งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรุงศรี อยุธยา. สถาปนาเมื่อ พ. ศ. 1893 ดำรงอยู่ได้ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ โดยพระเจ้าอู่ ทอง 5 ราชวงศ์ ล่มสลายเมื่อ พ. ศ. 2310.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรุงศรี อยุธยา. สถาปนาเมื่อ พ. ศ. 1893 ดำรงอยู่ได้ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ โดยพระเจ้าอู่ ทอง 5 ราชวงศ์ ล่มสลายเมื่อ พ. ศ. 2310."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรุงศรี อยุธยา

2 สถาปนาเมื่อ พ. ศ. 1893 ดำรงอยู่ได้ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ โดยพระเจ้าอู่ ทอง 5 ราชวงศ์ ล่มสลายเมื่อ พ. ศ. 2310

3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ พัฒนาการในสมัยอยุธยา

4 แคว้น ละโว้ อยุธ ยา สุพรร ณภูมิ ศ.17 - 19 ทวาร วดี ศ.11 - 17 1. แหล่ง อารยธรรม ดั้งเดิม

5 น. เจ้าพระ ยา น. ท่า จีน น. ป่า สัก น. บาง ประกง น. แม่ กลอง 2. สภาพ ภูมิ ประเทศ ทำ การเกษ ตร ค้าขาย ทางทะเล

6 กรุงศรี อยุธยา

7 3. สภาพ ภูมิอากาศ มี 3 ฤดู อุณหภูมิ 28 อง ซาเซลเซียส มรสุม ตะวันออกเฉียงเห นือ มรสุมตะวันตก เฉียงใต้ ฝนตกชุกเกือบ ตลอดปี เหมาะ แก่ การ เพาะปลู ก

8 4. อยู่กึ่งกลางเส้นทาง การเดินทางระหว่าง จีน - อินเดีย จีน อินเ ดีย ได้ประโยชน์ ทางการค้า รับอารย ธรรม

9 4. มี ทรัพยากรธรรม ชาติ อุดมสมบูรณ์ มีข้าว ผลไม้ ตลอดปี สัตว์น้ำจืด - น้ำเค็ม แร่เหล็ก ทองคำ ไม้สัก ไม้ ฝาง ไม้อบเชย ไม้ กฤษณา

10 ก่อนการ สถาปนา กรุงศรี อยุธยา

11 ทวาร วดี ศรี วิชัย ละโว้ เชียง แสน สุโขทั ย ล้านน า หริภุญ ชัย อยุธย า อาณาจักร และแคว้น ต่าง ๆ ที่ เจริญรุ่งเรื อง ในบริเวณ นี้ ก่อนการ สถาปนา อาณาจักร อยุธยา

12 แคว้น สุพรรณ ภูมิ อยุธ ยา อู่ ทอ ง แคว้น สุพรรณ ภูมิ ถูกผนวก รวมเข้ามา เป็นส่วน หนึ่งของ อาณาจักร อยุธยา หลวงพ่อโต วัดป่าเล ไลยก์พุทธรูปสำคัญของ แคว้นสุพรรณภูมิ 18 93

13 แคว้น ละโว้ อยุธ ยา ศตวรร ษที่ 11 ศตวรรษ ที่ 12 พระพุทธรูปสำริด ศิลปะลพบุรี ศตวรรษที่ 16 รับ วัฒนธรรม จากขอม อาณาจักร ขอม ตกอยู่ใต้ อิทธิพล ของขอม พระปรางค์สามยอด สถาปัตยกรรมที่ รับอิทธิพลจากขอม พระเจ้าชัยวร มันที่ 7 แคว้นละโว้ ถูกผนวก รวมเข้ามา เป็นส่วน หนึ่งของ อาณาจักร อยุธยา

14 การ สถาปนา อาณาจักร อยุธยา

15 สมเด็จพระ รามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ ทอง มาจาก ไหน ?

16 สมเด็จ กรมพระ ยาดำรงรา ชานุภาพ พระเจ้าอู่ ทอง พระเจ้า ชัยศิริ ฝา ง แป บ นครป ฐม อยุธ ยา

17 สมเด็จพระ จอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระเจ้าอู่ ทอง บุตรเขย พระเจ้า ชัยศิริ เชียงแสน นครป ฐม อยุธ ยา อหิวาต์ ระบาด

18 ตำนาน เมือง สุพรรณบุรี พระเจ้าอู่ ทอง สุพรรณบุรี อยุธ ยา

19 พงศาวดาร ฉบับ วัน วลิต พระเจ้าอู่ ทอง โอรสพระ เจ้า แผ่นดินจีน อยุธ ยา จีน เนรเ ทศ ปัตต านี พริบ พรี

20 ภาพวาดจินตนาการพระเจ้าอู่ทอง ทรงควบคุม การสร้างกรุงศรีอยุธยา

21 ปัจจัยที่ทำให้การสถาปนากรุง ศรีอยุธยา เป็นผลสำเร็จ 1. เคยเป็นเจ้าเมืองใหญ่ มี กำลังไพร่พลมาก และมีละโว้ สุพรรณภูมิ เป็นฐานอำนาจ 2. มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก

22 กรุงศรี อยุธยา

23 น. เจ้าพระ ยา น. ท่า จีน น. ป่า สัก 3. อยู่ ใกล้ปาก แม่น้ำ ติดต่อ ค้าขาย กับ ต่างประเ ทศ ได้ สะดวก

24 4. มี ไมตรีกับ แคว้น ใกล้เคียง สุโขทัย และ อาณาจัก รขอม อยุธ ยา ขอม สุโข ทัย

25


ดาวน์โหลด ppt กรุงศรี อยุธยา. สถาปนาเมื่อ พ. ศ. 1893 ดำรงอยู่ได้ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ โดยพระเจ้าอู่ ทอง 5 ราชวงศ์ ล่มสลายเมื่อ พ. ศ. 2310.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google