งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557 29 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557 29 สิงหาคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557
29 สิงหาคม 2557

2 1.อำเภอเมือง 2.กัลยาณิวัฒนา
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลสันทราย อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ.สันทราย , อ.พร้าว , อ.เวียงแหง , อ.สะเมิง , อ.กัลยาณิวัฒนา , อ.แม่ริม , อ.เมือง วันที่ 15 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลเชียงดาว อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ.เชียงดาว ,อ.แม่แตง ,อ.แม่อาย ,อ.ฝาง , อ.ไชยปราการ , อ.สันกำแพง วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ.สันป่าตอง , อ.หางดง , อ.ดอยสะเก็ด , อ.สารภี ,อ.แม่วาง, อ.แม่ออน วันที่ 22 สิงหาคม 2557 สถานที่ประชุม โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอกลุ่มเป้าหมาย อ.จอมทอง , อ.อมก๋อย , อ.ฮอด ,อ.แม่แจ่ม , อ.ดอยเต่า , อ.ดอยหล่อ ไม่มาร่วมการประชุม 1.อำเภอเมือง 2.กัลยาณิวัฒนา

3 เกณฑ์การประเมิน การดำเนินงาน คบส.
บูรณาการร่วม รพ. สสอ. และหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินงานครอบคลุมทุกงาน มีงบประมาณ/หาแหล่งงบ

4 ระดับการทำงานในภาพรวม
ดีมาก ดี กำลังพัฒนา อำเภอสันกำแพง อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอหางดง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แตง อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อำเภอแม่อาย อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่ออน อำเภอสะเมิง อำเภอเชียงดาว อำเภอฮอด อำเภอไชยปราการ

5 อำเภอ แหล่งงบ บูรณาการ ร่วม สสอ. และหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินงานครอบคลุม ทุกงาน สันทราย ไม่มีงบ / พร้าว เวียงแหง มีงบ อบต. สะเมิง แม่ริม เชียงดาว แม่แตง มีงบ pp แม่อาย

6 อำเภอ แหล่งงบ บูรณาการ ร่วม สสอ. และหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินงานครอบคลุม ทุกงาน ฝาง มีงบ pp / ไชยปราการ สันกำแพง สันป่าตอง หางดง ไม่มีงบ ดอยสะเก็ด มีงบ pp และ สปสช. สารภี มีงบ pp และ กองทุนหมู่บ้าน แม่วาง

7 อำเภอ แหล่งงบ บูรณาการ ร่วม สสอ. และหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินงานครอบคลุม ทุกงาน แม่ออน ไม่มีงบ จอมทอง มีงบ pp / อมก๋อย มีงบเทศบาล / (ทำร่วมเทศบาล) ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า ดอยหล่อ

8 ดำเนินงานครอบคลุมทั้งอำเภอ
บูรณาการ ร่วม สสอ. และหน่วยงานอื่นๆ 14 อำเภอ มีงบฯดำเนินการ 11 อำเภอ ดำเนินงานครอบคลุมทั้งอำเภอ 6 อำเภอ

9 ข้อสรุปจาการนิเทศ เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอหลายแห่งยังขาดประสบการณ์ในดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เช่น การตรวจสถานที่ผลิต ,แนวทางการแก้ไขกรณีตรวจพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องในร้านชำ , ตลาดนัด , การดำเนินงานตามกฎหมายอื่น เช่น ร้องเรียน ตลอดจน บทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ มีการระบาดของยาสเตียรอยด์,การเร่ขายยา,ร้านชำจำหน่ายยาอันตราย ,พบผู้ป่วยแพ้ยา ,เกิด Cushing’s Syndrome พื้นที่บางอำเภอไม่บูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นระดับอำเภอ พื้นที่บางอำเภอมีงบประมาณในการทำงานได้เอง (11 อำเภอ) พื้นที่บางอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการดำเนินงานคบส.

10 ข้อเสนอจากพื้นที่ อยากให้จังหวัดจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่และร่วมตรวจในรายที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่พื้นที่ อยากให้จังหวัดแจ้งเรื่องความรู้ใหม่ๆ พรบ.ใหม่ๆทันต่อเหตุการณ์ งาน อนุญาต ที่จังหวัดออกไปตรวจเองอยากให้แจ้งพื้นที่ร่วมตรวจด้วยเพื่อเรียนรู้และทราบข้อมูลที่จะดำเนินการตรวจซ้ำ งาน อนุญาต บางแห่งให้พื้นที่ไปตรวจเอง แต่เนื่องจากประสบการณ์น้อยจึงไม่มีความมั่นใจในการให้อนุญาตว่าเหมาะสมหรือไม่ ในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนอยากให้จังหวัดแนบต้นเรื่องมาด้วย อยากให้จังหวัดจัดสรรงบประมาณเป็นค่าทำงานล่วงเวลาและงบในการซื้อตัวอย่างส่งวิเคราะห์เช่นเครื่องสำอาง

11 คน : จนท เงิน อุปกรณ์ช่วยทำงาน ผู้ประกอบการ วาระร่วมจังหวัด
อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ /SOP นิเทศติดตามทุกอำเภอและร่วมตรวจ กรณีที่พบปัญหายุ่งยากต่อการแก้ไข คน : จนท บางกิจกรรม เช่น ซื้อตัวอย่าง เงิน สื่อ /แผ่นพับ/ Website ช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลทันการณ์ อุปกรณ์ช่วยทำงาน พัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ยกมาตรฐานร้านชำ วาระร่วมจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ระดับอำเภอปีงบประมาณ 2557 29 สิงหาคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google