งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหา โปรแกรม (Flowchart) อาจารย์เมธยา ราชคมน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหา โปรแกรม (Flowchart) อาจารย์เมธยา ราชคมน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหา โปรแกรม (Flowchart) อาจารย์เมธยา ราชคมน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

2 Introduction to C 2 การแก้ปัญหาโปรแกรม ทำความเข้าใจกับปัญหา ค้นหาจุดมุ่งหมายหรือสิ่งที่โจทย์ ต้องการ โดยการสำรวจองค์ประกอบของ ปัญหา 3 ส่วน คือ  วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า (Input Analysis)  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน (Process Analysis)  วิเคราะห์ผลลัพธ์ (Output Analysis)  IPO Analysis

3 Introduction to C 3 IPO Analysis & IPO Chart Input โจทย์หรือผู้ใช้กำหนดให้ หรือมี อยู่แล้ว และนำมาประกอบในการ แก้ปัญหาได้ ( มาใช้ใน process) Process วิธีการหรือลำดับขั้นตอนที่ใช้ ในการแก้ปัญหา Output ผลลัพธ์ที่ได้จากการ แก้ปัญหา, สิ่งที่โจทย์ต้องการ IPO Chart แผนภาพหรือตาราง คำอธิบายแสดง Input, Process, Output

4 Introduction to C 4 Input ---------- ---- ตัวเลข # 1 ตัวเลข # 2 ตัวเลข # 3 Process ------------------- ------- อ่านเลข 3 ค่าเข้ามา บวกกันหา ผลรวม จัดพิมพ์ออก Outp ut ------- --- ผลร วม ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมอ่านเลข 3 จำนวน หาผลรวมและพิมพ์ผลลัพธ์ ออกมา

5 Introduction to C 5 Input ---------- ---- รัศมี (r) Process ------------------- ------- อ่านรัศมีของ วงกลม (r) เข้ามา พื้นที่ = 3.14 * r * r จัดพิมพ์ออก Outp ut ------- --- พื้น ที่ ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมคำนวณหา พื้นที่ของวงกลม

6 Introduction to C 6 ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมคำนวณ เงินเดือนของพนักงานโดย  ถ้าชั่วโมงการทำงานในเดือนนั้นๆ ไม่ เกิน 160 ชั่วโมง เงินเดือนจะถูก คำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงตามปกติ  ถ้าชั่วโมงการทำงานเกิน 160 ชั่วโมง  160 ชั่วโมงแรกจะใช้อัตราค่าแรง ปกติ  ชั่วโมงที่เกินมาจะคิดค่าแรงโดยใช้ อัตราของค่าล่วงเวลา (OT) ซึ่ง เท่ากับ 1.5 เท่าของอัตราค่าแรง ปกติ

7 Introduction to C 7 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ปัญหา Input Process Output รหัสพนักงาน (ID), จำนวนชั่วโมงการ ทำงาน (H), อัตราค่าแรง (S) รับค่า ID, H, S ถ้า H < 160, เงินเดือน = H * S ถ้า H > 160, เงินเดือน = ( (H-160) * 1.5 * S ) + (160 * S) พิมพ์ค่ารหัสพนักงานและค่าเงินเดือนที่ ได้ รหัสพนักงานและจำนวนเงินเดือนที่ ได้รับ

8 8 SymbolMeaning Terminator Symbol ใช้แสดงตำแหน่งของจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด โปรแกรม Process Symbol ใช้ในการคำนวณ Input/Output Symbol ใช้ในการรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูล Flowchart  Graphical representation  Tool for programmers to develop program logic  Interchange logic between programmers

9 Introduction to C 9 SymbolMeaning Display /Monitor Symbol ใช้เมื่อต้องการระบุให้แสดงข้อมูลบนจอภาพ Document Symbol ใช้เมื่อต้องการระบุให้แสดงข้อมูลบนเครื่องพิมพ์ Decision Symbol ใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขหรือตัดสินใจ Keyboard Symbol ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ External Subroutine Symbol ใช้เรียกฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ Compiler สร้างไว้แล้ว

10 Introduction to C 10 SymbolMeaning Comment Symbol ใช้แสดงความเห็น คำอธิบาย หรือข้อสังเกตต่าง ๆ Flowline Symbol ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสัญลักษณ์ On-page Connector Symbol ใช้ในการเชื่อมโยงในหน้าเดียวกัน Off-page Connector Symbol ใช้ในการเชื่อมโยงไปหน้าอื่น

11 11 Examples: Terminator Symbol Process Symbol

12 12 Examples: Input/Output Symbol Display/Monitor Symbol

13 13 Examples: Document Symbol Decision Symbol

14 14 Examples: External Subroutine Symbol Internal Subroutine Symbol

15 15 Examples: Keyboard and Comment Symbol Offpage Connector Symbol

16 16 Examples: Flowline Symbol On-page Connector Symbol

17 Introduction to C 17 ประโยชน์ของผังงาน ช่วยให้สามารถทำความเข้าใจลำดับ ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหรือ ระบบใดๆ ได้อย่างรวดเร็ว แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน ทำให้ สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็น ระบบไม่สับสน ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอน การแก้ปัญหา รวมถึงความถูกต้อง ของโปรแกรมได้ง่าย เป็นอิสระต่อภาษาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม

18 Introduction to C 18 ลักษณะโครงสร้างของผังงาน ผังงานโดยทั่วไปจะประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบต่อไปนี้ คือ  โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure)  โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure)  โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Iteration Structure)

19 Introduction to C 19 โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure) โครงสร้างแบบลำดับ (Sequence Structure) เริ่มต้ น พื้นที่วงกลม = pi * รัศมี * รัศมี pi = 3.14 แสดงพื้นที่ วงกลม จบ Flowchart การ คำนวณหาพื้นที่วงกลม “ เป็นโครงสร้าง พื้นฐานของผังงาน และเป็นลักษณะ ขั้นตอนการทำงาน ที่พบมากที่สุด คือ ทำงานทีละขั้นตอน ตามลำดับ ” รับค่ารัศมี วงกลม

20 Introduction to C 20 โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure) “ รูปแบบที่ง่ายที่สุดของ โครงสร้างแบบนี้คือ การ เลือกแบบมีทางออก 2 ทาง ” เริ่มต้น อ่านค่า รหัสพนักงาน ชั่วโมงการทำงาน อัตราค่าแรง ชั่วโมง การทำงาน > 160 เงินเดือน = ชั่วโมง การทำงาน * อัตราค่าแรง แสดง รหัสพนักงานและเงินเดือน เงินเดือน = (( ชั่วโมงการ ทำงาน -160)  1.5  อัตราค่าแรง ) + (160  อัตรา ค่าแรง ) จบ ใช่ ไม่ใช่

21 Introduction to C 21 โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Iteration Structure) เริ่มต้น J = 1 J <= 5 แสดงค่า J J = J+1 จบ ใช่ ไม่ใช่ “ โครงสร้างนี้จะทำงาน อย่างเดียวกันซ้ำไป เรื่อยๆ ในขณะที่ยัง เป็นไปตามเงื่อนไข ”

22 22 ตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมในการรับค่าตัวเลข 2 ค่าจาก คีย์บอร์ด แล้วพิมพ์ผลบวกของเลขทั้ง 2 ออกที่จอภาพ start Read a,b sum = a+b write sum stop

23 23 ตัวอย่างที่ 2 โปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 ค่าจากคีย์บอร์ด แล้ว พิมพ์ค่าที่มีค่าน้อยกว่าออกทางจอภาพ start Read a,b write b stop a < b yes write a no

24 24 ตัวอย่างที่ 3 โปรแกรมรับค่าตัวเลข 2 ค่าจากคีย์บอร์ด แล้ว พิมพ์ค่าที่มีค่าน้อยกว่าออกทางจอภาพ แต่ถ้าเท่ากันก็จะ พิมพ์ข้อความบอกผู้ใช้ว่ามันเท่ากัน start Read a,b write b stop a < b yes write a no b < a yes no write “equal”

25 25 ตัวอย่างที่ 4 โปรแกรมคำนวณหาผลบวกของตัวเลขตั้งแต่ 1 – 5 และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกทางหน้าจอ start stop write sum i = 1 i<=5 sum=sum+i i++ yes no sum = 0

26 Introduction to C 26 แบบฝึกหัด จงเขียน Flowchart เพื่อหาผลบวกของตัวเลข 2+3 และ แสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกทางหน้าจอ จงเขียน Flowchart เพื่อคำนวนหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมฉาก (ผู้ใช้ป้อน ?) จงเขียน Flowchart เพื่อแปลงค่าปี คศ. ให้เป็นปี พศ. (ผู้ใช้ป้อน ?) จงเขียน Flowchart เพื่อรับค่าตัวเลข 1 ตัวจากคีย์บอร์ด จากนั้นโปรแกรมจะบอกผู้ใช้ว่าตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเป็น เลขจำนวนเต็มบวกหรือเลขจำนวนเต็มลบ(สมมุติให้ผู้ใช้ไม่ มีทางป้อนเลข 0)

27 Introduction to C 27 แบบฝึกหัด จงเขียน Flowchart เพื่อรับค่าตัวเลขเข้ามา 3 ตัว จากนั้น จึงพิมพ์ตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดออกทางหน้าจอ (สมมุติให้ ตัวเลขทั้ง 3 ตัวต้องแตกต่างกัน) เขียน Flowchart เพื่อพิมพ์ตัวเลขที่ตั้งแต่ 1 ถึง 50 ออก ทางหน้าจอ เขียน Flowchart เพื่อหาผลรวมของเลขคู่ที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 200 โดยแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ เขียน Flowchart เพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 10 โดยแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ

28 Introduction to C 28 แบบฝึกหัด เขียน Flowchart เพื่อหาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 – n และแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ โดยให้ n เป็นตัวเลขที่ ผู้ใช้ป้อนให้แก่โปรแกรม จงเขียน Flowchart สำหรับวนรอบรับค่าตัวเลข แล้วแสดง ค่าตัวเลขที่รับเข้ามาออกทางจอภาพ โดยที่เมื่อรับค่า ตัวเลขเป็น -999 จะสิ้นสุดการวนรอบและจบโปรแกรม จงเขียน Flowchart สำหรับวนรอบรับค่าตัวเลข และใน ระหว่างรับให้หาผลรวมของตัวเลขที่รับเข้ามา โปรแกรมจะ หยุดรับค่าเมื่อใส่ตัวเลข -999 และจะแสดงผลรวมของ ตัวเลขทั้งหมดที่รับเข้ามาและหยุดทำงาน

29 EX. หาผลรวมของตัวเลข 2 ตัว (A, B) หาก ผลรวม (SUM) ดังกล่าวมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ให้แสดงผลรวมนั้น แล้วออกจากการทำงาน แต่ถ้าหากมากกว่า 10 ให้ออกจากการทำงาน Introduction to C 29 วิเคราะห์ โจทย์ โจทย์ต้องการ : แสดงผลรวมที่มีค่าน้อย กว่าหรือเท่ากับ 10 ส่วนนำเข้า (Input): ตัวเลข 2 ตัว แทนค่า ด้วย A และ B กระบวนการ (Process): ผลรวม = ตัวเลข A + ตัวเลข B [ หรือ SUM = A + B] ถ้า SUM <= 10 ให้แสดง SUM แล้วออกจากการทำงาน ถ้า SUM > 10 ให้ออกจากการทำงาน ส่วนนำออก (Output): ผลรวมที่มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ 10

30 Output Process Input Introduction to C 30 start Read A, B Write SUM stop SUM <= 10 no yes SUM = A+B

31 Introduction to C 31 start stop Read A, B SUM <= 10 no Write SUM yes SUM = A+B Read A, B รับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ด Write SUM แสดงผลออกทางหน้าจอ Write SUM พิมพ์ผลลัพธ์ ออกทางเครื่องพิมพ์

32 Introduction to C 32 start stop Read A, B SUM <= 10 no Write SUM yes SUM = A+B Read A, B รับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ด Write SUM พิมพ์ผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์

33 จงเขียน Flowchart เพื่อคำนวนหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม มุมฉาก (ผู้ใช้ป้อน?) Introduction to C 33 จบ เริ่ม อ่าน สูง, ฐาน พท. สามเหลี่ยม = ½ * สูง * ฐาน เขียน พท. สามเหลี่ยม

34 เขียน Flowchart เพื่อพิมพ์ตัวเลขที่ตั้งแต่ 1 ถึง 50 ออกทางหน้าจอ Introduction to C 34 start stop i = 1 i<=50 i++ yes no write sum

35 จงเขียนผังงานในการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ด้านเท่าในส่วนที่แรเงาดังในรูป ซึ่งผู้ใช้จะป้อนรัศมีของ วงกลมเข้ามา โดยแสดงผลลัพธ์ออกที่จอภาพ Introduction to C 35 stop Start Read r Write Result Pi = 3.14 Circle = Pi * r *r Square = 2(r) * 2(r) Result = Square - Circle Result = [2(r) * 2(r)] – [Pi * r *r]

36 Introduction to C 36 #include void main() { } int r; double area, pi; pi = 3.14; clrscr(); printf( "Enter radius: " ); scanf( "%d", &r ); area = ((r+r)*(r+r)) + (pi*r*r); /* คำนวณพื้นที่แรเงา*/ printf("Shadow area is %f\n", area);

37 Introduction to C 37 แบบฝึกหัด จงเขียน flowchart ในการคำนวณเกรดของนิสิต โดย โปรแกรมจะรับคะแนน 1 ค่าจากผู้ใช้(score) แล้วพิมพ์เกรด ที่ได้ออกทางจอภาพ โดยมีกฏว่า ถ้าscore >= 80 ได้เกรด A ถ้า70 <= score < 79 ได้เกรด B ถ้า60 <= score < 69 ได้เกรด C ถ้า50 <= score < 59 ได้เกรด D ถ้าscore <= 49 ได้เกรด F

38 Introduction to C 38 start read score write B stop score >= 80 yes write A no 70<= score <79 yes no

39 Introduction to C 39 50<= score <59 no write D yes write F no score <= 49 write F no


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหา โปรแกรม (Flowchart) อาจารย์เมธยา ราชคมน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google