งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ จัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ จัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ จัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี

2 ปัญหาการวิจัย  เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้สอน ไม่ครอบคลุม กับคำอธิบายรายวิชา  ขาดวิธีการประสานกันระหว่างทฤษฎีกับ การปฏิบัติเข้าด้วยกัน  นักศึกษาบางคนและนักศึกษาต่างชาติ สะกดคำผิดมาก จดบันทึกไม่ทัน และไม่ชอบจดบันทึก

3 วัตถุประสงค์การ ทำวิจัย  เพื่อปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “ เป็นสถานศึกษา ชั้นนำด้านการเกษตรธรรมชาติ ผลิต พัฒนา บุคลากรที่มี คุณธรรมและคุณภาพ มาตรฐานสู่ สากล ”  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลัง เรียนของผู้เรียนที่ใช้ เอกสารประกอบการเรียนในรายวิชา การผลิตสัตว์ปีก  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการผลิตสัตว์ปีก

4 ขั้นตอนการ ดำเนินการ  การเตรียมการ - ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง - กำหนดระยะเวลาในการทดลองคือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 - สร้างเครื่องมือตรวจสอบและ ประเมินผล - สร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจ - กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ( นักศึกษาปวช. ปีที่ 2/2 สาขางาน สัตวศาสตร์ )

5 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ )  การดำเนินการทดลอง - จัดการเรียนการสอน วิชาการผลิต สัตว์ปีก สำหรับ นักศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 2/2( สาขา งานสัตวศาสตร์ ) - ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ แบบทดสอบเก็บข้อมูลและ หลังสิ้นสุดการเรียนโดยใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกัน - สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน

6 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ต่อ )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1. เอกสารประกอบการเรียน การ สอน วิชาการผลิตสัตว์ปีก รหัส 2501 – 2201 2. ใบความรู้และใบงาน 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน 4. แบบประเมินเอกสารประกอบการ สอน

7 เล ขที่ รายการ ใบความรู้ - ใบงานที่ รวมร้อยละ 123456 ชื่อ – สกุล คะแนน เก็บ 2.00 5.003.00 2.005.0020.00 100.00 1 นายกฤษณพล แดงบุญ เรือง 1.503.503.002.502.003.0015.5077.50 2 นายกัมปนาท เลิศยา นนท์ 1.003.502.00 1.502.5012.5062.50 3 นายกิตติพงศ์ สุข สวรรณ์ 1.504.001.502.501.502.5013.5067.50 4 นายจตุพร สุพรรณ 1.003.002.002.501.003.0012.5062.50 5 นายชนะกาญจน์ บุตร ศรี 1.003.502.002.502.002.5013.5067.50 6 นายทะนงศักดิ์ แสง ปัญญา 1.003.501.502.001.002.0011.0055.00 7 นายทวีทรัพย์ ผึ้งศรี เกล้า 1.504.002.001.502.003.5014.5072.50 8 นายอภิสิทธิ์ น้ำคำ เขียว 2.003.502.00 1.502.5013.5067.50 9 นายราเชนทร์ อินสอน 1.503.502.50 2.00 14.0072.50 10 นายวงวิไล แสงสุลิ จัน 1.003.002.50 1.503.0013.5067.50 11 นายสหรัฐ ภูมิเรศ สุนทร 1.502.502.00 1.502.0011.5057.50 12 นายสุนทร ปา ระบับ 1.002.503.002.001.502.5012.5062.50 13 นายอาริยะ จันศิริ 1.503.002.501.502.003.0013.5067.50 รวม 17.0043.0028.5028.0021.0034.00171.50860 เฉลี่ย 1.313.312.192.151.622.6213.1966.15 E1E1 65.3866.1573.0771.7980.76 52.3065.9666.15

8 เลข ที่ รายการ ใบความรู้ - ใบงานที่ รวมร้อยละ 123456 ชื่อ – สกุล คะแนน เก็บ 2.00 5.003.00 2.005.0020.00 100 1 นายกฤษณพล แดงบุญเรือง 1.504.503.00 2.005.00 19.0095.00 2 นายกัมปนาท เลิศยานนท์ 1.504.503.002.502.003.50 17.0085.00 3 นายกิตติพงศ์ สุขสวรรณ์ 2.005.00 2.50 3.001.504.50 18.5092.50 4 นายจตุพร สุพรรณ 1.504.50 2.50 1.504.50 17.0085.00 5 นายชนะกาญจน์ บุตรศรี 2.004.50 2.50 2.00 4.50 17.5088.50 6 นายทะนงศักดิ์ แสงปัญญา 1.54.502.50 1.005.00 17.0085.00 7 นายทวีทรัพย์ ผึ้งศรีเกล้า 2.005.003.002.002.505.50 18.5092.50 8 นายอภิสิทธิ์ น้ำคำเขียว 2.004.502.503.002.005.00 19.0095.00 9 นายราเชนทร์ อินสอน 1.503.00 2.502.004.50 16.5082.50 10 นายวงวิไล แสงสุลิจัน 1.503.503.002.502.004.50 17.0085.00 11 นายสหรัฐ ภูมิเรศสุนทร 2.004.003.001.50 4.00 16.0080.00 12 นายสุนทร ปาระบับ 1.503.503.002.00 3.00 15.0075.00 13 นายอาริยะ จันศิริ 1.504.502.502.00 3.50 16.0080.00 รวม 22.00 55.5 0 36.0031.0023.0056.50224.00 1120.0 0 เฉลี่ย 1.694.272.772.381.764.3517.2386.15 E2E2 84.6185.3 8 92.3079.4888.4686.9286.15

9 ผลสัมฤทธิ์การจัดการ เรียนรู้โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน ใบความรู้ที่สอน ประสิทธิภาพ กระบวนการ (E 1 ) ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ (E 2 ) 1. การเตรียมเครื่องกก 2. การจัดการเมื่อ ลูกไก่มาถึงเล้า 3. การเลี้ยงดูลูกไก่ ระยะต่างๆ 4. การให้น้ำ - อาหาร 5. การชำแหละและ บรรจุหีบห่อ 6. การหาเปอร์เซ็นต์ ซาก 65.38 66.15 73.07 71.79 80.76 52.30 84.61 8 5.38 92.30 79.48 8 8.46 86.92

10  ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 13.19 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.23  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E 1 ) 65.96 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E 2 ) 86.15 ผลสัมฤทธิ์การจัดการ เรียนรู้โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน ขอบคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การ จัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสาร ประกอบการสอน ผู้วิจัย นายสมศักดิ์ จันทร์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตร สงเคราะห์สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google