งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง สถาบันการเมืองการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง สถาบันการเมืองการปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง สถาบันการเมืองการปกครอง
รายงาน เรื่อง สถาบันการเมืองการปกครอง เสนอ อาจารย์นาตยา สุกจั่น

2 สมาชิก 1.สุดารัตน์ ไชยวงศ์ เลขที่ 23 2.นางสาวดาลัด ดอกมะลิ เลขที่ 24 3.นางสาวธิดีพร สุริยาทรงศักดิ์ เลขที่ 25 4.นางสาวนภัสสร พิสุทธิ์ธาราชัย เลขที่ 28 5.นางสาวน้ำทิพย์ วัดเสนาะ เลขที่ 29 6.นางสาววริศรา ดีเทียนอินทร์ เลขที่ 31 7.นางสาวศุภลักษณ์ ธรรมสวัสดิ์ เลขที่ 32 8.นางสาวณิชาภัทร ชิตเจริญธรรม เลขที่ 35

3 สถาบันทางการเมืองการปกครอง  หมายถึง  สถาบันสังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการสนองความต้องการของสมาชิกในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม ควบคุมให้กลุ่มคนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

4 หน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครอง
1. สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้แก่สังคมเช่น สถาบันเศรษฐกิจย่อมจะต้องมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเงิน 2. วินิจฉัยข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม มีองค์การทางตุลาการคอยให้ความยุติธรรมแก่สมาชิกที่มีความขัดแย้งต่อกัน 3. หน้าที่ในการบริหารองค์การของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 4. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทั้งภายในสังคมและจากภายนอกสังคม

5 องค์กรของสถาบันการเมืองการปกครองที่สำคัญ มีดังนี้
องค์กรของสถาบันการเมืองการปกครองที่สำคัญ  มีดังนี้   1. ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ องค์กรที่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย 2. ฝ่ายบริหาร  คือ  องค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารและการบริการให้แก่สมาชิกโดยส่วนรวม 3. ฝ่ายตุลาการ  คือ  องค์การที่ทำหน้าที่ตีความกฎหมายในกรณีที่สมาชิกในสังคมเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน 4. ฝ่ายองค์กรอิสระคือ องค์กรที่ประกอบด้วยคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นด้วยวิธีปลอดจากอำนาจอิทธิพลของ บุคคลที่มีส่วนอาจได้เสียกับกิจการอันเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้น โดยเฉพาะอำนาจของข้าราชการเมืองและข้าราชการประจำ

6 สาระน่ารู้!!!!!!!! รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ อันแสดงให้เห็นถึงความขาดเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

7 คำถาม 1.รัฐสภามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันสังคมในข้อใดมากที่สุด
1 สถาบันศาสนา 2 สถาบันเศรษฐกิจ 3 สถาบันการศึกษา 4 สถาบันการเมืองการปกครอง 2.สถาบันการเมืองการปกครอง หมายถึง 1 สถาบันสังคมที่เป็นแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับการสนองความต้องการของสมาชิกในการดำรงชีวิตตามกฎระเบียบของสังคม 2 แบบแผนของความคิดการกระทำในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจความเชื่อทางสังคมทางศาสนาเป็นสถาบันที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ 3 แบบแผนพฤติกรรมที่คนที่มาติดต่อเกี่ยวข้องกันในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเครือญาติจะต้องปฏิบัติตาม 4 สถาบันเกี่ยวกับความอยู่รอดของมนุษย์ในการดำรงชีวิตในสังคมองค์ประกอบของสถาบันเศรษฐกิจ

8 3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันการเมืองการปกครอง
1 สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้แก่สังคมเช่น สถาบันเศรษฐกิจย่อมจะต้องมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเงิน 2 วินิจฉัยข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในสังคม มีองค์การทางตุลาการคอยให้ความยุติธรรมแก่สมาชิกที่มีความขัดแย้งต่อกัน 3 หน้าที่ในการบริหารองค์การของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น 4 การให้ความรู้ ความเข้าใจ และความสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ 4.ข้อใดไม่ใช่องค์กรของสถาบันการเมืองการปกครอง 1 ฝ่ายบริหาร 2 ฝ่ายการศึกษา 3 ฝ่ายตุลาการ 4 ฝ่ายองค์กรอิสระ

9 5.รัฐธรรมมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไหร่
1 ฉบับที่ 16 2 ฉบับที่ 17 3 ฉบับที่ 18 4 ฉบับที่ 19

10 เฉลย ข้อที่ 1 ตอบ 4 ข้อที่ 2 ตอบ 1 ข้อที่ 3 ตอบ 4 ข้อที่ 4 ตอบ 2
ข้อที่ 5 ตอบ 4


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง สถาบันการเมืองการปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google