งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางไพลิน ชัยมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2 ตัวชี้วัด ตรวจมาตรฐาน Primary GMP ผ่านมาตรฐานร้อยละ 60
คะแนนแต่ละหมวด 60 คะแนนรวม 60 ไม่ตกข้อบกพร่องรุนแรง คะแนน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ขอใบ Certificate ได้

3 ตัวชี้วัด สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน ดำเนินการถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 91

4 การดำเนินงาน ปี 2558 โครงการการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ปี 2558 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP มีนาคม 2558 ตรวจสถานประกอบการ Primary GMP เก็บตัวอย่าง อาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ยกระดับ สถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP ต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ พัฒนาสถานประกอบการ Primary GMP กลุ่มน้ำพริก 6 แห่ง

5 น้ำพริกเผาล้านนา อ. เมือง
น้ำพริกเมืองเหนือ อ. ดอยสะเก็ด น้ำพริกแม่ไพรินทร์ อ.สันกำแพง น้ำพริกอ้อยใจ อ.สันทราย น้ำพริกแม่เพชร อ. หางดง น้ำพริกหนุ่มยุพิน อ.สารภี

6 ค่าตอบแทนการบริหารจัดการตรวจและเก็บตัวอย่าง OTOP อาหารกลุ่ม Primary GMP
รายละเอียด ตามเอกสารที่แจก ตั้งเบิกเป็นค่าน้ำมัน ง่ายกว่า สสอ.ทำเรื่องเบิกจะเร็วกว่า รพ. ส่งเอกสารสำเนาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทย์ฯ และสำเนา ตส.9(55) ให้สสจ. หนังสือนำส่งตรวจวิเคราะห์ระบุวัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558

7


ดาวน์โหลด ppt Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google