งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการฝึกอบรม วันแรก แรงบันดาลใจ ความ คาดหวัง วิเคราะห์สถานการณ์ แรงงานจากวิกฤติ เศรษฐกิจ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น จริง ประวัติศาสตร์แรงงาน ไทย วันที่สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการฝึกอบรม วันแรก แรงบันดาลใจ ความ คาดหวัง วิเคราะห์สถานการณ์ แรงงานจากวิกฤติ เศรษฐกิจ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น จริง ประวัติศาสตร์แรงงาน ไทย วันที่สอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการฝึกอบรม วันแรก แรงบันดาลใจ ความ คาดหวัง วิเคราะห์สถานการณ์ แรงงานจากวิกฤติ เศรษฐกิจ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น จริง ประวัติศาสตร์แรงงาน ไทย วันที่สอง ฝึกปฎิบัติรับเรื่องราว ร้องทุกข์ ทักษะเพิ่มเติมและ ศูนย์ที่อยากเห็น

2 ความคาดหวัง นำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้ไปต่อยอด พัฒนา ไปปฎิบัติการจริง ทั้งใน การทำงานช่วยเหลือ แรงงาน และครอบครัว แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ / ได้เรียนรู้ ความรู้ใหม่ / เข้าใจ ปัญหาแรงงานทั้งในและ นอกระบบ ทำให้องค์กรเข้มแข็ง / ศูนย์เติบโต / ทำงานเป็น ระบบ / ทีม ได้เพื่อนใหม่และ เครือข่าย รับรู้เรื่องศูนย์ฯ กม. คุ้มครองแรงงาน นอกระบบ

3 ภาพรวม การพัฒนากระแสโลกาภิวัตน์ ทุนนิยมเสรี การ แข่งขัน ใช้ ตัวเงินเป็นตัวชี้วัดการเติบโคของ ประเทศ GDP ขาดมิติมุมมองด้านธรรมาภิบาล สังตมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตัวละครที่สำคัญ คือ ทุน เคลื่อนย้ายโดยเสรี เพื่อ หาแหล่งที่ตนทำกำไรให้มากที่สุด ลดต้นทุนการ ผลิต - แรงงานคุณภาพ ราคาต่ำ - นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้ทุน ได้สิทธิพิเศษต่างๆ ไม่จ่ายภาษี ลงทุนในเขตการค้า เสรีที่ปลอดสหภาพแรงงาน - มีสาธารณูปโภค ระบบการขนส่ง ถนนหนทางที่ เอื้ออำนวย บรรษัทข้ามชาติเข้ามีอำนาจในการกำหนดทิศ ทางการพัฒนาโลก นโยบายการค้าเสรี เปิดให้มี การแข่งขันกันสูง ลดกำแพงภาษี ทุนเข้ามาในประเทศ.... มีอำนาจในการกำหนด นโยบายรัฐให้เอื้อต่อทุน

4 ทุน + รัฐ นโยบายรัฐในการพัฒนา ประเทศ การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ทั้ง อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร แปรรูปรัฐวิสาหกิจ รัฐใช้ GDP เป็นตัวชี้วัด การเจริญเติบโตของ ประเทศ ออกกฎหมายที่เอื้อต่อ ทุน เช่น ม. 75 รัฐมีนโยบายที่ควบคุม สหภาพแรงงงาน ให้อยู่ ในโอวาท โดยใช้ กฎหมายควบคุม กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ เอื้อ ใช้เวลานาน ไม่มี กลไกช่วยเหลือ - ระบบการศึกษามุ่งผลิต คนเพื่อรับใช้ทุน

5 ปัญหาสำคัญที่คนงานประสบเนื่องจากวิกฤต เศรษฐกิจ เลิกจ้างคนงาน - ลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ได้ผลกำไรมากที่สุด - ทำลายสหภาพแรงงงาน เพื่อลดอำนาจการต่อรอง ลูกจ้าง “ วิกฤติเศรษฐกิจนายจ้างเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น โอกาส ” “ วิกฤติจริง หรือเอาวิกฤติมาเป็นข้ออ้าง มาเป็นเครื่องมือ ”

6 รากเหง้าปัญหา - ทุน ต้องการทำผล กำไร ลดตั้นทุนการ ผลิต ทำลาย สหภาพแรงงาน - รัฐ กลไกเอื้อต่อทุน แทนที่จะปกป้อง สิทธิแรงงาน ( กระบวนการ ยุติธรรม กระทรวง แรงงาน กฎหมาย )

7 ผลกระทบต่อคนงาน คนงาน ( จิตใจ เครียด ), ร่างกาย โรคเกิดจาก การทำงาน ผลต่อปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ผลกระทบต่อครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ ครอบครัวแตกแยก ผลกระทบต่อสังคม ( ปัญหาสังคม เช่นอาชญา กร ครอบครัวแตกแยก ผลกระทบขบวนการแรงงาน / ขบวนประชาชน

8 แนวทางการแก้ไขปัญหา เราสู้กับรัฐและ ทุน สหภาพแรงงาน ( ยื่นข้อเรียกร้อง, เจรจา ต่อรอง, กดดัน, เดินขบวน, นัดหยุดงาน ) กลไกรัฐในระดับประเทศ - กระบวนการยุติธรรม ( ศาล ) มาตรการทาง กฎหมาย - กรรมการสิทธิมนุษยชน - กรรมาธิการแรงงงาน สภาผู้แทนราษฎร กลไกระหว่างประเทศ - องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) - เครือข่ายแรงงานระหว่างประเทศช่วยในการ กดดัน

9 ประเด็นท้าทาย แก้ไขปัญหาแรงงานที่ประสบปัญหาได้อย่างไร จะแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าได้อย่างไร ( รัฐ และ ทุน ) จะสร้างอาสาสมัคร อสส และ อสร ที่มีทั้งหัวใจ ความรู้ ทักษะได้อย่างไร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา แรงงงาน ศูนย์ช่วยเหลือจัดการแรงงานในภาวะวิกฤติจะ ยั่งยืนได้อย่างไร แรงงงานไม่แบ่งแยก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ( แรงงานในและนอกระบบ แรงงงานข้ามชาติ ) ขบวนการแรงงานไม่เข้มแข็ง “ เราพึ่งใครไม่ได้ นอกจากขบวนการแรงงาน ”

10 รัฐมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างหลักประกันความ มั่นคงในชีวิตให้กับคนงาน หลายรายเหนื่อย ท้อแท้ ยอมจำนน ยังมีคนงานจำนวนมากที่สู้เพื่อสิทธิของตนเอง และ เพื่อขบวนการแรงงานโดยส่วนรวม “ สิทธิแรงงานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ”


ดาวน์โหลด ppt สรุปการฝึกอบรม วันแรก แรงบันดาลใจ ความ คาดหวัง วิเคราะห์สถานการณ์ แรงงานจากวิกฤติ เศรษฐกิจ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น จริง ประวัติศาสตร์แรงงาน ไทย วันที่สอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google