งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9

2 โรงเรียนที่ต้องรับการประเมิน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนสงวน หญิง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนอู่ ทอง โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนอู่ทองศึกษา ลัย โรงเรียนดอนคาวิทยา โรงเรียนบรรหารแจ่มใส วิทยา 7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 โรงเรียนทุ่งแฝก พิทยาคม โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ โรงเรียนเพิ่ม วิทยา โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา โรงเรียนสถาพรวิทยา

3 ผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องรับการประเมิน

4 ภาพกิจกรรม การอบรมการประกัน คุณภาพภายนอกรอบสาม ณ โรงเรียนอู่ทอง

5 สวัสดีค่ะ ผอ. กลุ่ม นิเทศ ฯ หัวหน้างานประกัน คุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานประกัน คุณภาพภายนอก นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร นางดวงแก้ว โพธิ์อ้น นางกริษา โพ รามาต ฝากด้วยใจ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google