งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี
ณ วันสิ้นปีงบประมาณ สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ 

2 การจัดทำบัญชีส่วนราชการ
กรม หน่วยเบิก C หน่วยเบิก B หน่วยเบิก A

3 หน่วยเบิกจ่าย 2. ปป.คงค้าง 1. ตรวจสอบ ข้อมูล รายงาน รายได้ ค่าใช้จ่าย
งบทดลองเดือน งบทดลองปี 3. จัดทำรายงาน หน่วยเบิกจ่าย

4 1. ตรวจสอบข้อมูลและรายงาน
ZFI_RPT0029 1. บันทึกข้อมูล และตรวจรายงาน 2. ปรับปรุงแก้ไข 3. ตรวจสอบบัญชี ตัวเงินเป็นสำคัญ ปิดงวดแล้ว กย ระบุ 1 สค.57/1 กย.57 ตค.57 / พย. 57 ระบุ 1 กย.57 เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง

5 รายงานแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชี สรุป หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดกรม
งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายงาน หน่วยเบิกจ่าย ZGL_MVT_MONTH/รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ข้อมูลทางบัญชี ดุลบัญชีปกติ อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยเบิกจ่าย ZFI_RPT0029 บัญชีผิดดุล บัญชีที่ไม่มียอดคงค้าง รายงานแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชี สรุป หน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดกรม ZFI_RPT0031 พบข้อผิดพลาด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบทุกเดือน

6 Web online ZFI_RPT0029 6

7 รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
ZFI_RPT0029 ตัวอย่าง

8 วิธีการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
ขออนุมัติจาก ผส.สำนัก ที่รับผิดชอบงานด้านการคลังและการบัญชี/ผอ.กองคลัง/เทียบเท่า/ผู้ได้รับมอบหมาย 1 ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี 3 4 2 เลขเอกสาร สรุปรายการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน แยกตามปีงบประมาณ บันทึก GFMIS 5 ส่ง สรก. ต้นสังกัด ทุกเดือน

9 ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. .....
เลขที่ ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ ชื่อส่วนราชการ รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ ลำดับ รายการ บันทึกปรับปรุงบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีใน GFMIS รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต เลขเอกสาร GF วันที่ผ่านรายการ คำอธิบาย ผู้จัดทำ ผู้อนุมัติ ผู้บันทึก GFMIS

10 รายงานสรุปรายการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณก่อน (ปีงบประมาณ พ.ศ. .....)
ชื่อส่วนราชการ รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน รหัสบัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต หมายเหตุ รวม ลงชื่อ ผู้จัดทำ ( ) ตำแหน่ง วันที่ ลงชื่อ ผู้อนุมัติ ( )

11 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน
บัญชี ยกมา เดบิต เครดิต ยกไป เงินสดในมือ 100 200 (150) 150 ยอดยกไปจากงบทดลอง รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันตามระเบียบฯ ตัวเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่วนราชการ สำนักงาน ก จังหวัด/อำเภอ ตัวอย่าง ประจำวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ ตัวอย่าง รายงาน จำนวนเงิน หมายเหตุ ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค ฉบับ อื่น ๆ (ระบุชื่อ) รวมทั้งสิ้น 150.00 - มีเงินทดรองราชการ จำนวน 500 บาท จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน (ลงชื่อ) นางสาวจริงใจ ใจดี เจ้าหน้าที่การเงิน (ลงชื่อ) นายอุดม สมใจ หัวหน้ากองคลัง

12 ตัวเงิน บัญชี ยกมา เดบิต เครดิต ยกไป เงินฝากธนาคาร(งปม.) 100,000
250,000 (44,177.73) 305,822.27 ยอดยกไปจากงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กับ Bank Statement/สมุดคู่ฝาก ตัวเงิน

13 ตัวอย่าง-งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
30 กันยายน 25xx

14 ตัวเงิน บัญชี ยกมา เดบิต เครดิต ยกไป เงินฝากคลัง 86,809 96,426
(112,587) 70,648 ตัวเงิน ตัวเงินฝากคลังกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 งบกระทบยอดเงินฝากคลัง

15 ตัวอย่าง - งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ส่วนราชการ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง ชื่อบัญชีเงินฝาก : เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน รหัสบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 25xx ยอดยกมา 70,648 บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง การโอนขายบิล (RI/RJ) - การเบิกหักผลักส่ง …….. การนำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) 25,399 การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (J0 ซ้ำ)

16 ตัวอย่าง - งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง การขอเบิกเงิน (J0) - การโอนขายบิล (RI/RJ) การเบิกหักผลักส่ง การนำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX ซ้ำ) การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี J0) 0.00 ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 96,047 ขอรับรองว่าถูกต้อง ลายมือชื่อ หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ( ) ตำแหน่ง วันที่

17 ปป. บช.เกณฑ์ คงค้าง 2. ปรับปรุงบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ผ่านรายการ
ปป. บช.เกณฑ์ คงค้าง 1. รายได้ค้างรับ 2. รายได้รับล่วงหน้า 3. รายได้แผ่นดิน รอนำส่ง 4. วัสดุ คงคลัง/ ค่าวัสดุ 5. คชจ. ค้างจ่าย 6. คชจ. จ่ายล่วงหน้า 7. ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย 8. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2. ปรับปรุงบัญชีเกณฑ์คงค้าง วันที่ผ่านรายการ 30 กันยายน 25xx รายได้ ค่าใช้จ่าย 17

18 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปิดบัญชี ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง งบทดลอง ปี xx งวด 1 -16 ช่อง “ยอดยกไป” รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด รายได้สูง (ต่ำ) กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม ZGL_JV บช 01 (JV)

19 งบทดลอง 3. การจัดทำ รายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ภายในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป (15 ตค.) ประจำปี ภายใน 60 วันนับจาก วันสิ้นปีงบประมาณ (29 พย.) งบทดลอง

20 ส่วนราชการระดับกรม กำกับและควบคุม ติดตามประเมินผล จัดทำรายงานการเงิน
20

21 ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ZAFAB ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปี งปม. (29 พย.)
กรม รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล และบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง ZFI_RPT0031 (สรุป) ZFI_RPT0029 (หน่วยเบิกจ่าย) ข้อมูล รายงาน ตรวจสอบ รายงานการเงินประจำปี จัดทำรายงาน ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ZAFAB ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปี งปม (29 พย.)

22 ยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ
สรุป ยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ 2557 ยกเลิก ไม่พร้อม ตรวจสอบ ปรับปรุงบัญชี จัดทำบัญชี ระบบ GFMIS 2558 22

23 หน่วยเบิกจ่าย บันทึกและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน
บันทึกและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน จัดทำรายงานประจำเดือน ส่ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ปรับปรุงบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 23

24 รายงานการเงินของส่วนราชการ
งบการเงิน กระทรวง งบการเงิน กรม งบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google