งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข
โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

2 สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. บริการที่ดี (Service Mind)

3 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ (Expertise)
สมรรถนะหลัก (ต่อ) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ (Expertise) 4. จริยธรรม (Integrity) 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)

4 สมรรถนะผู้บริหาร 1. สภาวะผู้นำ (Leadership) 2. วิสัยทัศน์ (Visioning)
3. การวางกลยุทธ์ (Strategic Orientation)

5 สมรรถนะผู้บริหาร (ต่อ)
4. ศักยภาพเพื่อนำมาปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 6. การสอนงานและให้อำนาจแก่ผู้อื่น (Empowering Others)

6 มิติใหม่ ของการพัฒนา

7 การพัฒนาสังคม (มิติเดิม)
การพัฒนาสังคม (มิติเดิม) K = Knowledge ความรู้ P = Power อำนาจ M = Money เงิน (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

8 การพัฒนาสังคม (มิติใหม่)
การพัฒนาสังคม (มิติใหม่) G = Goodness ความดี C = Community การอยู่ ร่วมกัน K = Knowledge ความรู้ (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

9 จิตสาธารณะ Public Service Mind

10 1. มีจิตบริการ - พร้อม / เต็มใจ
จิตสาธารณะ 1. มีจิตบริการ - พร้อม / เต็มใจ บริการอย่างมีคุณภาพ - รวดเร็ว / เสมอภาค - ไม่เลือกปฏิบัติ / รอบคอบ

11 ให้ความสำคัญแก่ผู้ด้อยโอกาส - ดูแลอย่างจริงใจและห่วงใย
จิตสาธารณะ (ต่อ) ให้ความสำคัญแก่ผู้ด้อยโอกาส - ดูแลอย่างจริงใจและห่วงใย 4. พร้อมต่อการตรวจสอบ - โปร่งใส / รับผิดชอบ

12 รักษาเอกลักษณ์ของความ เป็นไทย - โอบอ้อมอารี - อดทน / อดกลั้น
จิตสาธารณะ (ต่อ) รักษาเอกลักษณ์ของความ เป็นไทย - โอบอ้อมอารี - อดทน / อดกลั้น - ยิ้มแย้มแจ่มใส

13 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ของ บุคลากรสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google