งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ นางไพลิน ชัยมงคล นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ นางไพลิน ชัยมงคล นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ นางไพลิน ชัยมงคล นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ

2 ตัวชี้วัด ตรวจมาตรฐาน Primary GMP ผ่าน มาตรฐานร้อยละ 60 คะแนนแต่ละหมวด 60 คะแนนรวม 60 ไม่ตกข้อบกพร่องรุนแรง คะแนน ร้อยละ 85 ขึ้นไป ขอใบ Certificate ได้

3 ตัวชี้วัด สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน ดำเนินการถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80 ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 91

4 การดำเนินงาน ปี 2558 โครงการการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่ บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย เข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP ปี 2558 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP มีนาคม 2558 ตรวจสถานประกอบการ Primary GMP เก็บตัวอย่าง อาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ยกระดับ สถานที่ผลิตอาหาร Primary GMP ต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ พัฒนาสถานประกอบการ Primary GMP กลุ่ม น้ำพริก 6 แห่ง

5 น้ำพริกเผาล้านนา อ. เมือง น้ำพริกเมืองเหนือ อ. ดอย สะเก็ด น้ำพริกแม่ไพรินทร์ อ. สัน กำแพง น้ำพริกอ้อยใจ อ. สันทราย น้ำพริกแม่เพชร อ. หางดง น้ำพริกหนุ่มยุพิน อ. สารภี น้ำพริกเผาล้านนา อ. เมือง น้ำพริกเมืองเหนือ อ. ดอย สะเก็ด น้ำพริกแม่ไพรินทร์ อ. สัน กำแพง น้ำพริกอ้อยใจ อ. สันทราย น้ำพริกแม่เพชร อ. หางดง น้ำพริกหนุ่มยุพิน อ. สารภี

6 ค่าตอบแทนการบริหารจัดการตรวจและ เก็บตัวอย่าง OTOP อาหารกลุ่ม Primary GMP รายละเอียด ตามเอกสารที่แจก ตั้งเบิกเป็นค่าน้ำมัน ง่ายกว่า สสอ. ทำ เรื่องเบิกจะเร็วกว่า รพ. ส่งเอกสารสำเนาส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์ วิทย์ฯ และสำเนา ตส.9(55) ให้สสจ. หนังสือนำส่งตรวจวิเคราะห์ระบุ วัตถุประสงค์การตรวจวิเคราะห์ ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558

7


ดาวน์โหลด ppt Primary GMP นางอุบล ธาราวรรณ นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ นางไพลิน ชัยมงคล นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google