งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๒ “ วิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๒ “ วิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๒ “ วิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๕ ตาม เจตนารมณ์ของ ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี

3 เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 1. คณะ บริหารธุรกิจ การจัดการ การกีฬา การจัดการ การจัดการ อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด 2. คณะ รัฐศาสตร์ สาขารัฐ ประศาสน ศาสตร์ สาขา การเมืองการ ปกครอง 3. คณะ นิติศาสตร์ สาขา นิติศาสตร์ 4. คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ 6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและ การโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร 7. คณะพยาบาล ศาสตร์ สาขาพยาบาล ศาสตร์ 8. คณะบัญชี สาขาบัญชี 9. คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรม สาขาการ เทคโนโลยีการเ กษตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ปริญญาตรี 9 คณะ

4 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

5 มหกรรมอาหาร “ อร่อยได้... ไร้แอลกอฮอล์ “ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชน ทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ดี อร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะและ ปลอดภัย จากร้านค้าตัวอย่างที่มีคุณภาพ ที่เป็นสมาชิกภาคี เครือข่ายของสมาคมภัตตาคารไทย 1. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา คณาจารย์ และ ประชาชนทั่วไปให้รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ อร่อยได้ โดยไร้แอลกอฮอล์ ในงานประเพณีลอยกระทง

6 การเตรียมงาน มีการประชุมจัดตั้งคณะทำงาน ประสานความร่วมมือ องค์กรภาคีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมภัตตาคารไทย สำนักงานเขตทวีวัฒนา สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ชุมชนเขตทวีวัฒนา สภาวัฒนธรรมเขตทวีวัฒนา สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า ( สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ ( สสส ) สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา

7 การประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อวิทยุ โดยสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี FM 91.25 MHz ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดย ลงในหนังสือพิมพ์ Exite Thaipost ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2552 สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ในรายการ Thailand Restaurant Champion

8 ป้ายโฆษณาติดบริเวณสะพานลอย ขนาด 1*12 เมตร

9 ป้ายโฆษณา คัทเอาท์ ขนาด 4*10 เมตร

10 ป้ายบนเวที ขนาด 4*10 เมตร

11 การแสดงและศิลปิน 1. ดนตรีสร้างสุข จาก วง โฮป 31 ตค 52 2. สมัชชาศิลปินเยาวชน 1 พย 52 3. ติ๊ก ซีโร่ 2 พย 52 2. การแสดงของนักเรียนโรงเรียน วรรัตน์ศึกษา 3. การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4. การแสดงดนตรี วงดนตรี อ. ดวงฤทธิ์ 5. การแสดงของนักเรียนโรงเรียน ทีปังกร 6. การแสดงของนักเรียนโรงเรียน คลองทวีวัฒนา

12 ศิลปินและพิธีกร 1. คุณภัทร จึงกานต์กุล ( ผู้ดำเนินรายการ ช่อง 7 ) 2. น้องอ้อม ประถมาภรณ์ รัตน ภักดี นักแสดง

13 3. ติ๊ก ชิโร่ 4. พุทธิดา ศิระ ฉายา 5. เศรษฐา ศิระฉายา


ดาวน์โหลด ppt ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๒ “ วิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี ” ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google