งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

2 สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. บริการที่ดี (Service Mind)

3 สมรรถนะหลัก ( ต่อ ) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ (Expertise) 4. จริยธรรม (Integrity) 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

4 สมรรถนะผู้บริหาร 1. สภาวะผู้นำ (Leadership) 2. วิสัยทัศน์ (Visioning) 3. การวางกลยุทธ์ (Strategic Orientation)

5 สมรรถนะผู้บริหาร ( ต่อ ) 4. ศักยภาพเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 6. การสอนงานและให้อำนาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others)

6 ของการพัฒนา

7 การพัฒนาสังคม ( มิติเดิม ) K = Knowledge ความรู้ M = Money P = Power อำนาจ เงิน (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

8 การพัฒนาสังคม ( มิติใหม่ ) G = Goodness ความดี K = Knowledge C = Community การอยู่ร่วมกัน ความรู้ (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

9

10 จิตสาธารณะ 1. มีจิตบริการ - พร้อม / เต็มใจ 2.บริการอย่างมีคุณภาพ - รวดเร็ว / เสมอภาค - ไม่เลือกปฏิบัติ / รอบคอบ

11 จิตสาธารณะ ( ต่อ ) 3.ให้ความสำคัญแก่ผู้ด้อยโอกาส - ดูแลอย่างจริงใจและห่วงใย 4. พร้อมต่อการตรวจสอบ - โปร่งใส / รับผิดชอบ

12 จิตสาธารณะ ( ต่อ ) 5. รักษาเอกลักษณ์ของความ เป็นไทย - โอบอ้อมอารี - อดทน / อดกลั้น - ยิ้มแย้มแจ่มใส

13


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google