งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดุลการชำระเงิน  GDP ( GROSS DOMESTIC PRODUCT)  GDP กับระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (OPEN ECONOMY) C I G X M  ความหมายดุลการชำระเงิน รายงานทางสถิติ รวมรายการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดุลการชำระเงิน  GDP ( GROSS DOMESTIC PRODUCT)  GDP กับระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (OPEN ECONOMY) C I G X M  ความหมายดุลการชำระเงิน รายงานทางสถิติ รวมรายการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ดุลการชำระเงิน  GDP ( GROSS DOMESTIC PRODUCT)  GDP กับระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (OPEN ECONOMY) C I G X M  ความหมายดุลการชำระเงิน รายงานทางสถิติ รวมรายการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างเป็น ระบบระหว่างผู้มีถิ่นฐานของประเทศหนึ่งกับผู้มี ถิ่นฐานของประเทศอื่นในระยะเวลาหนึ่ง  ผู้มีถิ่นฐาน หมายถึง ผู้ที่พำนักในอาณาเขตของ ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกัน เกินหกเดือน หรือผู้ที่มีภูมิลำเนาเป็นการถาวรใน ประเทศนั้น ๆ  รอบระยะเวลาหมายถึง รายเดือน รายไตรมาส ปี

3 มีอิทธิพลต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจเช่น การจ้างงาน ราคาสินค้า GDP อัตราเงิน เฟ้อ ค่าของเงิน อัตราดอกเบี้ย ทราบ ความเคลื่อนไหวของเงินตราสกุล ต่างประเทศ ตัวเลขดุลการชำระเงิน วิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาด วางนโยบาย การเงินและการคลัง ความสำคัญของการจัดทำ บัญชีดุลการชำระเงิน

4 บัญชีเดินสะพัด Current A / C บัญชีทุนเคลื่อนย้าย capital and Financial a / c บัญขีทุนสำรองระหว่างประเทศ International reserve a / c ส่วนประกอบของบัญชี ดุลการชำระเงิน

5  บัญชีเดินสะพัด ดุลการค้า (Trade A/C) ดุลบริการ (Service A/C) ดุลรายได้ ( Income A/C ) ดุลเงิน โอน (Transfer A/C )  บัญชีทุนเคลื่อนย้าย เงินทุนโดยตรง (Direct Investment) เงินทุนในหลักทรัพย์( Portfolio Investment) เงินทุนประเภทอื่น (Other Investment)  บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ ทองคำ หลักทรัพย์รัฐบาล เงินตราสกุลหลัก

6 วิธีการบันทึก ตามหลักการบัญชีคู่ เดบิต เครดิต ผลกระทบของการที่ดุลการชำระเงินไม่ สมดุล ฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศ ฐานะหนี้สินระหว่างประเทศ ความคล่องตัวของระบบเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ ระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ วิธีการบันทึก

7 ขึ้นอยู่กับระบบการเงินระหว่าง ประเทศว่าใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ ไหน แบบคงที่ ลอยตัว ลอยตัวแบบมี การจัดการ  คงที่ ต้องมีทุนสำรองจำนวนมาก  ลอยตัว เปลี่ยนแปลงตามอุปสงค์ อุปทาน  ลอยตัวแบบมีการจัดการ เปลี่ยนแปลง ตามอุปสงค์ อุปทานโดยรัฐบาลเข้า แทรกแซงค่าเงินบางครั้ง ผลกระทบของดุลการชำระเงินต่อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

8 สถานการณ์ ดุลการชำระเงินของ ประเทศไทย พ ศ 2540 – 2555 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………..

9 ดุลการชำระเงิน (BALANEC OF PAYMENT) ดุลการชำระเงิน (BALANEC OF PAYMENT) ดุลการชำระเงินเป็นการบันทึกการรับ – จ่ายเงินตรา ต่างประเทศที่เกิดจากการค้าหรือการลงทุน หลักการลงบัญชีดุลการชำระเงิน ตามหลักบัญชีคู่ ถ้ารับเงินตราต่างประเทศมาลงทุน ในช่องบวก ถ้าต้องจ่ายเงินต่างประเทศลงในช่องลบ มี 3 บัญชีหลักคือ บัญชีเดินสะพัด (Current account) บัญชีทุนและการเงิน (Capital and financial account) บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ (International reserve account)

10 บัญชีเดินสะพัด ประกอบด้วย 4 บัญชีย่อย คือ ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลรายได้ และดุลเงินโอนหรือบริจาค บัญชีทุนและการเงิน ประกอบด้วย บัญชีทุน เช่น การยกเลิกหนี้และ บัญชีการเงิน เช่น การลงทุนระหว่างประเทศทั้ง ทางตรงและทางอ้อม บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ เป็นบัญชีวัด การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ทางการเงินของประเทศหนึ่งและการเปลี่ยนแปลง ในสินทรัพย์ทางการเงิน ของต่างประเทศในประเทศนั้น

11 การขาดดุลและเกินดุลในดุลการชำระเงิน พิจารณาผลรวมด้านเดบิตและเคดิตในรายการ บัญชีเดินสะพัดและ บัญชีทุนการเงิน ถ้ารายรับ > รายจ่ายเงิน ต่างประเทศแสดงว่าดุลการ ชำระเงินเกินดุล ถ้ารายรับ < รายจ่าย ขาดดุล ฐานะดุลการชำระเงินมีผลกับบัญชีทุนสำรอง ระหว่างประเทศ ถ้าดุลการชำระเงินขาดดุลแสดงว่าทุนสำรอง ระหว่างประเทศลดลง ถ้าดุลการชำระเงินเกินดุลแสดงว่าทุนสำรอง ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

12 การแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงิน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อ การปรับดุลการชำระเงิน การปรับดุลการชำระเงินแบ่งเป็นการปรับด้วย ตัวเอง หรือ ใช้นโยบาย การปรับด้วยตนเองทำงานได้โดยไม่ต้องมีรัฐบาล เกี่ยวข้องแต่มี ผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการเกิดขึ้น การปรับโดยใช้ นโยบายรัฐบาลเข้าไป เกี่ยวข้องต้องใช้ระยะเวลา กลไกการปรับด้วย ตนเองด้านสินค้าขึ้นอยู่ กับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาภายในประเทศ ทำงานโดยระบบ อัตราแลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt ดุลการชำระเงิน  GDP ( GROSS DOMESTIC PRODUCT)  GDP กับระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (OPEN ECONOMY) C I G X M  ความหมายดุลการชำระเงิน รายงานทางสถิติ รวมรายการทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google