งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างสรรค์ บทละคร. “ ละครที่ดีทุกเรื่อง ล้วนมาจาก บทละครที่ดี ” ประโยคนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของบท ละครได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นเพราะบทละครถือ เป็นหัวใจและเป็นจุดเริ่มต้นของงานละคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างสรรค์ บทละคร. “ ละครที่ดีทุกเรื่อง ล้วนมาจาก บทละครที่ดี ” ประโยคนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของบท ละครได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นเพราะบทละครถือ เป็นหัวใจและเป็นจุดเริ่มต้นของงานละคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างสรรค์ บทละคร

2 “ ละครที่ดีทุกเรื่อง ล้วนมาจาก บทละครที่ดี ” ประโยคนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของบท ละครได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นเพราะบทละครถือ เป็นหัวใจและเป็นจุดเริ่มต้นของงานละคร ทั้งหมด เป็นตัวกำหนดทิศทางของละคร ก่อนที่งานในส่วนอื่น เช่น การแสดง การกำกับ การแสดง หรือการออกแบบเพื่อการแสดงจะ ตามมา

3 กระบวนการสร้างสรรค์บท ละคร ความคิด โครงเรื่อง แตกฉาก บทสนทนา

4 ความคิด (Idea) การเขียนบทละครเริ่มต้นจากความคิดตั้งต้นที่ ต้องการบอกเล่าหรือนำเสนอเรื่องราวบางอย่าง ความคิดนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าสนใจ, เป็นปัญหา หรือคำถามที่อยากกระตุ้นให้คนนึกถึง, เป็นข้อคิดที่ เป็นประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งความคิดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใน การสร้างเนื้อหาของละครทั้งหมด โดยผู้สร้างสรรค์บท ละครควรมีความชัดเจนในความคิดของตัวเอง ว่า ต้องการบอกเล่าหรือนำเสนอเรื่องราวใดสู่ผู้ชม เพื่อให้ การผูกเรื่องหรือการวางโครงเรื่องเป็นไปอย่างมี เอกภาพ เมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจน เราอาจเรียกความคิด หลักที่ต้องการนำเสนอว่า แก่นเรื่อง ( Theme) ก็ได้

5 โครงเรื่อง (Plot) หลังจากมีความคิดตั้งต้นในการนำเสนอแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการสร้างสรรค์บทละครก็คือ การนำ ความคิดนั้น มาผูกเป็นเรื่องราวที่มีลำดับเหตุการณ์ดำเนิน ไปตั้งแต่ต้นจนจบ หรือที่เรียกว่าการวางโครงเรื่องนั่นเอง วิธีการพัฒนาจากความคิดหรือแก่นเรื่องไปสู่โครง เรื่อง สามารถทำได้โดยการหาตัวละครและเหตุการณ์มาใส่ โดยตัวละครจะเป็นตัวเผชิญกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ ที่เป็นปัญหา อุปสรรคต่างๆ ตั้งแต่ต้นจบจน ตัวละครจึงเป็น เสมือนผู้นำพาผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวทั้งหมด ทั้งนี้ การ สร้างเรื่องราว ตัวละคร และเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากจะ คำนึงถึงความสนุกสนาน น่าติดตามแล้ว ยังต้องคำนึงถึง เอกภาพที่เรื่องราวทั้งหมดจะนำไปสู่ความคิดหรือแก่นเรื่อง ที่ผู้สร้างสรรค์บทละครต้องการนำเสนอ

6 ทั้งนี้ในการวางโครงเรื่องนั้น ควรให้เรื่องดำเนินไป อย่างมีพัฒนาการทางอารมณ์ โดยมากสูตรของการ วางโครงเรื่องจึงเริ่มต้นจาก  นำเรื่องแนะนำตัวละคร, ความเป็นมาของเรื่อง  ปมปัญหาเกิดเหตุการณ์ที่ตัวละครต้องเผชิญหรือ แก้ไขให้สำเร็จ  วิกฤตเหตุการณ์หรือปัญหาขมวดถึง จุดสูงสุด  จบเรื่องบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด

7 การแตกฉาก (Treatment) คำว่า Treatment หมายถึง โครงเรื่องขยาย ดังนั้น การแตกฉาก หรือ Treatment คือการขยายโครงเรื่อง หรือเนื้อเรื่องที่วางไว้ออกมาในรายละเอียด และแบ่ง การนำเสนอออกเป็นฉากต่างๆ ตั้งแต่ต้นไปจนจบ โดยทั่วไปแล้ว การแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นฉากต่างๆ จะ พิจารณาถึงประเด็นดังต่อไปนี้  เมื่อเปลี่ยนสถานที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง  เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจบลงและมีการผ่าน ช่วงเวลา

8 บทสนทนา (Dialogue) เมื่อได้แตกโครงเรื่องออกเป็นฉากแต่ละฉากที่ มีรายละเอียดของเหตุการณ์และประเด็นสนทนา ระหว่างตัวละครแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือ การนำ รายละเอียดของแต่ละฉากมาเขียนเป็นบทละครซึ่ง ประกอบด้วยภาพการกระทำหรือบทสนทนาระหว่างตัว ละครในฉากนั้นๆ หลักในการเขียนบทสนทนาก็คือ ประโยคสนทนาที่ใช้จะต้องมีความสำคัญกับเรื่อง ทำ ให้เรื่องราว หรือเหตุการณ์ในเรื่องเดินไปข้างหน้า ไม่ เยิ่นเย้อ พูดซ้ำความเดิม นอกจากนี้ คำพูดที่เลือกใช้ต้องคำนึงถึงความ เหมาะสมกับลักษณะนิสัยของตัวละคร เช่น เป็นคน สุภาพหรือหยาบคาย, พูดตรงๆ หรือขี้เกรงใจคนอื่น เป็นต้น

9 ละครสนุกได้เพราะอะไร ??? ละครเล่าเรื่องโดยผ่านตัวละครซึ่งมีความ ต้องการ หรือเป้าหมายอะไรบางอย่าง อาจเป็นความ รัก, ความสุข, ความปลอดภัย, ตำแหน่งทางการเมือง, หน้าที่การงาน ฯลฯ สิ่งที่ทำให้ละครสนุก น่าติดตามคือปัญหาหรือ อุปสรรคที่เข้ามาทำให้ตัวละครต้องต่อสู้ผ่าฟันเพื่อไปสู่ สิ่งที่เขาต้องการนั่นเอง ปัญหาหรืออุปสรรคนี้ รวม เรียกว่า จุดขัดแย้ง (Conflict) ซึ่งเป็นส่วนประกอบ สำคัญที่ทำให้โครงเรื่องทุกเรื่องสนุก น่าติดตาม

10 ความขัดแย้ง สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่  ตัวละคร vs. ตัวเขาเอง  ตัวละคร vs. ตัวละครอื่น  ตัวละคร vs. สังคม  ตัวละคร vs. ธรรมชาติ  ตัวละคร vs. อำนาจเหนือธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างสรรค์ บทละคร. “ ละครที่ดีทุกเรื่อง ล้วนมาจาก บทละครที่ดี ” ประโยคนี้บ่งบอกถึงความสำคัญของบท ละครได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เป็นเพราะบทละครถือ เป็นหัวใจและเป็นจุดเริ่มต้นของงานละคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google