งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลางชล. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2 วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ ความเป็นมาของชนชาติไทย โดย วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลางชล. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2 วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ ความเป็นมาของชนชาติไทย โดย วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2 วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ ความเป็นมาของชนชาติไทย โดย วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

3 ครูจงกล กลางชล สาระการ เรียนรู้ 3 1. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมา ของชนชาติไทย 2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ใน การศึกษาแนวคิด

4 ครูจงกล กลางชล 4 หลักฐานที่ใช้ใน การศึกษา เรื่องราวของชน ชาติไทย 1) หนังสือ เอกสาร 2) วิชาการ สมัยใหม่

5 ครูจงกล กลางชล 5 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 แนวคิดที่ 1 เชื่อว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทย อยู่ในมณฑลเสฉวน

6 ครูจงกล กลางชล 6 กลุ่มที่ 2 แนวคิดที่ 2 เชื่อว่าถิ่นเดิมของ ชนชาติไทยอยู่ที่เทือกเขาอัลไต

7 ครูจงกล กลางชล 7 กลุ่มที่ 3 แนวคิดที่ 3 เชื่อว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทย อยู่ทั่วบริเวณตอนใต้ของจีน

8 ครูจงกล กลางชล 8 กลุ่มที่ 4 แนวคิดที่ 4 เชื่อว่าถิ่นเดิมของชนชาติไทย อยู่ในดินแดนไทยในปัจจุบัน

9 ครูจงกล กลางชล 9 กลุ่มที่ 5 แนวคิดที่ 5 เชื่อว่าถิ่น เดิมของ ชนชาติไทยอยู่ ทาง คาบสมุทรมลายู

10 ครูจงกล กลางชล 1010 2. สรุปแนวคิดเรื่องถิ่น เดิมของชนชาติไทโดย ระบุชื่อนักวิชาการพร้อม ทั้งหลักฐานและเหตุผลที่ สนับสนุนแต่ละ แนวความคิด

11 ครูจงกล กลางชล 1

12 12 วิธีการทางประวัติศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การตั้งอาณาจักรในดินแดนไทย

13 ครูจงกล กลางชล 13 1. การค้นคว้าข้อมูล 1.1 หลักฐานทางโบราณคดี 1.2 จารึก ตำนาน 1.3 หลักฐานต่างชาติ

14 ครูจงกล กลางชล 1414 2. การวิเคราะห์ 2.1 จัดระดับความสำคัญ 2.2 ประเมินความน่าเชื่อถือ 2.3 ระดับความเจริญ

15 ครูจงกล กลางชล 15 กิจกรรม ให้นักเรียนศึกษาความ น่าเชื่อถือของหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์หรือ โบราณคดี เกี่ยวกับอาณาจักรโบราณ 1 ตัวอย่าง

16 ครูจงกล กลางชล 16 - อาณาจักรละโว้ - อาณาจักรอยุธยา - อาณาจักรทวารวดี - อาณาจักรสุพรรณภูมิ

17 ครูจงกล กลางชล 1818 - อาณาจักรลำพูน - อาณาจักรหริภุญชัย - อาณาจักรโยนกเชียงแสน - อาณาจักรล้านนา

18 ครูจงกล กลางชล พบกันใหม่ใน เรื่อง แนวคิดพัฒนาการ ด้านการเมือง - การปกครอง 1818


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลางชล. ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2 วิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับ ความเป็นมาของชนชาติไทย โดย วิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google