งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการคิด การฟัง และการพูด สรัสวดี มุสิกบุตร โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการคิด การฟัง และการพูด สรัสวดี มุสิกบุตร โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการคิด การฟัง และการพูด สรัสวดี มุสิกบุตร โดย

2 ทำไมนักฟัง.. จึงเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ เพราะผู้นำต้องเข้าใจคนอื่น ก่อนที่จะนำเขา การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการฟัง การรับฟังยับยั้งปัญหาไม่ให้ขยายใหญ่โต

3 การรับฟังสร้างความไว้วางใจ การรับฟังสร้างความไว้วางใจ การฟังช่วยปรับปรุงองค์กร การฟังช่วยปรับปรุงองค์กร

4 ความสำคัญของการ พูด การพูดคือ เรื่องของการสื่อความหมาย (Communication) ซึ่งกันและกันในสังคม

5 ตัวอย่างของ ความสำคัญของการ พูด การพูดเข้าใจง่ายกว่า การสื่อสารอื่นๆ การพูดเป็นเครื่องมือของ การสมาคม การพูดช่วยก่อให้เกิด ความเข้าใจกัน การพูดช่วยปลอบ ประโลมใจคลายทุกข์

6 จุดมุ่งหมายของ การศึกษาที่ว่าด้วยการ พูด เพื่อให้รู้จักการสื่อสารด้วย คำพูดที่ถูกต้อง เพื่อให้รู้จักการสื่อสารด้วย คำพูดที่ถูกต้อง เพื่อให้เตรียมตัวเป็นผู้นำที่ ดี เพื่อให้เตรียมตัวเป็นผู้นำที่ ดี เพื่อวางรากฐานของ ประชาธิปไตย เพื่อวางรากฐานของ ประชาธิปไตย

7 เพื่อสร้างมนุษย สัมพันธ์ เพื่อสร้างมนุษย สัมพันธ์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้รู้หลักเกณฑ์การพูด

8 ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking)

9 วิธีการพูดในที่ชุมชน 1. พูดแบบ ท่องจำ 1. พูดแบบ ท่องจำ 2. พูดแบบมีต้นฉบับ 3. พูดจาก ความเข้าใจ 4. พูดแบบ กะทันหัน

10 การพูดในที่ชุมชน การพูดในที่ชุมชน 2. การพูดอย่างไม่เป็นทางการ 1. การพูดอย่างเป็นทางการ 3. การพูดกึ่งทางการ

11 การเตรียมตัวในการพูดในที่ชุมชน 1. จุดมุ่งหมายในการพูด 2. วิเคราะห์ผู้ฟัง 3. กำหนดขอบเขต เนื้อเรื่อง เวลา

12 5. เรียงเรียงเนื้อหา 6. ซ้อมพูด 4. รวบรวมเนื้อหา

13 ข้อแนะนำเมื่อต้องพูด เมื่อได้รับเกียรติให้พูด ลุกขึ้นเดินไปด้วยความสง่างาม เรียงลำดับก่อนหลัง โดยเสนอแนวคิดที่กระชับที่สุด

14 ในกรณีตอบคำถาม ทักทาย ทบทวน ตอบเรียงลำดับ ประเด็น อย่างกระชับ ผู้พูดต้องมีปฏิภาณ ความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์

15 โครงสร้างการพูด 1. คำนำ หรือการเริ่มต้น (Introduction) 1. คำนำ หรือการเริ่มต้น (Introduction) 2. เนื้อเรื่อง หรือ สาระสำคัญของเรื่อง (Discussion) 2. เนื้อเรื่อง หรือ สาระสำคัญของเรื่อง (Discussion) 3. สรุปจบ หรือการลงท้าย (Conclusion) 3. สรุปจบ หรือการลงท้าย (Conclusion)

16 คำนำ 5 - 10 % เนื้อเรื่อง 80 -90% สรุปจบ 5 - 10 %

17 ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการขึ้นต้น อย่าออก ตัว อย่าออก ตัว อย่าขอ อภัย อย่าขอ อภัย อย่า ถ่อมตน อย่า ถ่อมตน อย่าอ้อมค้อม อย่าอ้อมค้อม

18 การทักที่ ประชุม

19 คำนำ พาดหัว ข่าว พาดหัว ข่าว รวบรัด เร้า อารมณ์ เปิดประเด็น กล่าว คำถาม กล่าว คำถาม ทำให้ สงสัย ทำให้ สงสัย ใช้บทกวี ใช้บทกวี มีความ สนุก มีความ สนุก

20 เนื้อหา เป็นลำดับไม่สับสน เป็นลำดับไม่สับสน เหตุผลไม่ขัดกัน เหตุผลไม่ขัดกัน ตั้งมั่นในประเด็น ตั้งมั่นในประเด็น มีตัวอย่างให้เห็นเป็น รูปธรรม มีตัวอย่างให้เห็นเป็น รูปธรรม ใช้อวัจนภาษาช่วย ใช้อวัจนภาษาช่วย พร้อมเพิ่มเติมหรือ ตัดทอน พร้อมเพิ่มเติมหรือ ตัดทอน

21 สรุปจบ สรุปความ สรุปความ ถามให้คิด ถามให้คิด ใช้สุภาษิต - คำคม - อ้างอิง ใช้สุภาษิต - คำคม - อ้างอิง ปลุกระดมชักชวน ปลุกระดมชักชวน เปิดเผยส่วน สำคัญของเรื่อง เปิดเผยส่วน สำคัญของเรื่อง !! สัมพันธ์กับเนื้อหา กะทัดรัดชัดเจน

22 ข้อควรหลีกเลี่ยงใน การสรุปจบ ข้อควรหลีกเลี่ยงใน การสรุปจบ 1. ขอจบ ขอยุติ 2. ไม่มากก็ น้อย 3. ขออภัย ขอโทษ 4. ขอบคุณ

23 การพูดอย่างมี ประสิทธิภาพ การใช้ภาษา การใช้ภาษา น้ำเสียง น้ำเสียง การใช้ สายตา การใช้ สายตา การเดิน การเดิน การทรงตัว การทรงตัว

24 การแสดงออก ทางใบหน้า การแสดงออก ทางใบหน้า การแสดง ท่าทาง การแสดง ท่าทาง การแต่งกาย การแต่งกาย การใช้ ไมโครโฟน การใช้ ไมโครโฟน ความเชื่อมั่นใน ตนเอง ความเชื่อมั่นใน ตนเอง

25 เทคนิค 7 ประการ ในการเป็นพิธีกรและวิทยากร ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ( พักผ่อนเพียงพอ ) ต้องมาถึงบริเวณงานก่อน เวลา ( อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง )

26 สำรวจความพร้อมของเวที แสง สี และเสียง ( ทดสอบจนแน่ใจ ) เปิดรายการด้วยความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ดึงดูดความสนใจมาสู่เวทีได้ ตลอดเวลา ( ทุกครั้งที่พูด ) อย่าทิ้งเวที

27 ดำเนินรายการจนจบ หรือบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ แก้ปัญหาหรือควบคุม สถานการณ์ เฉพาะหน้าได้อย่างดี

28 พิธีกรจึงต้องมีความรู้พื้นฐาน 4 อย่าง รู้ลำดับรายการ รู้รายละเอียดของแต่ละรายการ รู้จักผู้เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ ( ใครจะมารับช่วงเวทีต่อไป ) รู้กาลเทศะ ( ไม่เล่นหรือล้อเลียน จนเกินขอบเขต ต้องมีความพอดี )

29 ข้อแนะนำสำหรับผู้ทำหน้าที่ พิธีกร และโฆษก มีบุคลิกภาพดี ขณะพูดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ขณะพูดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ มีความคล่องตัว สร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง

30 พูดให้สั้น ได้เนื้อหาสาระ พูดบวก พูดให้สั้น ได้เนื้อหาสาระ พูดบวก ให้เกียรติผู้ฟัง ให้เกียรติผู้ฟัง ศึกษาเรื่องราวที่จะต้องทำ หน้าที่ นำเสนอรายการเป็นอย่าง ดี จัดลำดับการเสนอสาระ อย่างมีขอบเขต มีทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ที่ จะต้องทำ และมีความรับผิดชอบ

31 การกล่าวอวยพร อวยพรขึ้นบ้านใหม่ อวยพรขึ้นบ้านใหม่ อวยพรวันเกิด อวยพรวันเกิด อวยพรคู่สมรส อวยพรคู่สมรส

32 คำไว้อาลัย ผู้เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต ผู้เกษียณอายุ ผู้เกษียณอายุ

33 ลักษณะทั่วไปของคำกล่าวไว้อาลัย กล่าวถึงประวัติผู้ตายหรือผู้ที่ จากไปอย่างสั้นๆ กล่าวถึงผลงานของผู้นั้น สาเหตุของการเสียชีวิต หรือ จากไป กล่าวถึงความอาลัยของผู้ที่อยู่ เบื้องหลัง แสดงความว่าที่ผู้จากไป จะไปอยู่สถานที่ดีและมีความสุข

34


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการคิด การฟัง และการพูด สรัสวดี มุสิกบุตร โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google