งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเงินระหว่าง ประเทศ โดย ผ. ศ ศิวิไล ชยางกูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเงินระหว่าง ประเทศ โดย ผ. ศ ศิวิไล ชยางกูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเงินระหว่าง ประเทศ โดย ผ. ศ ศิวิไล ชยางกูร

2 ระบบการเงินระหว่าง ประเทศ วิวัฒนาการของระบบปริวรรตเงินตรา ต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่เริ่มต้น จากการปฎิวัติอุตสาหกรรมประเทศอังกฤษ ระบบมาตรฐานทองคำ ( THE GOLD STANDARD ) ค. ศ 1876 – 1913 ช่วงระหว่างสงครามโลก ( THE INTER – WAR YEARS ) ค. ศ 1914 – 1944 ระบบปริวรรตเงินตราแบบคงที่ ( FIXED EXCHANGE RATE) ค. ศ 1945 – 1973 ข้อตกลงเบรตตันวูดด์ วิกฤตการณ์ปี คศ 1971 อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ระบบการเงินระหว่าง ประเทศ วิวัฒนาการของระบบปริวรรตเงินตรา ต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่เริ่มต้น จากการปฎิวัติอุตสาหกรรมประเทศอังกฤษ ระบบมาตรฐานทองคำ ( THE GOLD STANDARD ) ค. ศ 1876 – 1913 ช่วงระหว่างสงครามโลก ( THE INTER – WAR YEARS ) ค. ศ 1914 – 1944 ระบบปริวรรตเงินตราแบบคงที่ ( FIXED EXCHANGE RATE) ค. ศ 1945 – 1973 ข้อตกลงเบรตตันวูดด์ วิกฤตการณ์ปี คศ 1971 อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

3 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ หลังปี ค. ศ. 1973 ข้อตกลงจาไมก้า ( JAMICA AGREEMENT ค. ศ 1976 ข้อตกลงพลาซ่า ( PLAZA AGREEMENT) ค. ศ 1985 ข้อตกลงลูฟร์ ( LOUVRE ACCORD ) ค. ศ 1987

4 ระบบปริวรรตเงินตราที่พึ่งพาเงินสกุลต่างประเทศ หรือสหภาพการเงิน ระบบปริวรรตเงินตราที่ควบคุมโดยคณะกรรมการ ระบบปริวรรตเงินตราผูกค่าเงินสกุลท้องถิ่นไว้กับ เงินสกุลอื่น ระบบปริวรรตเงินตราผูกค่าเงินสกุลอื่นแบบ ยืดหยุ่น ระบบปริวรรตเงินตราที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็น ค่อยไป ระบบปริวรรตเงินตราลอยตัวแบบจัดการ ระบบปริวรรตเงินตราแบบเสรี

5  สหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (ECONOMIC AND MONETARY UNION: EMU)  ระบบการเงินยุโรป (EUROPEAN MONETARY SYSTEM: EMS)  ธนาคารกลางแห่งยุโรป (EUROPEAN CENTRAL BANK: ECB) สกุลเงินยูโร

6 ระบบปริวรรตเงินตราต่างประเทศใน ประเทศไทย ก่อนประกาศค่าเสมอภาค ( พ ศ 2492 - 2506 ) ประกาศค่าเสมอภาค ( พศ 2506 – 2521) กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ร่วมกัน ( พศ 2521 – 2524) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ( พศ 2524 – 2527) ระบบตะกร้าเงิน ( พศ 2527 – 2540) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ( พศ 2540 – ปัจจุบัน )

7 ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา (EXCHANGE EQUALIZATION FUND) บทบาทหน้าที่ การบริหารงานของทุนรักษาระดับอัตรา แลกเปลี่ยน ทุนดำเนินการของทุนรักษาระดับอัตรา แลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเงินระหว่าง ประเทศ โดย ผ. ศ ศิวิไล ชยางกูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google