งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีที่จะจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและใช้กำลังความสามารถในการ ทำงานให้แก่กิจการที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือ การให้ ค่าตอบแทน วัตถุประสงค์ของการจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีที่จะจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและใช้กำลังความสามารถในการ ทำงานให้แก่กิจการที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือ การให้ ค่าตอบแทน วัตถุประสงค์ของการจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีที่จะจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและใช้กำลังความสามารถในการ ทำงานให้แก่กิจการที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือ การให้ ค่าตอบแทน วัตถุประสงค์ของการจ่าย ค่าตอบแทน การวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน ขาย เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันที่ซึ่งการแข่งขัน ของธุรกิจมีความรุนแรง พนักงานขายที่มี ความสามารถจะถูกธุรกิจต่าง ๆ ดึงตัวไปร่วมงาน มากขึ้น ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที่สูง หากธุรกิจ ต้องการคนที่มีความสามารถเหล่านั้นไว้ทำงานกับ ธุรกิจวิธีหนึ่งที่ทำได้ คือ การกำหนดการจ่าย ค่าตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ ธุรกิจอื่น ๆ

3 ค่าตอบแทนที่ดีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อดึงดูด เพื่อกระตุ้น เพื่อรักษา เพื่อเพิ่มปริมาณขายสินค้าของธุรกิจทั้งปริมาณ ขายรวม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขายสนใจบริการลูกค้า และสร้างกิจกรรมการขาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการขาย

4 ลักษณะค่าตอบแทนที่ดี การกำหนดถึงค่าตอบแทนที่ดี ซึ่งตรงกับการ วางนโยบายงบประมาณขององค์กร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกต คือ ค่าตอบแทนในปัจจุบันจะต้อง ใช้พื้นฐาน การวางแผนค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ประกอบการวางแผน ค่าตอบที่ดีนอกจากจะ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว ควรมี ลักษณะที่ดีอีก ดังนี้  ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่สลับซ้ำซ้อน  ยุติธรรมกับการใช้ความสามารถของพนักงานขาย ทุกคนและยุติธรรมกับธุรกิจ  เพียงพอสำหรับการครองชีพ  มั่นคง ดึงดูดและกระตุ้นการทำงานของพนักงาน ขายพร้อม ๆ กัน  สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่น ๆ ได้

5 ลักษณะค่าตอบแทนที่ดี ( ต่อ )  ไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  เป็นเครื่องมือช่วยควบคุมการทำงานและการทำ กิจกรรมของพนักงาน  ประหยัดและง่ายต่อการบริหารของธุรกิจ  พนักงานขายมีส่วนร่วมในการกำหนด  มีความยืดหยุ่นตามลักษณะของเขตการขาย  มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับการใช้ความ พยายาม

6 ส่วนประกอบของค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัย หนึ่งที่สามารถกระตุ้นหรือ จูงใจการทำงานของพนักงานขายมากที่สุด ซึ่งมี ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่ไม่ เป็นตัวเงินสำหรับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินนั้น สามารถแบ่งได้ ออกเป็น 2 ส่วน 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางตรง (Direct payment) คือค่าตอบแทนส่วนที่พนักงานขาย สามารถนำไปขับจ่ายใช้สอยเพื่อการยังชีพของ ตนเองและครอบครัว ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ทางตรงแบ่งได้ 2 ส่วนคือ

7 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางตรง (Direct payment) 1.1 ส่วนคงที่ (Fixed amount) โดยพนักงาน ขายจะได้รับรายได้ส่วนนี้ในจำนวนคงที่แม้ไม่ สามารถทำงานได้หรือทำได้น้อยในบางช่วงเวลา ค่าตอบแทนส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาใน การทำงาน ตำแหน่งงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน 1.2 ส่วนผันแปรหรือส่วนจูงใจ (Variable or incentive amount) หมายถึงค่าตอบแทนที่ ตอบสนองความต้องการด้านความเจริญก้าวหน้า และกระตุ้นการทำงานของพนักงานขาย แต่ไม่ สามารถตอบสนองความต้องการ ด้านความมั่นคง ค่าตอบแทนส่วนนี้จะมี ความสัมพันธ์กับประมาณผลงานหรือความสามารถ ในการทำงานของพนักงานขายแต่ละคน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นค่านายหน้า

8 2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อม คือค่าตอบแทนที่ธุรกิจจ่ายให้แก่พนักงาน ขาย โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือเพื่อช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการขายแทนพนักงานขาย ค่าตอบแทนที่ พนักงานขายไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการขายนี้เรียกว่าค่าตอบแทนสุทธิ ประการที่สอง เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน รูปแบบของการจ่ายค่าตอบแทน  การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน  การจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่านายหน้าหรือ คอมมิชชั่น  การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบผสมระหว่าง เงินเดือนและค่านายหน้า  การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของโบนัส

9


ดาวน์โหลด ppt วิธีที่จะจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและใช้กำลังความสามารถในการ ทำงานให้แก่กิจการที่ได้ผลวิธีหนึ่งคือ การให้ ค่าตอบแทน วัตถุประสงค์ของการจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google