งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2552 (เฉพาะสำนักและกองบริหารในส่วนกลาง) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2552 (เฉพาะสำนักและกองบริหารในส่วนกลาง) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2552 (เฉพาะสำนักและกองบริหารในส่วนกลาง) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 (เฉพาะสำนัก / กองบริหารในส่วนกลาง) วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง อาคาร 4 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

2 2 วัตถุประสงค์ 1.รับทราบ 1.1 บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (คำสั่งที่ 251/2552) 1.2 การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย 1.3 การเตรียมข้อมูลประกอบคำชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (15 มิย.52) 2. มอบหมาย 2.1 การจัดทำทิศทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ในลักษณะ National Direction โดยพิจารณาจากทิศทางหลักขององค์กรและความคาดหวังของผู้รับบริการ กรมฯ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Achieve Indicators) และโครงการหลักที่รองรับตัวชี้วัด (ส่งกองแผนงาน 26 มิย.52) 2.2 การจัดทำแผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2553 - ทิศทางแผนยาฯ (ส่งกองแผนงาน 15 มิย.52) - แผนจัดซื้อยาฯ (ส่งกองแผนงาน 30 มิย.52) 2.3 การจัดทำข้อมูลเงินนอกงบประมาณทุกแหล่งทุน และวิธีการบริหารเงินนอกงบประมาณที่ได้รับใน ปี 2552 และ 2553 (ส่งกองแผนงาน 30 มิย.52) 2.4 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรองรับแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 – 2562 (ส่งกองแผนงาน 10 กค.52)

3 3 1.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการฯ กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของกรมควบคุมโรค เห็นชอบแผนงบประมาณ กลั่นกรองและลำดับความสำคัญ โครงการ รวมถึงเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินช่วยเหลือ จากต่างประเทศ ให้มีเอกภาพ สอดคล้อง เชื่อมโยง เกื้อกูล บูรณาการผลผลิต สนับสนุนกันระหว่างแหล่งงบประมาณ และแผนงาน กำหนดระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลบุคคลและ หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต และการให้บริการของ กรมควบคุมโรค แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

4 4 1.1 บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณค่า ผลผลิตจากโครงการที่ผ่านมาของหน่วยงาน เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีให้มีความสอดคล้องกับ นโยบายเป้าหมายการให้บริการและทิศทางหลัก แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมควบคุมโรค กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณให้เกิดการ บูรณาการกิจกรรมและติดตามประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัด

5 5 1.1 บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานฯ (ต่อ) จัดทำเอกสารงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน ร่วมชี้แจงต่อกระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณและ กรรมาธิการงบประมาณตามปฏิทินกำหนดการที่ สำนักงบประมาณและกระทรวงกำหนด รวมทั้งจัดทำ ข้อเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ของกรมฯ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมายการ ให้บริการของกรมฯ แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

6 6 การเตรียมข้อมูลประกอบคำชี้แจงต่อ สภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วาระที่ 1.2

7 7 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงของ คณะกรรมาธิการฯ 1. กองคลัง ดำเนินการ ข้อ 1.1 - 1.5 1.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (แบบ ก.2) 1.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (แบบ ก.3) 1.3 สรุปรายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ ก.5) โดยให้ประสานกับ - สำนักงานเลขานุการกรม (ค่าเช่ารถยนต์) - สถาบันบำราศนราดูร (ค่าก่อสร้างอาคารแม่แบบฯ) 1.4 สรุปข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (แบบ ก.8) 1.5 สรุปข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (แบบ ก.9)

8 8 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงของ คณะกรรมาธิการฯ (ต่อ) 2. กองแผนงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและจัดทำ 2.1 ข้อมูลภาพรวมนำเสนอด้วย Power Point 2.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (แบบ ก.4) 2.3 ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินกู้ ระยะเวลาการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการ ดำเนินงานจำแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ ปี 2553 (แบบ ก.6) 2.4 สรุปสัมมนาและฝึกอบรมทั้งในประเทศและนอกประเทศตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 (แบบ ก.12) (รวบรวมจากรายงาน ในระบบบริหารจัดการงบประมาณ)

9 9 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงของ คณะกรรมาธิการฯ (ต่อ) 3. กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงสร้างของส่วนราชการ 4. สำนักจัดการความรู้ สรุปรายชื่อโครงการวิจัยตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 (รวมทั้งที่ใช้เงินนอก งบประมาณ) พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าและประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ (แบบ ก.11) 5. สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สรุปค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แสดง รายละเอียดและวิธีการดำเนินงาน (แบบ ก.13)

10 10 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงของ คณะกรรมาธิการฯ (ต่อ) 6. สำนักวิชาการ จัดทำข้อมูลและ Power Point ประกอบการ นำเสนอภาพรวมของท่านอธิบดีต่อคณะกรรมาธิการฯ ในส่วนที่เป็น นโยบายสำคัญ ประกอบด้วย 6.1 สรุปสถานการณ์และผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน (31พฤษภาคม 2552) 6.2 สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 6.3 แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตาม จุดเน้นที่สำคัญและผลที่ คาดว่าจะได้รับ (จำแนกเป็นนโยบายต่อเนื่อง และนโยบายใหม่) สำหรับ Power Point ในสาระสำคัญ 3 ส่วนดังกล่าว ให้ จัดทำแบบสรุปไม่ควรเกิน 5 Slide 6.4 ประเด็นคำถาม – คำตอบ 5 ข้อ

11 11 การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงของ คณะกรรมาธิการฯ (ต่อ) 7. ทุกหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ จัดทำสรุปรายละเอียดแหล่งที่มาแผนการดำเนินงาน และประมาณการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2552 - 2556 (แบบ ก.7) โดยจัดส่งให้กองแผนงานพร้อม File หรือทาง E-mail : budgetddc@hotmail.com ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 รายละเอียดตามบันทึกด่วนที่สุด ที่ สธ 0404.6/ว 160 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2552

12 12 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร (SMART PLUS) นโยบาย OG ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (เป้าหมายการให้บริการกรมฯ) ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมหลัก กระบวนการทบทวนทิศทางหลักขององค์กร การสื่อสารถ่ายทอดทิศทาง - บุคลากรภายในกรมฯ - ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กรอบการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปรับปรุง P1 – P8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 เพื่อการเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ / หน่วยงาน / บุคคล ปีงบประมาณ 2553 22 พ.ค. 2552 พ.ค. - มิ.ย. 2552มิ.ย. - ต.ค. 2552 ผลการ ดำเนินงาน ที่คาดหวัง ผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (คำสั่งที่ 251/2552) ดำเนินการคู่ขนานกันไปกับการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางองค์กรปี 2554 - 2557 วาระที่ 2.1

13 13 เวลา กิจกรรม / ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ ก.พ. - มี.ค. 52 จัดทำกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 53 (VDO Conference 5 มี.ค.52) Download file ทาง web board ใน http:203.157.41.107/ estimates_new กองแผนงาน/ สำนัก /สถาบัน 22 พ.ค. 52 ประชุมและเสนอกรมฯ เห็นชอบกระบวนการฯ มอบสำนัก / สถาบัน ทบทวนกรอบการดำเนินงานปี 53 คณะกรรมการฯ จัดการเชิง ยุทธศาสตร์ 12, 28, 29 พ.ค. 52 กำกับ ติดตาม เสนอแนะการดำเนินงาน/ ตัวชี้วัด ปี 52-53 กองแผนงาน / ก.พ.ร. มิ.ย. 52ทบทวนกรอบการดำเนินงาน ปี 53 ยุทธศาสตร์ กรม ปี 54 - 57 ผู้ทรงฯ / สำนัก / สถาบัน / กอง แผนงาน / ก.พ.ร. ก.ค. 52กำหนดตัวชี้วัด ปี 53 ส.ค. 52จัดทำแผนฯ ให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงาน และตัวชี้วัด ทุกหน่วยงาน ก.ย. 52พิจารณาแผนฯ ของหน่วยงานคณะทำงาน ต.ค. 52เห็นชอบแผนการจัดสรรงบประมาณ 53 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2553

14 14 มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ 22 พฤษภาคม 2552  กรกฎาคม 2552 สำนักฯ จัดทำทิศทางในลักษณะ National Direction (ไม่ใช่โครงการของสำนัก) โดยให้พิจารณา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการกรมฯ ความต้องการ / ความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จ (Achieve Indicators) และโครงการหลัก ๆ ที่รองรับตัวชี้วัด  สิงหาคม 2552 สื่อสารให้หน่วยงานนำไปเตรียมจัดทำ แผนปฏิบัติราชการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานปี 2553

15 15  เดือนสิงหาคม 2552 ทุกหน่วยงานจัดทำและกลั่นกรอง โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการปี 2553 ให้อยู่ใน ทิศทางและกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและทุกแหล่งเงิน  เดือนกันยายน 2552 *กรมฯ พิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับ ทิศทางและกรอบวงเงินที่กำหนดเท่านั้น *กองแผนงานจะดูความครบถ้วนและความสอดคล้อง ของหัวข้อในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สามารถกำกับ ติดตามผลได้และไม่พิจารณาตัดสินว่า โครงการใดควร ทำหรือไม่ มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ 22 พฤษภาคม 2552 (ต่อ)

16 16 เกณฑ์การจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ปีงบประมาณ 2553 (ใช้เกณฑ์เดิมจากปี 2552) (ดำเนินการเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2552) วาระที่ 2.2

17 17 เกณฑ์การจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ปีงบประมาณ 2553 1. หลักและวิธีการคิดในการกำหนดเป้าหมายและวงเงิน ควรมี หลักเกณฑ์และเหตุผลการใช้งานที่ชัดเจน และในส่วนของสำนักควรระบุว่า รายการใดที่จะจัดสรรให้แก่ สคร. รายการใดที่ให้ สคร. จัดซื้อเอง ***2. สำนักวิชาการสรุปข้อมูลรายการยาฯ ที่สำนักจะจัดซื้อในปี 2553 (สำหรับรายการที่ยังจำเป็นต้องจัดซื้อส่วนกลาง) โดยให้สำรวจแผนความ จำเป็นของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (ปริมาณ / ช่วงเวลา) จัดทำ หลักเกณฑ์การกระจายยาให้สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 1 - 12 ปริมาณ และระยะเวลาที่จะจัดส่งให้ (ส่งกองแผนงาน 15 มิย.52) 3. ประมาณการความจำเป็นต้องใช้ในปี 2553 และสำรองไม่เกิน 3 เดือน หรือ 25% ของปริมาณที่ใช้

18 18 เกณฑ์การจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ปีงบประมาณ 2553 4. จัดทำแผนการจัดซื้อ โดยระบุรายละเอียดที่ชัดเจน แสดงถึงข้อมูล ปริมาณความต้องการ Stock ที่มีอยู่ปัจจุบัน ยอดคงคลังคงเหลือ ฯลฯ (ตามแบบฟอร์มแผนจัดซื้อยาฯ ที่กำหนด) 5. จัดทำแผนจัดซื้อยาฯ แยกออกจากโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความ ซ้ำซ้อน แต่ถ้าอยู่ในโครงการ ให้ระบุรายการยาฯ พร้อมยอดเงิน ส่วนตัวแผน จัดซื้อยาฯ ให้ระบุชื่อโครงการมาให้ชัดเจนด้วย 6. ถ้ามีรายการยาในแต่ละกลุ่มโรค ให้ระบุชื่อกลุ่มโรคให้ชัดเจน เช่น กลุ่มโรคเอดส์ กลุ่มแมลง กลุ่มศูนย์สาธิต ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดรายการซ้ำซ้อนกัน ระหว่างกลุ่มโรค 7. รายการใดที่มิได้เป็นยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำรูปเล่ม ค่าอะไหล่เครื่องพ่น ไส้กรอง ค่าซ่อมบำรุง แบบรายงาน ฯลฯ ให้ตัดออกจากแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดัง และค่าบริหารจัดการด้วยระบบ VMI ให้แยกออกจากแผนจัดซื้อยาฯ ไปอยู่ใน โครงการ (งบดำเนินงาน)

19 19 เกณฑ์การจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ปีงบประมาณ 2553 8. ยาที่ใช้กับสัตว์ ให้จัดเป็นเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และขอให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ เหมือนกัน 9. เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ( ถุงมือ ไซริงค์ ) และรวมถึงรายการดังนี้ - วัสดุวิทย์ฯ - สารเคมีกำจัดแมลง - วัสดุการแพทย์ - วัสดุเภสัช (สารเคมีทำยา) - วัสดุทันตกรรม - รายการใดที่มิใช่ยาแต่มีการนำมาใช้กับคนไข้ 10. จัดส่งข้อมูลแผนจัดซื้อยาฯ ของ สคร. ให้สำนักฯ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน 11. รายการจัดซื้อจากเงินนอกงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งอื่น และเงิน บำรุง (ควรแยกคนละตารางกับเงินงบประมาณ) 12. ค่าใช้จ่ายจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาฯ ปี 2552 แยกแหล่งเงิน

20 20 เกณฑ์การจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ปีงบประมาณ 2553 ขอเพิ่ม หมายเหตุ : โครงการวิจัยที่มีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาให้ดำเนินการ ดังนี้ -ไม่ต้องทำแผนจัดซื้อยาตามแบบฟอร์ม -จัดทำรายละเอียดแนบท้ายโครงการวิจัย ประกอบด้วย *แผนใช้จ่ายเงินรายเดือนเหมือนทุกโครงการ *ข้อมูลระบุรายการที่จัดซื้อ โดยแยกเป็นยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวนวงเงิน และเหตุผลในการจัดซื้อเพื่อทำสนับสนุนกิจกรรมใดใน โครงการ

21 21 การจัดทำข้อมูลเงินนอกงบประมาณ ทุกแหล่งทุน วาระที่ 2.3

22 22 แหล่งเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมควบคุมโรค ปี 2552 ที่มา : ข้อมูลเงินนอกงบประมาณจากกองคลัง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2552 หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนอกงบประมาณไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับโครงการที่เสนอกรมฯอนุมัติ กองทุนโลก (GF) - ยาต้านไวรัส 55.267 ล้านบาท - HIV-NAT ARV Program 4.906 ล้านบาท สปสช. - วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี สำหรับข้าราชการ 4.339 ล้านบาท - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2550703.029 ล้านบาท ปี 2551791.550 ล้านบาท ปี 2552600.000 ล้านบาท - การนำร่องขยายการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2551 70.928 ล้านบาท ปี 2552 16.480 ล้านบาท รวมเงินนอกงบประมาณผ่านกองคลัง 2 แหล่งทุน จำนวน 676.6529 ล้านบาท (ข้อมูลคลาดเคลื่อน กับกองแผนงานที่ได้จากการอนุมัติโครงการจาก 20 แหล่งทุน จำนวน587.284 ล้านบาท) เงินงบประมาณ สปสช. GF

23 23 แหล่งเงินที่ใช้ในการบริหารโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ กรมควบคุมโรค ปี 2552 (ข้อมูลกองแผนงาน 587.284 ล้านบาท จาก 20 แหล่งทุน) ที่มา : ได้จากโครงการหน่วยงานส่งมาที่กองแผนงานเพื่อเสนอกรมฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุป ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 หมายเหตุ : ขาดข้อมูล สปสช. ส่วนที่สนับสนุนสำนักโรคติดต่อทั่วไป / ขาดข้อมูลของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ GFสปสช. WHO TUC CDC

24 24 สรุปการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ปี 2552 จำแนกรายโรค ที่มา : ได้จากโครงการหน่วยงานส่งมาที่กองแผนงานเพื่อเสนอกรมฯ อนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุป ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลของสำนักโรคติดต่อทั่วไป และสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ หน่วยนับ : ล้านบาท

25 25 นิยาม : เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ของส่วนราชการ (เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องนำส่งคลัง ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ (เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือ สถาบัน บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ (เงินที่รัฐบาลและองค์การ หรือสถาบันระหว่าง ประเทศมอบให้รัฐบาลหรือส่วนราชการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการใด ๆ) เงินโอนจากส่วนราชการอื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณ)/ เงินสนับสนุน จากสปสช. / สสส. เงินกู้ ข้อเสนอการทบทวน ระบบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ที่มา : คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำนักงบประมาณ

26 26 การทบทวนระบบการบริหารจัดการ เงินนอกงบประมาณ (ต่อ) ที่มา : รายงานการตรวจสอบภายใน 6 เดือนแรก ปี 2552 กลุ่มตรวจสอบภายใน, กรมควบคุมโรค สภาพปัญหาผลกระทบ กรมฯ ไม่มีระบบควบคุม กำกับ ติดตาม การรับเงินนอกงบประมาณ หน่วยงานที่รับเงิน นอกงบประมาณ ละเลย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ไม่ ถือปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น *ไม่ได้จัดทำบัญชีเป็นรายโครงการ *ไม่มีทะเบียนคุม *ไม่มีการจัดทำรายงาน รับ - จ่าย * นำเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานโดยตรง โดยที่ไม่ได้ผ่านกรมฯ -อาจถูกท้วงติงจากสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) -ไม่สามารถบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดได้ -ไม่สามารถควบคุม กำกับ ดูแลให้ เป็นไปตามระเบียบเงินที่ได้รับความ ช่วยเหลือหรือร่วมมือจาก ต่างประเทศ

27 27 กรมฯ ควรมีคณะทำงานทบทวนการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ และ เงื่อนไข / ระเบียบในการใช้จ่ายของแหล่งทุน เห็นควรมอบหมายกองคลัง เป็นเลขานุการ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องทบทวน ดังนี้ การทบทวน ระบบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (ต่อ) 1)รายการหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนพร้อมแหล่งทุน 2)ทบทวนคำสั่ง ระเบียบ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น * ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 * ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับ - จ่าย และการเก็บรักษาเงินที่ ได้รับความช่วยเหลือหรือร่วมมือจากต่างประเทศ พ.ศ. 2527 * ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ทำงานเงินนอกงบประมาณ (Full Time / Part Time) * คำสั่งที่ 169/2546 ลว. 26 ก.พ.2546 เรื่องมอบอำนาจการก่อหนี้ผูกพันและ การจ่ายเงินช่วยเหลือ

28 28 การทบทวน ระบบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (ต่อ) 2) ทบทวนคำสั่ง ระเบียบ ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น * กองทุนโลก - ประกาศคณะกรรมการกลไกความร่วมมือในประเทศที่ 1/2550 ณ วันที่ 26 ม.ค.2550 เรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้การสนับสนุนกองทุน โลก * ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข - ข้อเสนอแนะแนวทางการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย (ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค.2549) 3) ทบทวนระบบการบริหารเงินนอกงบประมาณ * การโอนเงินเข้าระบบ GFMIS หรือเข้าบัญชีธนาคาร (กรมฯ / หน่วยงาน / กลุ่มงาน) * ระบบการวางแผนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กรมฯ * ระบบการติดตาม กำกับ ประเมินผลงาน / เงิน 4) วิเคราะห์ความแตกต่างของการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณของแต่ละ หน่วยงาน 5) จัดทำเกณฑ์กลางของกรมฯ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ

29 29  เดือนกรกฎาคม 2552 -สำนักฯ จัดทำข้อมูลเงินนอกงบประมาณทุกแหล่งทุน และ วิธีการบริหารเงินนอกงบประมาณที่ได้รับในปี 2552 และ 2553 -มอบหมายกองคลังและกองแผนงานพิจารณาทบทวน กระบวนการบริหารจัดการ การติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ มติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ

30 30 1. เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ TUC GF WHO อื่นๆ ( ระบุ )....... 2. เงินจากองค์กร ภายในประเทศ สปสช. อื่นๆ ( ระบุ )..... สสส. 3. เงินบำรุง เงินบำรุง อื่น ๆ ( ระบุ ).... รายการ : คำอธิบายรายละเอียด ( ตัวอย่าง ) 1 ชื่อโครงการ : ชื่อโครงการร่มใหญ่ และชื่อโครงการย่อยที่มีการ ดำเนินงานภายใต้งบประมาณของร่ม ใหญ่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เยาวชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ( โครงการร่มใหญ่ ) 1.1 โครงการขับเคลื่อนงานด้านการ ป้องกันเอดส์ในสถานศึกษา 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงาน ป้องกันเอดส์ในชุมชน 2 สนับสนุนจากแหล่งทุน : ระบุชื่อแหล่ง ทุนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรใด กองทุนโลก 3 การอนุมัติแผน : ให้ระบุว่ามีการเสนอ แผนหรือภายหลังได้รับการสนับสนุน โครงการให้กรมฯ อนุมัติหรือไม่ โครงการได้รับอนุมัติจากกรมควบคุมโรค ตามบันทึกที่......... ลงวันที่............ "ร่าง" รายการเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2553 ส่วนราชการ.......สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...... (ใช้แบบฟอร์มเดียวกันแยกโครงการละ 1 ชุด)

31 31 รายการ : คำอธิบาย รายละเอียด ( ตัวอย่าง ) 4 รับเงินโดย : การโอนเงินจากองค์กรที่ สนับสนุนมายังหน่วยงานในรูปแบบใด เช่น โอนเข้าบัญชีเงินฝากของกรมหรือหน่วยงาน ในชื่อบัญชี........ เลขที่บัญชี........ มีการ นำเข้าระบบ GFMIS หรือไม่ เข้าบัญชีเงินฝากของ.........( ระบุเป็นกรมฯ หรือหน่วยงาน )....... ชื่อบัญชี....... เลขที่ บัญชี................. 5 ลักษณะการเบิก - จ่ายเงิน : ระบุลักษณะการ เบิกจ่าย เช่น เบิก - จ่ายเงินโครงการภายใน ครั้งเดียว หรือ เบิก - จ่ายเงินโครงการเป็นราย งวด หรือเป็นการผ่านเงินให้หน่วยงานอื่น เบิกแทน ผู้มีอำนาจในการลงนามใน ใบสำคัญเบิกเงินหรือใบถอนเงินจากธนาคาร มีการจัดระบบบันทึกรายการทางบัญชี การ จัดทำทะเบียนคุมหรือไม่อย่างไร เบิก - จ่ายเงินโครงการเป็นรายงวด โดย อำนาจของผู้อำนวยการสำนัก............ 6 ติดตามประเมินผลงาน : การรายงานผลการ ดำเนินงานโดยใช้แบบรายงานใดบ้าง ส่งให้ ใคร ระยะเวลาที่ส่งรายงาน - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งให้ GF ตามแบบฟอร์มที่ GF กำหนด ส่งให้กองทุนโลกทุก... เดือน - รายงานผลการดำเนินงานในเมนู ความก้าวหน้าของโครงการระบบบริหาร จัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค (Estimates) ทุก 1 เดือน 7 ติดตามประเมินผลการใช้เงิน : การรายงาน ผลการใช้จ่ายเงิน ใช้แบบรายงานใดบ้าง ส่ง ให้ใคร ระยะเวลาที่ส่งรายงาน จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินตาม แบบฟอร์ม................. ส่งให้ กอง คลังเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก - จ่ายเงินทุก........ เดือน 8 ข้อตกลง / เงื่อนไข : ข้อสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ในการดำเนินการ โครงการ สำหรับอ้างอิงในการเบิกจ่ายเงิน ตามสัญญาการดำเนินการโครงการ Program Grant Agreement AIDS Round 1 RCC Wave 2

32 32 รายการ : คำอธิบายรายละเอียด ( ตัวอย่าง ) 9 ระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด : ระบุวัน เดือน ปี ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ จนถึงสิ้นสุด โครงการตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 10 วงเงินที่ได้รับทั้งโครงการ ( บาท ) : วงเงินที่ ได้รับสนับสนุนในโครงการร่มใหญ่ 14,552,947.58 11 เบิกจ่ายไปแล้ว ( บาท ) : ระบุจำนวนเงินที่ เบิกจ่ายทั้งหมด ( เฉพาะเบิกจ่ายโดย หน่วยงานไม่รวมโอนให้หน่วยงานอื่น เบิกจ่ายแทน ) 3,500,000 ( ตัวเลขสมมติ ) 12 โอนให้หน่วยงานอื่น : ระบุชื่อหน่วยงานและ จำนวนเงินที่โอนให้เบิกจ่ายแทน กรณีที่ใน โครงการมีการโอนเงินให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการ และเบิกจ่ายแทน เช่น สคร. กระทรวง มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน อื่น ฯลฯ สคร. 1 จำนวน 1,000,000 บาท สสจ. นนทบุรี จำนวน 500,000 บาท รวม 1,500,000 บาท ( ตัวเลขสมมติ ) 13 คงเหลืองบประมาณ ( บาท ) : ระบุจำนวน งบประมาณของโครงการร่มใหญ่ภายหลัง จากหักจากงบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว และโอนให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนแล้ว 9,522,947.38 บาท ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ( ตัวเลขสมมติ ) 14 ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชื่อผู้ที่รับผิดชอบ โครงการ พร้อมทั้ง กลุ่มงาน และเบอร์ โทรศัพท์ ระบุชื่อบุคคลและเบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ : รวบรวมทุกโครงการที่ยังไม่ปิด โครงการ

33 33 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ รองรับแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ แห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2562 วาระที่ 2.4


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2552 (เฉพาะสำนักและกองบริหารในส่วนกลาง) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google