งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 วาระที่ 4.1.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 วาระที่ 4.1.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 วาระที่ 4.1.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน (โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดดอนมงคลสันติสุข วัดบุญยืน)

2 2 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 การพัฒนาบุคลากร ในปี 2551-2552 ปี พ.ศ. ม.ราชภัฏฯ จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ ศูนย์ซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคน่าน รวม ครั้ง พระครู/ครู (รูป/คน) สามเณร (รูป) ครั้ง พระครู/ครู (รูป/คน) สามเณร (รูป) ครั้ง พระครู/ครู (รูป/คน) สามเณร (รูป) 255112631---12631 25522239412-32594 รวม3491252-451125 หมายเหตุ: จำนวนคนมีการนับซ้ำ

3 3 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนาในปี 2551 – 2552 1. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรม การติดตั้งระบบเครือข่าย แนวทางการดำเนินงานของ ชมรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน 2.การสร้างแหล่งเรียนรู้บนระบบ LearnSquare และซอฟต์แวร์สนับสนุนการสร้างสื่อต่าง ๆ เช่น Adobe Captivate ฯลฯ 2.การประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน

4 4 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 1. โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต - ADSL ความเร็ว 1 Gbps (วัดดอนมงคลสันติสุข และวัดบุญยืน) - จานดาวเทียม ความเร็ว 512 Mbps (วัดนิโครธารม ได้รับการ สนับสนุน) 2. มีชมรมคอมพิวเตอร์ และสามารถบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นได้ 3. มีทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยใช้ LearnSquare และส่งเสริมมีการใช้งาน ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน - วัดนิโครธาราม: ภาษาล้านนา - วัดดอนมงคคลสันติสุข: ธรรมวินัย - วัดบุญยืน: ภาษาบาลี

5 5 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2553 ประสานความร่วมมือกับ ม.ราชภ้ฎอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1.ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ สื่อ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอน 3.สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ (programming) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปี 2552 4.กิจกรรมอื่น ๆ เช่น สนับสนุนการจัดทำคลังแหล่งเรียนรู้ “ภาษาล้านนา” ให้กับโรงเรียนวัดนิโครธาราม


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 วาระที่ 4.1.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google