งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและปรับปรุง รายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและปรับปรุง รายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและปรับปรุง รายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ

2 การจัดทำบัญชี ส่วนราชการ 2

3 3 หน่วย เบิกจ่าย

4 4 1. ตรวจสอบข้อมูลและรายงาน ZFI_RPT 0029 เงินสด เงินฝาก ธนาคาร เงินฝาก คลัง ปิดงวดแล้ว กย.57 ระบุ 1 สค.57/1 กย.57 ตค.57 / พย. 57 ระบุ 1 กย.57

5 5 ข้อมูลทาง บัญชี ดุลบัญชี ปกติ ZGL_MVT_MONTH/ รายงานงบทดลองราย เดือน - หน่วยเบิกจ่าย หน่วย เบิกจ่าย อิเล็กทรอนิ กส์ พบข้อผิดพลาด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบทุก เดือน

6 6 Web online ZFI_RPT 0029 6

7 รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล ZFI_RPT 0029 ตัวอย่าง

8 ใบสำคัญการ ปรับปรุงบัญชี ขออนุมัติจาก ผส. สำนัก ที่รับผิดชอบงาน ด้านการคลังและ การบัญชี / ผอ. กองคลัง / เทียบเท่า / ผู้ได้รับ มอบหมาย บันทึ ก GFM IS 1 2 สรุปรายการ ปรับปรุงบัญชี ของ ปีงบประมาณ ก่อน แยกตาม ปีงบประมาณ 3 ส่ง สรก. ต้น สังกัด ทุก เดือน 5 เลข เอกสาร 4 วิธีการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาด 8

9 ลำดั บ รายการบันทึกปรับปรุงบัญชีรายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS รหัส บัญชี ชื่อ บัญชี เด บิต เครดิตเลขเอกสาร GF วันที่ผ่าน รายการ คำอธิบาย ผู้จัดทำผู้อนุมัติผู้บันทึก GFMIS เลขที่................ ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ. ศ...... ชื่อส่วนราชการ............................................... รหัสหน่วยงาน................................................ รหัส หน่วยเบิกจ่าย.................................. วันที่................................................... 9

10 รหัสบัญชีชื่อบัญชีเดบิตเครดิตหมายเหตุ รวม ลงชื่อ.............................................. ผู้จัดทำ (..........................................) ตำแหน่ง......................................................... วันที่................................................................ ลงชื่อ.............................................. ผู้อนุมัติ (.........................................) ตำแหน่ง......................................................... วันที่................................................................ รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน ( ปีงบประมาณ พ. ศ......) ชื่อส่วนราชการ............................................... รหัสหน่วยงาน................................................ รหัส หน่วยเบิกจ่าย.................................. ประจำเดือน................................................... 10

11 บัญชียกมาเดบิตเครดิตยกไป เงินสดในมือ 100200(150)150 ตัว เงิน 11 ตัวอย่ าง รายงานจำนวนเงินหมายเหตุ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค................... ฉบับ อื่น ๆ ( ระบุ ชื่อ )............................................................................................ รวมทั้งสิ้น 150.00 - มีเงินทดรองราชการ จำนวน 500 บาท 150.00 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่วนราชการ............... สำนักงาน ก......................... จังหวัด / อำเภอ....... ตัวอย่าง............... ประจำวันที่.............30.............. เดือน.............. เมษายน......... พ. ศ....2557............. จำนวนเงิน ( ตัวอักษร ) หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ( ลงชื่อ )..................... นางสาวจริงใจ ใจดี............. เจ้าหน้าที่การเงิน ( ลงชื่อ ).................... นายอุดม สมใจ.................... หัวหน้ากองคลัง ยอดยกไปจากงบทดลอง รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ตามระเบียบฯ

12 บัญชียกมาเดบิตเครดิตยกไป เงินฝากธนาคาร ( งปม.) 100,000250,000(44,177.73)305,822.27 ตัว เงิน ยอดยกไปจากงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับ Bank Statement/ สมุดคู่ฝาก 12

13 13 ตัวอย่าง - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 30 กันยายน 25xx

14 บัญชียกมาเดบิตเครดิตยกไป เงินฝากคลัง 86,80996,426(112,587)70,648 ตัว เงิน 14 ตัวเงินฝากคลังกับรายงานเคลื่อนไหวเงิน ฝากคลัง ZGL_RPT013 งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

15 ตัวอย่าง - งบเทียบยอดเงินฝาก คลัง ส่วนราชการ............................................ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน รหัสบัญชีเงินฝาก 10770 ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ยอดยก มา 70,648 บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง การโอนขายบิล (RI/RJ) - การเบิกหักผลักส่ง …….. - การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง ( ไม่ มี RX) 25,39 9 การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (J0 ซ้ำ ) -25,399

16 16 ขอรับรองว่าถูกต้อง ลายมือชื่อ...................................................... หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย (.....................................................) ตำแหน่ง..................................................................... วันที่.............................................................. ตัวอย่าง - งบเทียบยอดเงินฝาก คลัง หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง การขอเบิกเงิน (J0) - การโอนขายบิล (RI/RJ) - การเบิกหักผลักส่ง......... - การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX ซ้ำ ) - การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มี J0) -0.00 ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 96,047

17 17 รายไ ด้ ค่าใช้ จ่าย 17 2. ปรับปรุงบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ผ่านรายการ 30 กันยายน 25xx

18 18 รายได้สูง ( ต่ำ ) กว่า ค่าใช้จ่าย สุทธิ ผลสะสม จากการ แก้ไข ข้อผิดพลาด รายได้สูง ( ต่ำ ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม รายได้สูง ( ต่ำ ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม ปรับปรุงบัญชีตาม เกณฑ์คงค้าง ปิด บัญชี งบทดลอง ปี xx งวด 1 -16 ช่อง “ ยอด ยกไป ” ZGL_JV บช 01 (JV) ZGL_JV บช 01 (JV)

19 19 งบ ทดลอง 3. การ จัดทำ รายงานงบ ทดลอง

20 ส่วนราชการระดับกรม 20 20

21 21 กรม ภายใน 60 วันนับจากวัน สิ้นปี งปม. (29 พย.) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล และ บัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง ZFI_RPT0031 ( สรุป ) ZFI_RPT0029 ( หน่วยเบิกจ่าย ) ประมว ลผลค่า เสื่อม ราคา ZAFAB

22 22 25 57 255 8 สรุป ยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์ คงค้างด้วยมือ 22

23 23 หน่วยเบิกจ่าย 23

24 รายงานการเงินของ ส่วนราชการ 24


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและปรับปรุง รายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ สำนักมาตรฐานด้านการ บัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชี ภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google