งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 4.1.4 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน (โรงเรียนวัดนิโครธาราม วัดดอนมงคลสันติสุข วัดบุญยืน)

2 ม.ราชภัฏฯ จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ ศูนย์ซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคน่าน
การพัฒนาบุคลากร ในปี ปี พ.ศ. ม.ราชภัฏฯ จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ ศูนย์ซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคน่าน รวม ครั้ง พระครู/ครู (รูป/คน) สามเณร (รูป) 2551 1 26 31 - 2552 2 23 94 3 25 49 125 4 51 หมายเหตุ: จำนวนคนมีการนับซ้ำ

3 หัวข้อ/เรื่องที่พัฒนาในปี 2551 – 2552
1. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรม การติดตั้งระบบเครือข่าย แนวทางการดำเนินงานของ ชมรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน การสร้างแหล่งเรียนรู้บนระบบ LearnSquare และซอฟต์แวร์สนับสนุนการสร้างสื่อต่าง ๆ เช่น Adobe Captivate ฯลฯ การประยุกต์ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน

4 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
1. โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต - ADSL ความเร็ว 1 Gbps (วัดดอนมงคลสันติสุข และวัดบุญยืน) - จานดาวเทียม ความเร็ว 512 Mbps (วัดนิโครธารม ได้รับการสนับสนุน) 2. มีชมรมคอมพิวเตอร์ และสามารถบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 3. มีทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโดยใช้ LearnSquare และส่งเสริมมีการใช้งานให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน - วัดนิโครธาราม: ภาษาล้านนา - วัดดอนมงคคลสันติสุข: ธรรมวินัย - วัดบุญยืน: ภาษาบาลี

5 กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2553
ประสานความร่วมมือกับ ม.ราชภ้ฎอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ สื่อ eDLTV ในการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (programming) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปี 2552 กิจกรรมอื่น ๆ เช่น สนับสนุนการจัดทำคลังแหล่งเรียนรู้ “ภาษาล้านนา” ให้กับโรงเรียนวัดนิโครธาราม


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google