งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดินฟ้าอากาศ. ศัพท์ที่สำคัญ ๑. ดินฟ้าอากาศ 天气;气候 多用于 “ 气候 ” ,天气一般用 “ อากาศ ” ๒. ช่วงนี้ 这段(时间) =ตอนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดินฟ้าอากาศ. ศัพท์ที่สำคัญ ๑. ดินฟ้าอากาศ 天气;气候 多用于 “ 气候 ” ,天气一般用 “ อากาศ ” ๒. ช่วงนี้ 这段(时间) =ตอนนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดินฟ้าอากาศ

2 ศัพท์ที่สำคัญ ๑. ดินฟ้าอากาศ 天气;气候 多用于 “ 气候 ” ,天气一般用 “ อากาศ ” ๒. ช่วงนี้ 这段(时间) =ตอนนี้

3 ๓. แก้ 1. 改 ผิดแล้วก็ต้องแก้ (错了就要改 ) 2. 解决 แก้ปัญหา (解决问题) 3. 解开 แก้เชือกรองเท้า (解开鞋带) 4. 修理 แก้นาฬิกา (修手表)

4 ๔. อุดม 丰富 อุดมศึกษา 高等教育 อุดมคดิ 理想 ๕. หน 次 =ที ; คราว

5 ๖. มัธยมต้น 初中 มัธยมปลาย 高中 ๗. ติดๆกัน 连续;接连 除此之外,还有 “ 紧靠着 ” 的意思。

6 ๘. … เสียที … 一下 放动词、形容词后表示动作完成或加强语气 ๙. เหลือเกิน 一般和不好的词连用。 如: แย่เหลือเกิน (太不好了)

7 ๑๐. ลบ 1. 减 2. 零下 3. 擦 ลบกระดานดำ (擦黑板) 4. 负面的;消极的 ผลทางลบ (负面影响) ๑๑. กรุงเทพฯ 曼谷 =กรุงเทพมหานคร

8 ๑๒. โดยเฉลี่ย 平均 โดย 通过 … 的方式 ๑๓. รอบปี 周年 รอบ ๕๐ ปี 50 周年

9 รูปประโยคและการใช้คำ ๑. 几个程度副词的用法 ไม่ ไม่ค่อย ค่อนข้าง มาก ที่สุด 如: ดี ไม่ดี ไม่ค่อยดี ค่อนข้างดี ดีมาก ดีที่สุด

10 ๒. … มาก … ไม่น้อย 说明程度的补语位置 在谓语动词之后. 如果这个动补结构反映使 动者进行某个动作的能力时, 可用 “ ได้ ” 来连 接, 若不强调能力只说明状态就不必加 “ ได้ ” 如 : ผมทานได้มาก ปีนี้ฝนตกไม่น้อย

11 ๓. ท่า … จะ … … ท่าจะ … 根据征候作出 估计. 相当于汉语中的 “ 看样子 …”. 如 : ท่าฝนจะตก ( ฝนท่าจะตก ) ท่าเขาจะรู้แล้ว ( เขาท่าจะรู้แล้ว )

12 แบบฝึกหัด 1. 将用 ท่า … จะ … 形式的句子改为用 … ท่าจะ … 的形式. ท่าเขาจะป่วย ท่าเขาจะไม่มา 2. 将用 … ท่าจะ … 形式的句子改为用 ท่า … จะ … 的形式. วันนี้อากาศท่าจะดี ทีมเราท่าจะแพ้

13 คำตอบแบบฝึกหัด 1. เขาท่าจะป่วย เขาท่าจะไม่มา 2. วันนี้ท่าอากาศจะดี ท่าทีมเราจะแพ้

14 ๔. … มา …( แล้ว ) 用在动词或动宾结构之后, 表示行为﹑动作或状态一直延续至今. 后面常 常接一个数量词组. 如 : ผมเรียนภาษาไทยมา๓ – ๔เดือนแล้ว ครับ ฉันอยู่ที่นี่มาปีกว่าแล้วค่ะ

15 ๕. … นะ 表示嘱咐﹑提醒的语气. 如 : อย่าลืมนะ 别忘记. อย่าพูดเสียงดังนะ 别大声说.

16 ๖. … แล้วหรือ … 了吗 ? 只用于已经进行了 或完成了的事. 这类问句有两种否定的回答 形式 : “ ยังไม่ได้ …”,“ ยังไม่ …”. ตัวอย่าง ๑ กินแล้วหรือ – กิน แล้ว – ยัง ( ยัง ไม่ได้กิน ) ตัวอย่าง ๒ เธอรู้แล้วหรือ – รู้ แล้ว – ยัง ( ยังไม่รู้ )

17 บทสนทนา นักศึกษา ๒ คนมาหัดอ่านบทสนทนา ด้วยกัน คนหนึ่งเป็นหวางหง อีกคน หนึ่งเป็นจินตนา


ดาวน์โหลด ppt ดินฟ้าอากาศ. ศัพท์ที่สำคัญ ๑. ดินฟ้าอากาศ 天气;气候 多用于 “ 气候 ” ,天气一般用 “ อากาศ ” ๒. ช่วงนี้ 这段(时间) =ตอนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google