งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557 29 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557 29 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557 29 สิงหาคม 2557

2 วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลสันทราย อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ. สันทราย, อ. พร้าว, อ. เวียงแหง, อ. สะเมิง, อ. กัลยาณิวัฒนา, อ. แม่ริม, อ. เมือง วันที่ 15 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ. เชียงดาว, อ. แม่แตง, อ. แม่ อาย, อ. ฝาง, อ. ไชยปราการ, อ. สันกำแพง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ. สันป่าตอง, อ. หางดง, อ. ดอยสะเก็ด, อ. สารภี, อ. แม่วาง, อ. แม่ออน วันที่ 22 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ. จอมทอง, อ. อมก๋อย, อ. ฮอด, อ. แม่แจ่ม, อ. ดอยเต่า, อ. ดอยหล่อ ไม่มาร่วมการประชุม 1. อำเภอเมือง 2. กัล ยาณิวัฒนา

3 เกณฑ์การประเมิน การ ดำเนินงาน คบส. บูรณาการร่วม รพ. สสอ. และ หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินงานครอบคลุมทุกงาน มีงบประมาณ / หาแหล่งงบ

4 ระดับการทำงานในภาพรวม ดีมากดีกำลังพัฒนา 1. อำเภอสัน กำแพง 2. อำเภอสันป่า ตอง 3. อำเภอสารภี 4. อำเภอเวียงแหง 5. อำเภอดอย สะเก็ด 6. อำเภอสันทราย 1. อำเภอฝาง 2. อำเภอหางดง 3. อำเภอจอมทอง 4. อำเภอแม่แตง 5. อำเภอดอยเต่า 6. อำเภออมก๋อย 7. อำเภอพร้าว 1. อำเภอแม่ริม 2. อำเภอแม่อาย 3. อำเภอแม่วาง 4. อำเภอดอยหล่อ 5. อำเภอแม่แจ่ม 6. อำเภอแม่ออน 7. อำเภอสะเมิง 8. อำเภอเชียงดาว 9. อำเภอฮอด 10. อำเภอไชย ปราการ

5 อำเภอแหล่งงบบูรณาการ ร่วม สสอ. และ หน่วยงาน อื่นๆ ดำเนินงาน ครอบคลุม ทุกงาน สันทรายไม่มีงบ / พร้าวไม่มีงบ เวียงแหงมีงบ อบต. // สะเมิงไม่มีงบ แม่ริมไม่มีงบ เชียงดาวไม่มีงบ / แม่แตงมีงบ pp แม่อายมีงบ pp

6 อำเภอแหล่งงบบูรณาการ ร่วม สสอ. และ หน่วยงาน อื่นๆ ดำเนินงาน ครอบคลุม ทุกงาน ฝางมีงบ pp // ไชยปราการมีงบ pp / สันกำแพงมีงบ pp // สันป่าตองมีงบ pp // หางดงไม่มีงบ / ดอยสะเก็ด มีงบ pp และ สปสช. // สารภีมีงบ pp และ กองทุนหมู่บ้าน // แม่วางไม่มีงบ

7 อำเภอแหล่งงบบูรณาการ ร่วม สสอ. และ หน่วยงาน อื่นๆ ดำเนินงาน ครอบคลุม ทุกงาน แม่ออนไม่มีงบ จอมทองมีงบ pp / อมก๋อยมีงบเทศบาล / ( ทำร่วม เทศบาล ) ฮอดไม่มีงบ / แม่แจ่มไม่มีงบ ดอยเต่าไม่มีงบ / ดอยหล่อไม่มีงบ

8 บูรณาการ ร่วม สสอ. และหน่วยงาน อื่นๆ 14 อำเภอ มีงบฯ ดำเนินก าร 11 อำเภอ ดำเนินงา น ครอบคลุม ทั้งอำเภอ 6 อำเภอ

9 ข้อสรุปจาการนิเทศ 1. เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหลายแห่งยังขาดประสบการณ์ ในดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การตรวจ สถานที่ผลิต, แนวทางการแก้ไขกรณีตรวจพบ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องในร้านชำ, ตลาดนัด, การ ดำเนินงานตามกฎหมายอื่น เช่น ร้องเรียน ตลอดจน บทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. มีการระบาดของยาสเตียรอยด์, การเร่ขายยา, ร้านชำ จำหน่ายยาอันตราย, พบผู้ป่วยแพ้ยา, เกิด Cushing’s Syndrome 3. พื้นที่บางอำเภอไม่บูรณาการการทำงานร่วมกันเป็น ระดับอำเภอ (11 อำเภอ ) 4. พื้นที่บางอำเภอมีงบประมาณในการทำงานได้เอง (11 อำเภอ ) 5. พื้นที่บางอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์ และความรู้ในการดำเนินงานคบส.

10 ข้อเสนอจากพื้นที่ 1. อยากให้จังหวัดจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และร่วม ตรวจในรายที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขโดย เจ้าหน้าที่พื้นที่ 2. อยากให้จังหวัดแจ้งเรื่องความรู้ใหม่ๆ พรบ. ใหม่ๆทัน ต่อเหตุการณ์ 3. งาน อนุญาต ที่จังหวัดออกไปตรวจเองอยากให้แจ้ง พื้นที่ร่วมตรวจด้วยเพื่อเรียนรู้และทราบข้อมูลที่จะ ดำเนินการตรวจซ้ำ 4. งาน อนุญาต บางแห่งให้พื้นที่ไปตรวจเอง แต่ เนื่องจากประสบการณ์น้อยจึงไม่มีความมั่นใจในการ ให้อนุญาตว่าเหมาะสมหรือไม่ 5. ในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนอยากให้จังหวัดแนบต้น เรื่องมาด้วย 6. อยากให้จังหวัดจัดสรรงบประมาณเป็นค่าทำงาน ล่วงเวลาและงบในการซื้อตัวอย่างส่งวิเคราะห์เช่น เครื่องสำอาง

11 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ /SOP นิเทศติดตามทุกอำเภอและร่วมตรวจ กรณีที่พบปัญหายุ่งยากต่อการแก้ไข คน : จนท บางกิจกรรม เช่น ซื้อตัวอย่าง เงิน สื่อ / แผ่นพับ / Website ช่อง ทางการสื่อสาร ข้อมูลทันการณ์ อุปกรณ์ช่วย ทำงาน พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ยกมาตรฐานร้านชำ วาระร่วม จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557 29 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google