำตัวชี้วัดระดับ ผลผลิตไปใช้แทน และตัวชี้วัดระดับผลผลิตไม่มีการเก็บ ข้อมูลที่ครบถ้วน

19 19 ความคุ้มค่า กับเครื่องมือ PART คำถามเอกสารประกอบคำอธิบาย ข้อ ง-5 หน่วยงานมีกระบวนการ จัดการที่ช่วยวัดผลและปรับ การดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 1)เอกสารหลักเกณฑ์การวัดผล QQCT 2)เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการ วัด cost-effectiveness 1)ออกแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการวัดผล 2)ออกแบบระบบข้อมูล พื้นฐาน 3)กระบวนการมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร ข้อ จ-3 ผลการดำเนินงานมี ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีความ คุ้มค่า 1)รายงานการประเมิน ประสิทธิภาพ QQCT 2)รายงานประเมินผล cost- effectiveness

20 20 3. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

21 21 ผลผลิต สอดคล้องกับคำนิยามหรือไม่ ความสอดคล้องของ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ตัวชี้วัดที่กำหนดมีคุณสมบัติ VARS/QQCT/2Q2T1P หรือไม่ ป ร ะ เ ด็ น การวิเคราะห์

22 22 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดย ใช้ความรู้เป็นฐาน เป้าหมาย : ประชาชนได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ ร้อยละของผู้ปกครองฯ ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ (100%) ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการสนับสนุนฯ (100%) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง (80%) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคน เป้าหมาย : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม สิทธิ (938 คน) ผลผลิตที่ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (โรงเรียนสาธิต) จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ (938 คน) ร้อยละผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุน (100%) ต่อ

23 23 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2552) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้ เป็นฐาน เป้าหมาย : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ (ปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น) กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนากำลังคน เป้าหมาย : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันลดลง ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง สัดส่วนนักเรียนต่อประชากรในแต่ละระดับชั้นเพิ่มขึ้น ผลผลิตที่ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (โรงเรียนสาธิต) จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ (938 คน) ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการ สนับสนุน

24 24 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศ ทางการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สายสามัญ (50 : 50) สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาย สังคมในสถาบันอุดมศึกษา (จำกัดรับระดับ อนุ ป.-ป.ตรี) (40:60) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : 2 ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานตรงสาขา (72%) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (75%) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ศึกษาต่อ/หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (66 %) ผลผลิตที่ : 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนฯ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (1,536 คน) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามมาตรฐานหลักสูตร (100%) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ กำหนด (90%) ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (412.7 ล้านบาท) ต่อ

25 25 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2552) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศทางการพัฒนา ประเทศ เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการ ดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของ ประเทศ รายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาสูงขึ้น/คุณภาพชีวิตดีขึ้น ระดับการแข่งขันด้าน ว&ท ของประเทศสูงขึ้น กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : 2 ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานตรงสาขา (72%) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (75%) ผลผลิตที่ : 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนฯ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (1,536 คน) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามมาตรฐานหลักสูตร (100%) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่ กำหนด (90%) ร้อยละค่าใช้จ่ายการผลิตจริงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

26 26 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศ ทางการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สายสามัญ (50 : 50) สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาย สังคมในสถาบันอุดมศึกษา (จำกัดรับระดับ อนุ ป.-ป.ตรี) (40:60) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมาย : 2 ขยายการผลิตกำลังคนด้าน ว&ท และสาขา ที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการ พัฒนาประเทศ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (79%) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (79%) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (76 %) ผลผลิตที่ : 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี - จัดการเรียนการสอนฯ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (1,005 คน) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบตามมาตรฐานหลักสูตร (100%) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะ กำหนด (90%) ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (261.3 ล้านบาท) ต่อ

27 27 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการ เรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศ ทางการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ รายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาสูงขึ้น/คุณภาพชีวิตดีขึ้น ระดับการแข่งขันด้าน ว&ท ของประเทศสูงขึ้น กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมาย : ขยายการผลิตกำลังคนด้าน ว&ท และสาขาที่ ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนา ประเทศ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (80%) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (70%) ผลผลิตที่ : 1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี - จัดการเรียนการสอน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (2,903 คน) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบตามมาตรฐานหลักสูตร (100%) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะกำหนด (90%) ร้อยละค่าใช้จ่ายการผลิตจริงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่อ

28 28 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศ ทางการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา : สายสามัญ (50 : 50) สัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาย สังคมในสถาบันอุดมศึกษา (จำกัดรับระดับ อนุ ป.-ป.ตรี) (40:60) กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา กำลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป้าหมาย : ขยายการผลิตกำลังคนด้าน ว&ท และสาขา ที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการ พัฒนาประเทศ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (79%) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (79%) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (76 %) ผลผลิตที่ : 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (100 คน) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (100%) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (90%) ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (99.5 ล้านบาท) ต่อ

29 29 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการ เรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนทิศ ทางการพัฒนาประเทศ เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มี ศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ รายได้ของผู้สำเร็จการศึกษาสูงขึ้น/คุณภาพชีวิตดีขึ้น ระดับการแข่งขันด้าน ว&ท ของประเทศสูงขึ้น กลยุทธ์ : ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป้าหมาย : ขยายการผลิตกำลังคนด้าน ว&ท และสาขาที่ ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนา ประเทศ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (79%) ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (79%) ผลผลิตที่ : 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (100 คน) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร (100%) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา ที่กำหนด (90%) ร้อยละค่าใช้จ่ายจริงต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ต่อ

30 30 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1.พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2.สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ร้อยละประชากรในวัยเรียนในระบบโรงเรียนได้รีบการศึกษาภาค บังคับ/ม.ศ. ปลาย (100/75) จำนวนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (1.2 ล้าน คน) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย (ผู้มีอายุ 15-59 ปี) (9.64 ปี) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (6%) กลยุทธ์ : บริการวิชาการที่สร้างคุณค่าให้แก่ มหาวิทยาลัยและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ ประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริหารของชุมชน เป้าหมาย : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (85%) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรต่อ ประโยชน์จากการบริการ (85%) ผลผลิตที่ : 4 1. ผลงานการให้บริการวิชาการ - จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (47 โครงการ) จำนวนผู้เข้ารับบริการ (14,571 คน) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ (85%) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา (90%) ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (22.5 ล้านบาท) ต่อ

31 31 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1.พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2.สร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต เป้าหมาย : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี มาตรฐาน คุณภาพ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย (ผู้มีอายุ 15-59 ปี) (9.64 ปี) ระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาสูงขึ้น กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริการวิชาการในการพัฒนา คุณภาพ และการแข่งขัน เป้าหมาย : บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (85%) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรต่อประโยชน์จากการบริการ (85%) ผลผลิตที่ : 4 ผลงานการให้บริการวิชาการ - จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ จำนวนผู้เข้ารับบริการ (14,571 คน) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ (85%) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด (90%) ร้อยละค่าใช้จ่ายของการให้บริการจริงต่องบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ต่อ

32 32 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. ส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยพัฒนาถ่ายทอด เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 2. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ ความรู้เป็นฐาน เป้าหมาย 4 : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (3,929 เรื่อง) กลยุทธ์ : 1) พัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันการแก้ไขปัญหาของ ชุมชนและสังคม 2) สร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยขั้นพื้นฐาน ในทุกสาขาวิชา เป้าหมาย : วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและของ ประเทศ จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ (25 เรื่อง) จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือ ฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ (12 เรื่อง) ผลผลิตที่ : 5 และ 6 1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนโครงการวิจัย (15/26 โครงการ) จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (12/21 โครงการ) จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ 12/21) ค่าใช้จ่ายงบการวิจัย (6.2/28.8 ล้านบาท) ต่อ

33 33 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. ส่งเสริม/สนับสนุนการวิจัยพัฒนาถ่ายทอด เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 2. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้ เป็นฐาน เป้าหมาย 4 : ความสามารถในการแข่งขันด้าน นวัตกรรมของประเทศเพิ่มขึ้น (ปรับปรุงใหม่ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของ ประเทศเพิ่มขึ้น กลยุทธ์ : ส่งเสริมผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการ พัฒนาเชิงพาณิชย์ และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เป้าหมาย : วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและของประเทศ ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ ร้อยละผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่ กำหนด (80 %) ผลผลิตที่ : 1.ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนประชาชนเป้าหมายที่อ่านผลงานวิจัยที่เผยแพร่ ภายในเวลาที่กำหนด สัดส่วนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ สัดส่วนโครงการวิจัยที่มาตรฐานและเสร็จในเวลาที่ กำหนด ร้อยละค่าใช้จ่ายจริงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต่อ

34 34 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. พัฒนาองค์ความรู้ และสถาบันการศึกษาให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประเพณีดีงามของไทย 2. ปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย เป้าหมาย : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย นักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกฝังในด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย (90%) กลยุทธ์ : เผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน เป้าหมาย : เพื่อปลูกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การสืบสานสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (25 โครงการ) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ( 85%) ผลผลิตที่ : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม -ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (9,740 คน) จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม (25 โครงการ) ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ (94%) ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (90%) ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบที่ได้รับ จัดสรร (18.7 ล้านบาท) ต่อ

35 35 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต (ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ปี 2553) ตัวชี้วัด ผลกระทบ ตัวชี้วัด ประสิทธิผล ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ (Impact) (outcome) (output) ยุทธศาสตร์กระทรวง : 1. พัฒนาองค์ความรู้ และสถาบันการศึกษาให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ประเพณีดีงามของไทย 2. ปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เกิดการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย เป้าหมาย : ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีไม่สูญหาย กลยุทธ์ : ส่งเสริมการบริการสืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม เป้าหมาย : เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรมที่ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละของ นักเรียน/นักศึกษาที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย (ดูว่าการปลูกฝังทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง) ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (94%) (ต้อง เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นผลลัพธ์) ผลผลิตที่ : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม -ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนประชาชนที่ได้ความรู้จากโครงการที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เป้าหมายโครงการ) นักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกฝังในด้านการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย (90%) ร้อยละของค่าใช้จ่ายจริงต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

36 36 ตัวอย่าง การสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าฯ กรมที่ดิน ผลผลิต : การออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน 25502551% เพิ่ม/ลด ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/แปลง) 2,8163,30117.2 ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย (%) 110103- ระดับความพอใจของประชาชนต่อ กระบวนการให้บริการ (การเดิน สำรวจออกโฉนด) 76 %85.8- มิติประสิทธิภาพ มิติผลกระทบ/ผลลัพธ์ ประชาชนมีความมั่นคงฯ สามารถนำโฉนดไปเป็นหลักประกันต่างๆ ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น/ลดข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน ก่อให้เกิดการปรับปรุงที่ดินทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

37 37 ตัวอย่าง การสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าฯ (ต่อ) สรุป : ความคุ้มค่าของการออกโฉนดที่ดิน ปี 2551 การดำเนินงานออกโฉนดมีความคุ้มค่าเพราะสามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจในกระบวนการทำงานสูงกว่าแผนร้อยละ 5.8 ถึงแม้จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น เพราะประชาชนได้รับบริการตาม เป้าหมาย และสามารถใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบให้มีรายได้มากขึ้น รวมทั้ง ลดข้อพิพาทเรื่องเขตที่ดิน สมควรทำภารกิจนี้ต่อไป สำหรับการ ดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาไว้ในการวางแผนสำรวจออกโฉนดที่ดิน รวมทั้งนำระบบข้อมูล งานทะเบียนโปรแกรม SUR 32 มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานและ สมรรถนะของเจ้าหน้าที่

38 38 ตัวอย่าง การสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าฯ กรมสุขภาพจิต ผลผลิต : ประชาชาชนได้รับบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต มิติประสิทธิภาพ 25502551% เพิ่ม/ลด ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)2,1412,2856.7 ผลผลิตจริงเทียบกับเป้าหมาย (ผู้ได้รับการบำบัด) (ร้อยละ)150.3158.7- ผู้ป่วยจากระบบส่งต่อเทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ)216.7224.5- สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริง/เป้าหมาย (เท่า)1.51.6- ความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการ (ร้อยละ)8786(เป้าหมาย 85%) มิติประสิทธิผล 25502551% เพิ่ม/ลด ประชาชนสามารถจัดการความเครียด (ร้อยละ)95.592.3สูงกว่าเป้า 134 % ผู้ป่วยจิตเวชไม่ต้องกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน (ร้อยละ)9798.4สูงกว่าเป้า 100.5 % ผลกระทบ 25502551% เพิ่ม/ลด ประชาชนมีสุขภาพจิตดี (ร้อยละ)70.282สูงกว่าเป้า 109 %

39 39 ตัวอย่าง การสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าฯ (ต่อ) สรุป : ความคุ้มค่าของการรักษาด้านสุขภาพจิต ปี 2551 การดำเนินงานรักษาด้านสุขภาพจิตมีความคุ้มค่าเพราะการ ทำงานมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 58.7 และประชาชนพึงพอใจต่อระบบการให้บริการถึงร้อยละ 86 สูง กว่าเป้าที่กำหนดไว้ร้อยละ 85 และการดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยผู้ป่วยไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ถึงร้อยละ 98.4 สูงกว่าเป้าร้อยละ 0.5 และทำให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีถึง ร้อยละ 82 สูงกว่าเป้าร้อยละ 9 ดังนั้น สมควรคงสภาพภารกิจไว้ ต่อไป การพัฒนาประสิทธิภาพในอนาคตจะจัดทำแผนการใช้ ทรัพยากรระหว่างโรงพยาบาลจิตเวชและผู้มีสุขภาพจิตร่วมกัน เพื่อ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ประชาชนทุกลุ่ม ตลอดจนเสริมสร้าง ศักยภาพเครือข่ายบริการสาธารณสุขให้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตได้ อย่างเต็มที่

40 40 สวัสดี www.nesdb.go.th Somchai-s@nesdb.go.th

41 41 ก. ผลผลิตที่ตอบสนองผลลัพธ์ที่เป็นภารกิจหลักโดยตรงที่จะต้อง “ประเมิน ประสิทธิผล” และ “ประเมินประสิทธิภาพ” 1....................................................................................................................... 2....................................................................................................................... 3....................................................................................................................... 4....................................................................................................................... ข. กิจกรรมหรือโครงการซึ่งสามารถปันส่วนค่าใช้จ่ายได้ 1....................................................................................................................... 2....................................................................................................................... 3....................................................................................................................... 4....................................................................................................................... ค. ผลผลิตที่ไม่เข้าข่ายในการประเมินความคุ้มค่า 1....................................................................................................................... 2....................................................................................................................... 3....................................................................................................................... 4....................................................................................................................... 5....................................................................................................................... นำผลผลิตที่แสดงในรายงานงบประมาณ ประจำปีมาแสดงในส่วนนี้ ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3.1 นำกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนให้เกิด ผลผลิตมากกว่า 1 ผลผลิตมาแสดงในส่วนนี้ นำผลผลิต หรือ โครงการที่ไม่เข้าข่ายการประเมินความคุ้มค่ามาแสดงใน ส่วนนี้ ในกรณีที่ส่งผลต่อหน่วยงานอื่น ควรแจ้งหน่วยงานที่ได้รับ ผลประโยชน์นั้นทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปประเมินความคุ้มค่าต่อไป

42 42 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3.2 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดผลกระทบ ตัวชี้วัดประสิทธิผล ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ แหล่งที่มา ของข้อมูล หน่วยงาน รับผิดชอบ ความมีอยู่ ของข้อมูล ความสมบูรณ์ ของข้อมูล

43 43 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3.3 ลักษณะของผลประโยชน์มูลค่า (บาท) ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย 1.ผลประโยชน์ 1.1ผลประโยชน์ทางตรงที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ ลักษณะของผลประโยชน์มูลค่า (บาท) ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 1.2ผลประโยชน์ทางอ้อมที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้ ลักษณะของผลประโยชน์มูลค่า (บาท) ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย 1.3ผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามีให้อธิบายเชิงพรรณนา) ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้ในการ รายงานผลตามตัวชี้วัด Cost Effectiveness ถ้าไม่ สามารถแสดงผลที่เป็น ตัวเลขได้ (ดูนิยาม ประกอบ) ข้อมูลในส่วนนี้จะใช้ใน การรายงานผลตาม ตัวชี้วัด Benefit/Cost Ratio (ดูนิยาม)

44 44 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3.3 (ต่อ) ระบุหมวดค่าใช้จ่ายมูลค่า (บาท) งบดำเนินการ (ไม่ร่วมงบบุคลากร 2.ค่าใช้จ่าย 2.1ค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยตรง ก.ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงของผลผลิต/โครงการ ระบุหมวดค่าใช้จ่ายมูลค่า (บาท) งบดำเนินการที่ปันส่วน (ไม่ร่วมงบบุคลากร) ข.ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรงที่ปันส่วน 2.2ค่าใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ อาจแสดงความสูญเสียใน เชิงปริมาณ คุณภาพ ผลิตภาพ ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น เป็นต้น ข้อมูลในส่วนนี้จะนำไป แสดงในแบบฟอร์มที่ 3.4 ให้หัวข้อ มิติผลกระทบ ให้รวมค่าใช้จ่ายที่ หน่วยงานอื่น ทั้งภายใน และต่างประเทศได้ สนับสนุน หรือดำเนินการ แทนในบางกิจกรรม/ โครงการ ระบุหมวดค่าใช้จ่ายมูลค่า (บาท) งบดำเนินการ (ไม่ร่วมงบบุคลากร) 2.3ค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ผู้อื่นช่วยจ่ายให้ ระบุหมวดค่าใช้จ่ายมูลค่า (บาท) งบดำเนินการที่ปันส่วน (ไม่ร่วมงบบุคลากร) 2.4ค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ (ถ้ามีให้อธิบายเชิงพรรณนา) ประเภทความสูญเสีย ลักษณะของความสูญเสียหรือ ค่าใช้จ่ายเชิงสังคม ความสูญเสียด้านสังคมและวัฒนธรรม ความสูญเสียด้านการเมืองและการบริหารภาครัฐ ความสูญเสียด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสูญเสียด้านอื่นๆ ข้อมูลจากกิจกรรม/ โครงการตามที่ระบุใน แบบฟอร์มที่ 3.1 ข้อ ข

45 หน่วยงานควรรายงานตัวชี้วัด Benefit-Cost Ratio หรือ Cost-Effectiveness ตามความมีอยู่ของข้อมูล 45 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3.4 ประสิทธิภาพ รายงานผล (ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบกับ แผนประจำปีที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ให้แสดง เหตุผล) -ต้นทุน -ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบ กับแผน -คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดตาม คู่มือการประกันคุณภาพและควบคุม คุณภาพ -สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการให้บริการ เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด อาจนำต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณตามแนวทาง GFMIS ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานของกิจกรรม/ โครงการ หรือค่าใช้จ่าย อาจคำนวณต้นทุนต่อหน่วยขึ้นใหม่ ควรพิจารณาผลการดำเนินงานของผลผลิต โดยอาจรายงานผลตาม ตัวชี้วัดที่แสดงในเชิงปริมาณ เหมาะสำหรับการรายงานผลการบรรลุความสำเร็จตามมาตรฐานที่ กำหนด ซึ่งควรระบุถึงคู่มือการประกันคุณภาพและควบคุม ภาพประกอบ เหมาะสำหรับผลผลิตที่มีการกำหนดตัวชี้วัดเป็นระยะเวลาในการ ดำเนินการ/ให้บริการ โดยเปรียบเทียบผลกับแผน ประสิทธิผล รายงานผล (ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วัดประสิทธิผล และเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านมา กรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล) -Benefit-Cost Ratio -Cost-Effectiveness แสดงผลของสัดส่วนผลประโยชน์ที่คิดมูลค่าเป็นเงินได้และคิดมูลค่า เป็นเงินไม่ได้ (จากข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ในแบบฟอร์มที่ 3.3) โดย อาจจำแนกตามผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มสังคม แสดงผลของผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มสังคม (จาก ข้อ 1.3 ในแบบฟอร์มที่ 3.3) ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ผลรวมจากข้อ 2.1-2.4 ในแบบฟอร์มที่ 3.3) ในเชิงพรรณา ควรแสดงผลของตัวชี้วัด 4 ตัวนี้เป็นหลัก หากไม่สามารถรายงานผลได้ จึงใช้ตัวชี้วัดในลำดับต่อไป

46 46 ตัวอย่างแบบฟอร์ม 3.4 (ต่อ) ผลกระทบ รายงานผล (ให้แสดงผลการประเมินตัวชี้วัดผลกระทบ/เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา กรณีที่ไม่สามารถ เปรียบเทียบได้ให้แสดงเหตุผล) -การประเมินผลกระทบ -การประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจ -การประเมินผลกระทบต่อสังคม -การประเมินผลกระทบต่อการเมือง -การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รายงานผลสำเร็จตามเป้าหมายการให้บริการ กระทรวงที่ ผลผลิตนี้ส่งผลกระทบถึง (ซึ่งอาจส่งผลกระทบเพียงบางส่วนก็ ได้ ตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากกระทรวง) รวมทั้งผลกระทบ จากการศึกษาทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายที่คิดมูลค่าเป็นเงิน ไม่ได้ (จากข้อ 2.4 ในแบบฟอร์มที่ 3.3)


ดาวน์โหลด ppt 1 การคำนวณต้นทุนผลผลิตหลัก และการประเมินความคุ้มค่า วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ณ ห้อง 313-314 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ( ตลิ่งชัน ) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google