งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่ มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่า ล่วงเวลาในวันหยุด พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่ มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่า ล่วงเวลาในวันหยุด พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่ มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่า ล่วงเวลาในวันหยุด พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กรกฎาคม พ. ศ.2552

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 งานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตาม มาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตาม มาตรา 63 แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็น เงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวัน ทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ได้แก่ งานเฝ้า ดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันเป็นหน้าที่การ ทำงานปกติของลูกจ้าง

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่ มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่า ล่วงเวลาในวันหยุด พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google