งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 การกำหนดเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์ต้องมีจุดประสงค์ ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร อดีตส่วนไหน สมัยอะไร และเพราะเหตุใด ซึ่งคำถาม หลักที่ควรคำนึงอยู่ตลอดเวลาคือทำไม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 การกำหนดเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์ต้องมีจุดประสงค์ ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร อดีตส่วนไหน สมัยอะไร และเพราะเหตุใด ซึ่งคำถาม หลักที่ควรคำนึงอยู่ตลอดเวลาคือทำไม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1.1 การกำหนดเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์ต้องมีจุดประสงค์ ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร อดีตส่วนไหน สมัยอะไร และเพราะเหตุใด ซึ่งคำถาม หลักที่ควรคำนึงอยู่ตลอดเวลาคือทำไม และเกิดขึ้นอย่างไร 1.2 การค้นหาหลักฐานประเภทต่างๆ นักประวัติศาสตร์จะต้องพยายาม รวบรวมหาหลักฐานทุกประเภทที่เกี่ยวกับ เรื่องนั้นๆ ให้ได้มากที่สุด

4

5 1.4 การนำเสนอที่มีเหตุผลและ ปราศจากอคติ นักประวัติศาสตร์ต้องจัดระเบียบข้อมูล ต้องหาเอกภาพ และความผสมผสานกลมกลืนให้กับ ข้อมูลที่หลากหลายนั้นและนำเสนอเรื่อง ให้น่าอ่านชัดเจน เข้าใจง่ายมีความ ต่อเนื่องและตรงกับความจริงมากที่สุด

6 2. การเปรียบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สากลและประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานประวัติศาสตร์สากล - หลักฐานประวัติศาสตร์ตะวันตก สมัยโบราณ อียิปต์ – ศิลาปาเลอร์โม จารึกเสาหินโมบิลิส บนผนังวิหาร สุสาน เป็นต้น เมโสโปเตเมีย บันทึกบนแผ่นดินเหนียว กรีก – มหากาพย์อีเลียดและโอดิสซี ประวัติศาสตร์สงครามเปอร์เซียน สงครามเพลอปปอนเนเซียน สงครามพิวนิค เป็นต้น โรมัน – มหากาพย์อีเนียดประวัติแห่งโรม เป็นต้น

7 สมัยกลาง เทวนคร เป็นต้น สมัยใหม่ สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการประวัติศาสตร์อิตาลี ประวัติศาสตร์เมืองฟลอเรนซ์ ประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 เป็นต้น สมัยรู้แจ้งแห่งเหตุผลประวัติศาสตร์ สกอตแลนด์การเดินทางของมาร์โคโปโล เป็นต้น ประวัติศาสตร์แนวโรแมนติกและชาตินิยม เป็นต้น ประวัติศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ การเมืองของประเทศต่างๆ - หลักฐานประวัติศาสตร์จีน ก่อนราชวงศ์ฮั่น เช่น ราชวงศ์ซาง ( Shang ) บันทึกบนกระดูกสัตว์ ราชวงศ์โจว (Zhou) คัมภีร์ทั้ง 5 ของขงจื๊อ

8 ราชวงศ์ฮั่น (Han) บันทึกประวัติศาสตร์ของ ซือหม่าเชียน ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นสมัยแรก ราชวงศ์ซ้อง (Song) บันทึกประวัติศาสตร์ของหม่าตวนหลิน ราชวงศ์เหม็ง (Ming) นวนิยายสามก๊ก เป็นต้น ราชวงศ์ชิง (Qing) สารานุกรม เป็นต้น สมัยสาธารณรัฐ งานเขียนประวัติศาสตร์ของเหมาเจ๋อตุง เป็นต้น สมัยสาธารณรัฐประชาชน งานเขียนประวัติศาสตร์ภายใต้การปกครองลัทธิคอมมิวนิสต์

9 - หลักฐานประวัติศาสตร์อินเดีย สมัยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ ที่ประทับตรามีอักษร สมัยพระเวทตอนต้น คัมภีร์พระเวท ( ท่องสวดกันมา และบันทึก ในสมัยหลัง ) สมัยพระเวทตอนปลาย มหากาพย์รามายณะและมหาภารตะ สมัยพุทธกาลหรือสมัยก่อนราชวงศ์ เมารยะ – คัมภีร์ในศาสนาพุทธและ ศาสนาเชน สมัยราชวงศ์เมารยะอาณาจักรกุษาณะ จารึกพระเจ้าอโศกบันทึกของเมกาสธีนิ สชาวกรีก สมัยราชวงศ์คุปตะ บันทึกจากภิกษุจีน

10 อาณาจักรเดลฮี บันทึกของอัลบิรูนี จักรวรรดิโมกุล ประวัติจักรพรรดิบาบูร์ เป็นต้น รัฐบาลอังกฤษครอบครองอินเดีย อินเดียเป็นเอกราช ประวัติศาสตร์การทูต ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์การเมือง ของนักเขียนรุ่นหลัง หลักฐานประวัติศาสตร์ไทย - หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร · จารึก ตำนาน พระราชพงสาวดาร จดหมายเหตุ เอกสารการปกครอง บันทึกความทรงจำ จดหมาย ชีวประวัติ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร กฎหมาย วรรณกรรม งานนิพนธ์ทางประวัติศาสตร์

11 - หลักฐานทางด้านโบราณคดี หลักฐานด้านศิลปกรรม หลักฐานจากคำ บอกเล่าและสัมภาษณ์ ภาพถ่าย นาฏกรรม และดนตรี หลักฐานทางด้านมนุษย์วิทยาและ สังคมวิทยา 3. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางประวัติสาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษา ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตให้มีความสมบูรณ์น่าเชื่อถือ และตรงกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงให้มากที่สุด โดยอาศัยจาก หลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ผ่านการรวบ รวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินคุณค่า

12 ของหลักฐาน การเลือกสรรและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล และการเรียบเรียง นำเสนอค้นคว้าหรือการสังเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจใน เหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถคาดการณ์ไปถึงอนาคตได้อย่างมีเหตุมีผล

13 จัดทำโดย 1. นางสาวกุลวรางค์ นาคสัมฤทธิ์ เลขที่ 21 2. นางสาวตรีรัตน์ ดีโสภา เลขที่ 22 3. นางสาวธาราภรณ์ นาควะรี เลขที่ 26 4. นางสาวนวลนฤมล เครือประสิทธิ์ เลขที่ 30 5. นางสาวปรียานุช พัฒนะ เลขที่ 32 6. นางสาวสุจิตรา ซ่อนกลิ่น เลขที่ 38 7. นางสาวหรรษา โรจนศิลป์ เลขที่ 39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เสนอ อาจารย์สมหมาย อุไร โรจน์


ดาวน์โหลด ppt 1.1 การกำหนดเป้าหมาย นักวิทยาศาสตร์ต้องมีจุดประสงค์ ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร อดีตส่วนไหน สมัยอะไร และเพราะเหตุใด ซึ่งคำถาม หลักที่ควรคำนึงอยู่ตลอดเวลาคือทำไม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google