งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันทางการเมืองการ ปกครอง หมายถึง สถาบัน สังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้อง กับการสนองความต้องการของ สมาชิกในการดำรงชีวิตตาม กฎระเบียบของสังคม ควบคุมให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันทางการเมืองการ ปกครอง หมายถึง สถาบัน สังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้อง กับการสนองความต้องการของ สมาชิกในการดำรงชีวิตตาม กฎระเบียบของสังคม ควบคุมให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สถาบันทางการเมืองการ ปกครอง หมายถึง สถาบัน สังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้อง กับการสนองความต้องการของ สมาชิกในการดำรงชีวิตตาม กฎระเบียบของสังคม ควบคุมให้ กลุ่มคนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

4 1. สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้แก่สังคมเช่น สถาบันเศรษฐกิจย่อมจะต้องมีกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการเงิน 2. วินิจฉัยข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม มี องค์การทางตุลาการคอยให้ความยุติธรรมแก่ สมาชิกที่มีความขัดแย้งต่อกัน 3. หน้าที่ในการบริหารองค์การของรัฐบาล กลางและรัฐบาลท้องถิ่น 4. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้ง ภายในสังคมและจากภายนอกสังคม หน้าที่ของ สถาบัน การเมืองการ ปกครอง

5 องค์กรของสถาบันการเมืองการ ปกครองที่สำคัญ มีดังนี้ 1. ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ องค์กรที่ทำ หน้าที่ออกกฎหมาย 4. ฝ่ายองค์กรอิสระคือ องค์กรที่ประกอบด้วย คณะบุคคลที่ตั้งขึ้นด้วยวิธีปลอดจากอำนาจ อิทธิพลของ บุคคลที่มีส่วนอาจได้เสียกับ กิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้น โดยเฉพาะอำนาจของข้าราชการเมืองและ ข้าราชการประจำ 2. ฝ่ายบริหาร คือ องค์กรที่ทำ หน้าที่ในการบริหารและการบริการ ให้แก่สมาชิกโดยส่วนรวม 3. ฝ่ายตุลาการ คือ องค์การที่ทำหน้าที่ ตีความกฎหมายในกรณีที่สมาชิกใน สังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน

6 สาระน่า รู้ !!!!!!!! รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมาย ลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย อื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการ ปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปีพ. ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ อัน แสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมือง ของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ( ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557

7 1. รัฐสภามีความเกี่ยวข้อง กับสถาบันสังคมในข้อใด มากที่สุด 1 สถาบันศาสนา 2 สถาบันเศรษฐกิจ 3 สถาบันการศึกษา 4 สถาบันการเมือง การปกครอง 1. รัฐสภามีความเกี่ยวข้อง กับสถาบันสังคมในข้อใด มากที่สุด 1 สถาบันศาสนา 2 สถาบันเศรษฐกิจ 3 สถาบันการศึกษา 4 สถาบันการเมือง การปกครอง 2. สถาบันการเมืองการปกครอง หมายถึง 1 สถาบันสังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการสนองความต้องการ ของสมาชิกในการ ดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม 2 แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจความเชื่อ ทางสังคมทางศาสนาเป็นสถาบันที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 3 แบบแผนพฤติกรรมที่คนที่มาติดต่อเกี่ยวข้องกันในเรื่องเกี่ยวกับ ครอบครัวและเครือญาติจะต้องปฏิบัติตาม 4 สถาบันเกี่ยวกับความอยู่รอดของมนุษย์ในการดำรงชีวิตในสังคม องค์ประกอบของสถาบันเศรษฐกิจ

8 3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครอง 1 สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้แก่สังคมเช่น สถาบันเศรษฐกิจ ย่อมจะต้องมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเงิน 2 วินิจฉัยข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม มีองค์การทาง ตุลาการคอยให้ความยุติธรรมแก่สมาชิกที่มีความขัดแย้งต่อ กัน 3 หน้าที่ในการบริหารองค์การของรัฐบาลกลางและรัฐบาล ท้องถิ่น 4 การให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำนึกแห่งความเป็น มนุษย์ 4. ข้อใดไม่ใช่องค์กรของสถาบันการเมืองการปกครอง 1 ฝ่ายบริหาร 2 ฝ่ายการศึกษา 3 ฝ่ายตุลาการ 4 ฝ่ายองค์กรอิสระ

9 5. รัฐธรรมมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่ 1 ฉบับที่ 16 2 ฉบับที่ 17 3 ฉบับที่ 18 4 ฉบับที่ 19

10 ข้อที่ 1 ตอบ 4 ข้อที่ 2 ตอบ 1 ข้อที่ 3 ตอบ 4 ข้อที่ 4 ตอบ 2 ข้อที่ 5 ตอบ 4


ดาวน์โหลด ppt สถาบันทางการเมืองการ ปกครอง หมายถึง สถาบัน สังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้อง กับการสนองความต้องการของ สมาชิกในการดำรงชีวิตตาม กฎระเบียบของสังคม ควบคุมให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google