งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3465- 5025, 0-3460-2085 โทรสาร 0-3465-5028, 0-3460-2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3465- 5025, 0-3460-2085 โทรสาร 0-3465-5028, 0-3460-2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3465- 5025, 0-3460-2085 โทรสาร 0-3465-5028, 0-3460-2009

2 พื้นที่รับผิดชอบ รับผิดชอบงานในเขต จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด นครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด สมุทรสงคราม หรือตามที่ อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมาย

3 ทำเนียบผู้บริหาร

4 ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ ชลประทาน งานต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วย กระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ( งาน ดำเนินการเอง ) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำ จากคลองท่าล้อ - อู่ทอง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัด กาญจนบุรี ( งานดำเนินการเอง ) โครงการเปิดใหม่ จำนวน 1 โครงการ ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัด กาญจนบุรี ( งานดำเนินการเอง )

5 วงเงินตามคำขอตั้งตามปีงบประมาณ พ. ศ.2557 โครงการ วงเงินตามคำขอ ตั้งฯ ปี 2557 ( ล้านบาท ) 1. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด กาญจนบุรี 2.000 2. สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการ สูบน้ำจากคลองท่าล้อ – อู่ทอง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี 75.000 3. ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำ ภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี 50.000 รวมทั้งสิ้น 127.000

6 โครงการ งบประมา ณ ( ล้านบาท ) เบิกจ่ายแล้ว ( ล้านบาท ) เบิกจ่าย ( ร้อย ละ ) คงเหลือ ( ล้านบาท ) ผลงาน ( ร้อยละ ) (1). โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระ พร้อย 2.0001.99999.980.001100.00 (2). โครงการสูบน้ำจากคลองท่า ล้อ - อู่ทอง 74.77072.78797.371.98389.23 (3). อาคารทดน้ำบ้านชุกกระ เพรา 50.00029.92859.8620.07269.00 (4). โครงการสถานีสูบน้ำกลอน โด - รางสาลี่ 0.3000.23879.210.06280.00 (5). โครงการอาคารทดน้ำบ้าน ด่าน 0.3000.22876.030.07280.00 (6). โครงการระบบส่งน้ำฝาย บ้านดงเสลา 0.5000.36573.000.135100.00 (7). เงินทุนหมุนเวียนฯ 3.105 100- รวมทั้งสิ้น 130.975108.65082.9522.325- ผลการเบิกจ่าย และผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 ( ข้อมูลถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2557 )

7 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่าง เก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

8 สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ( งบประมาณโครงการ 550,000,000 บาท )

9

10 การดำเนินงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด กาญจนบุรี ดำเนินการปี 2552 ดำเนินการปี 2553 ดำเนินการปี 2554 ดำเนินการปี 2552 ดำเนินการปี 2553 ดำเนินการปี 2554

11 ปี 2552- 55 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปริมาณดินถม 100,000 ลบ. ม. เป็นเงิน 274,555,742.12 บาท ปริมาณดินถม 40,000 ลบ. ม. เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท ปริมาณดินถม 10,000 ลบ. ม. เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท ปริมาณดินถม 150,000 ลบ. ม. เป็นเงิน 125,444,257.88 บาท ปริมาณดินถมทั้งหมด 900,000 ลบ. ม. ปริมาณดินถม 600,000 ลบ. ม. เป็นเงิน 150,000,000.00 บาท

12 ภาพถ่ายการดำเนินงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

13 สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่ง น้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำจากคลองท่าล้อ - อู่ทอง เติม อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ( งบประมาณทั้งสิ้น 381,000,000 บาท ) ผลงานสะสมทั้งโครงการ ( 2556 - 2560 ) 34.99%

14

15

16 ภาพถ่ายโครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำ จากคลองท่าล้อ - อู่ทอง เติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัด กาญจนบุรี

17 สรุปข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินงานฝายหัวงานและอาคาร ประกอบ โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ( งบประมาณทั้งสิ้น 290,000,000 บาท ) ผลงานสะสมทั้งโครงการ ( 2557 - 2559 ) 11.90%

18 บ่อพัก น้ำ แม่น้ำลำภาชี แม่น้ำแควน้อย อำเภอด่าน มะขามเตี้ย ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำ บ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

19 ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี

20


ดาวน์โหลด ppt ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110 โทร. 0-3465- 5025, 0-3460-2085 โทรสาร 0-3465-5028, 0-3460-2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google