งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์" เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์" เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์" เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
มหกรรมอาหาร "อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์" เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษา

2 “วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ
“วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๕ ตามเจตนารมณ์ของ  ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี  ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒   

3 เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ปริญญาตรี 9 คณะ 1. คณะบริหารธุรกิจ การจัดการการกีฬา การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด 2. คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง 3. คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 7. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 8. คณะบัญชี สาขาบัญชี 9. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาการเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

5 วัตถุประสงค์ มหกรรมอาหาร “ อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์ “
เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปให้รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ อร่อยได้โดยไร้แอลกอฮอล์ ในงานประเพณีลอยกระทง 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ดี อร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย จากร้านค้าตัวอย่างที่มีคุณภาพ ที่เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายของสมาคมภัตตาคารไทย

6 การเตรียมงาน มีการประชุมจัดตั้งคณะทำงาน ประสานความร่วมมือ องค์กรภาคีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมภัตตาคารไทย สำนักงานเขตทวีวัฒนา สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ชุมชนเขตทวีวัฒนา สภาวัฒนธรรมเขตทวีวัฒนา สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา

7 การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อวิทยุ โดยสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี FM MHz ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดย ลงในหนังสือพิมพ์ Exite Thaipost ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2552 สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ในรายการ Thailand Restaurant Champion

8 ป้ายโฆษณาติดบริเวณสะพานลอย
ขนาด 1*12 เมตร

9 ป้ายโฆษณา คัทเอาท์ ขนาด 4*10 เมตร

10 ป้ายบนเวที ขนาด 4*10 เมตร

11 ดนตรีสร้างสุข จาก วง โฮป 31 ตค 52 สมัชชาศิลปินเยาวชน 1 พย 52
การแสดงและศิลปิน ดนตรีสร้างสุข จาก วง โฮป 31 ตค 52 สมัชชาศิลปินเยาวชน 1 พย 52 ติ๊ก ซีโร่ 2 พย 52 2. การแสดงของนักเรียนโรงเรียน วรรัตน์ศึกษา 3. การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4. การแสดงดนตรี วงดนตรี อ.ดวงฤทธิ์ 5. การแสดงของนักเรียนโรงเรียน ทีปังกร 6. การแสดงของนักเรียนโรงเรียน คลองทวีวัฒนา

12 ศิลปินและพิธีกร 1. คุณภัทร จึงกานต์กุล ( ผู้ดำเนินรายการ ช่อง 7 ) 2. น้องอ้อม ประถมาภรณ์ รัตนภักดี นักแสดง

13 3. ติ๊ก ชิโร่ 4. พุทธิดา ศิระฉายา 5. เศรษฐา ศิระฉายา


ดาวน์โหลด ppt "อร่อยได้...ไร้แอลกอฮอล์" เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google