งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย. อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย. อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย

2 อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบต่างๆ เชื่อมโยงกันเสมือนใยแมง มุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสาร กันได้หลายเส้นทาง โดยไม่กำหนดตายตัว และไม่ จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรือ เลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง Internet

3 ระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบ สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้

4 แล้วคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รู้จัก กันได้อย่างไร ? 192.168.177.104 203.150.243.179 203.150.200.11 10.10.1.11

5 IP Address / Internet Address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ต ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องเรียกว่า “ หมายเลข IP (IP Address หรือ Internet Protocol Address)” เปรียบเสมือน “ บ้านเลขที่ ” มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรหมายเลข IP โดยเฉพาะ เรียกว่า - Internet Network Information Center (Inter NIC)

6 IP Address / Internet Address หมายเลข IP เป็นเลขฐานสอง มีขนาด 32 บิต (4 ไบต์ - 1 ไบต์มี 8 บิต ) เขียนเป็นเลขฐานสิบ 4 ชุด แต่ละชุดคั่น ด้วยเครื่องหมายจุด (dot) เลขฐานสอง 11111111.00000000.11111111.0 0000000 เลขฐานสิบ 255. 0.255.0

7 IP Address / Internet Address มาตรฐาน IP Address ปัจจุบันคือ version 4 หรือ IPv4 กำหนดให้ ip address มีทั้งหมด 32 bit หรือ 4 byte แต่ล่ะ byte จะถูกคั่นด้วยจุด (.) ภายในหมายเลข ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1. Network Address หรือ Subnet Address 2. Host Address Class IP Address Network Address Host Address A w.x.y.z w x.y.z B w.x.y.z w.x y.z C w.x.y.z w.x.y z

8 IP Address / Internet Address เพื่อความเป็นระเบียบ มีการจัด Class หรือ หมวดหมู่ ของ IP Address ไว้ทั้งหมด 5 Class โดย Class ของ Address จะเป็นตัวกำหนดว่า Bit ใดบ้าง ใน หมายเลข IP Address ที่ต้องถูกใช้เพื่อ เป็น Network Address และ Bit ใดบ้าง ที่ต้องถูกใช้เป็น Host Address นอกจากนั้น Class ยังเป็นตัวกำหนดด้วยว่า จำนวนของ Network Segment ที่มีได้ใน Class นั้น ๆ มี เท่าไร และจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถมีได้ ภายใน Network Segment นั้น ๆ มีเท่าไร ทำไมต้องแบ่งเป็น Class ต่าง ๆ เพื่ออะไร ?

9 IP Address / Internet Address หมายเลข IP สามารถแบ่งได้ 5 แบบ หรือ 5 Class ดังนี้ ClassRange A0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 B128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 C192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 D224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 E240.0.0.0 ถึง 247.255.255.255

10 IP Address / Internet Address IP address คือระบบการอ้างอิง การมีตัวตนอยู่ของ คอมพิวเตอร์ โดยปกติเราแบ่ง IP address เป็น 2 แบบ 1. Public IP address (หรือ WAN IP address ) คือ IP address ที่ใช้งานจริงมีการจดทะเบียนและเสียเงินเพื่อใช้งานจริงๆ มีการจดบันทึกในระบบว่า ใครใช้งาน IP อะไรในวงกว้าง ทำอะไรผิดระวัง IP address ไปโผล่บน Server 2. Private IP address (หรือ LAN IP address ) คือ IP address ที่ ใช้กันในเฉพาะระบบวงปิด เช่นใน Office หรือในบ้านที่มี คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง IP ระบบนี้หากต้องการใช้กับ เครื่องนอกวงต้องใช้ อุปกรณ์ที่เรียกว่า NAT ( Network Address Translator) จะทำการแปลข้อมูลจากวง LAN ไปออกภายนอก

11 IP Address / Internet Address IP Address ปัจจุบันที่ใช้ทั่วไปคือ IPv4 ซึ่งกำลังจะ หมดไป สำหรับ IPv6 คือ IP รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ IPv4 : ใช้ตัวเลขในช่วง 0.0.0.0 - 255.255.255.255 เพื่อนแทนอุปกรณ์ในเครือข่าย ( internet) เช่น คอมพิวเตอร์ รถ มือถือ ตู้เย็น ฯลฯ IPv6 : ใช้ตัวเลขในช่วง 0.0.0.0.0.0 - 255.255.255.255.255.255 IPv4 สามารถรองรับอุปกรณ์ได้ 255x 255 x 255 x 255 = 4,228,250,625 แล้ว IPv6 จะสามารถรองรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ?

12 DNS - Domain Name System DNS คือ ระบบการแปลงกลับไป กลับมา ระหว่างชื่อโฮสต์ (Host) ให้เป็นหมายเลข IP คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีหมายเลข IP ไม่ ซ้ำกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องต่าง ๆ จะใช้ หมายเลข IP เป็นหลัก หมายเลข IP จำยากกว่าการจำชื่อ จึงมี ระบบ DNS เกิดขึ้นมา ชื่อโดเมนไม่ใช่ชื่อที่ถอดมาจากเลขไอ พี

13 13 หลักการทำงานของ DNS

14 14 ขั้นตอนที่ความหมาย / หน้าที่ 1 client ( ผู้ เล่น ) ต้องการเข้า www.xyz.com เครื่อง client จะขอ IP Address ไปที่ DNS Server ( ถ้าไม่พบ IP Address) จะขอ IP Address กับ DNS Server ในลำดับที่สูงกว่า เช่น ISP 2 DNS Server ของ ISP ค้นหา IP Address ต่อไป ถ้าไม่พบ ก็ต้องส่งต่อไปที Root Domain Server ที่ Root Domain Server ต้องเจอแน่นอนเพราะเป็น สถานที่สุดท้ายแล้ว 3 เมื่อ เจอก็จะได้ IP Address ของ www.xyz.com.com และแจ้งไปที่ Domain Server ของ ISP ทราบ และจัดเก็บไว้ด้วย 4 Domain Server ของ ISP ก็ส่งต่อไปที่ DNS Server ของ Client และแจ้ง IP Address ไปที่ client ( ผู้เล่น ) 5 เมื่อ client ได้ IP Address ของ www.xyz.com แล้ว ก็ติดต่อกับ IP Address ได้โดยตรง โดยการรับส่งข้อมูลจะใช้ protocal TCP หลักการทำงานของ DNS

15 Name Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ที่มี หน้าที่เก็บฐานข้อมูล สำหรับการแปลงชื่อ โฮสต์ และหมายเลข IP แบ่งได้ 3 ประเภท คือ –Primary Name Server เป็นเครื่องหลักที่เก็บ ข้อมูล –Secondary Name Server –Cache Name Server

16 DNS - Domain Name System

17 โดเมนที่มีตัวอักษร 3 ตัว เรียกว่า Generic domain ส่วนมากใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา com องค์กรธุรกิจ -- commercial edu สถาบันการศึกษา -- education gov หน่วยงานราชการ -- government int องค์กรระหว่างประเทศไทย -- international mil หน่วยงาน ทหาร -- military net ผู้ให้บริการเครือข่าย -- network org องค์กรอื่นๆ -- organization

18 DNS - Domain Name System โดเมนที่มีตัวอักษร 2 ตัว เรียกว่า Country domain เป็นตัวอักษรที่ใช้แทนประเทศต่างๆ thThailand jpJapan sgSingapore auAustralia

19 DNS - Domain Name System โดเมนทางขวาใหญ่กว่าโดเมนทางซ้าย ด้านซ้ายสุด => ชื่อคอมพิวเตอร์ ด้านขวาสุด => โดเมนระดับบนสุด (Top-level domain name) แต่ละโดเมนจะถูกเขียนคั่นด้วยจุด (. ) แต่ละโดเมนจะมีผู้รับผิดชอบประจำ โดเมน ชื่อโดเมนกับสถานที่ตั้งเครื่องไม่ จำเป็นต้องสัมพันธ์กัน คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องอาจมีได้หลายชื่อ

20 โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล คือ ระเบียบวิธีการ กฎ และ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการดต่อ สื่อสารรวมถึง มาตรฐานที่ใช้ เพื่อ ให้สามารถ ส่งผ่านข้อมูล ไป ยังปลายทางได้ อย่างถูกต้อง

21 โปรโตคอล (Protocol) ( ต่อ ) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) โปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้ในการสื่อสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ใช้ระบบปฏิบัติการที่ต่างกันและอยู่บน เครือข่ายที่ต่างกันให้สามารถสื่อสารกัน ผ่านทางเครือข่ายได้โดย TCP/IP จะ ประกอบไปด้วยโปรโคตอล 2 ตัว TCP (Transmission Control Protocol) และ IP (Internet Protocol)

22 โปรโตคอล (Protocol) ( ต่อ ) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งเว็บเพจ (Web Page) ที่อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาให้เครื่อง ไคลเอ็นท์ที่ทำการร้องขอไปทำให้ผู้ใช้งาน สามารถท่องไปในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลกได้

23 โปรโตคอล (Protocol) ( ต่อ ) FTP (File Transfer Protocol ) โปรโตคอลที่ใช้ในการส่งโอนไฟล์ข้อมูลผ่าน เครือข่ายอินเตอร์โดยจะเรียกการโอนไฟล์จาก เครื่องเซิร์ฟเวอร์มาที่เคลื่อนไคลเอ็นท์ว่า “Download” และเรียกการโอนไฟล์จากเครื่อง ไคลเอ็นท์ไปไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ว่า “Upload”

24 โปรโตคอล (Protocol) ( ต่อ ) SMTP (Simple Mail Transport Protocol) โปรโตคอลที่ใช้ในการส่ง E-mail ไปยัง Mailbox ที่จุดหมายปลายทาง POP3 (Post Office Protocol – 3) โปรโตคอลที่ใช้ในการดึง E-mail จาก Maibox ของผู้ให้บริการมาเก็บไว้ที่ เครื่องตนเองเพื่อให้สะดวกต่อการจัดกา รับ E-Mail

25 Web Hosting คืออะไร ? รูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ สามารถนำเว็บเพจ รูปภาพ หรือ โปรแกรมต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ของผู้ ให้บริการที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ว็บโฮสนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า HSP ย่อมาจาก Hosting Service Provider หรือผู้ให้บริการโฮสติ้ง เป็นธุรกิจที่ นำเอาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับงานสร้าง เว็บไซต์ มาให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต

26 Free Web Hosting www.freewebhostingarea.com www.justfree.com

27 LAB 1 ให้นิสิตทำการสมัครขอใช้พื้นที่กับฟรี เว็บโฮสติ้ง โดยให้ทำการเข้าไปสมัครที่ www.freewebhostingarea.com ให้กำหนดชื่อโดเมน ดังนี้ bs รหัสนิสิต.xp3.biz

28 28 www.freewebhostingarea.com

29 29 http://noadsbiz.freewebhostingarea.com/ftp/

30 30 http://kasem.xp3.biz/

31 31 END CHAPTER


ดาวน์โหลด ppt 1 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเครือข่าย. อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google