งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 255 6 ประจำเดือน กันยายน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 255 6 ประจำเดือน กันยายน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 255 6 ประจำเดือน กันยายน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

2 แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง งบประมาณเป้าหมายผลงาน ก. ย. 56 ผลงานสะสมผลการ เบิกจ่าย แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร  ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรตาม ระบบ CPS - การจัดตั้งฯ - การตรวจการ สหกรณ์ ( ครั้งที่ 2) - การชำระบัญชี 8,500 - 56,500 1 แห่ง 72 แห่ง 5 แห่ง - 6 แห่ง 2 แห่ง 69 แห่ง 2 แห่ง

3 การตรวจการ สหกรณ์

4

5 การชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่รายชื่อสหกรณ์ / กลุ่ม ( เป้าหมาย ปี 56) ผู้ ชำระ บัญชี รับมอบ ทรัพย์สิน (1) ส่งงบ ม.80 (2) รับ งบ ม.80 (3) จัดการ ทรัพย์สิน, หนี้สิน (4) ส่ง งบ ม.87 (5) รับ งบ ม.87 (6) ถอน ชื่อ (7) 1 สกย. หาดนพรัต นธารา จก. สถาพ ร 2 สกย. เขางาม จก. ชัชวา ล 3 ส. ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว ลันตา จก. ฉายา 4 ก. ทำนาโคกยางเกต มณี 5 ก. ทำสวนอ่าวลึก เหนือ ธนกฤ ต

6 แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรม หลัก / กิจกรรม รอง งบประมา ณ เป้าหมา ย ผลงาน ก. ย. 56 ผลงาน สะสม ผลการ เบิกจ่าย 2. การส่งเสริม สหกรณ์ ให้ผ่านมาตรฐาน 32 แห่ง - 3. ส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ดีเด่น 21,600 2 แห่ง - 4. การสร้างและ พัฒนาเกษตรกรรุ่น ใหม่ 7,100 1 ครั้ง /30 ราย - 2 ครั้ง /60 ราย 5. พัฒนาระบบ บริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร 36,100 1 รุ่น /50 ราย -

7 แผนงาน / ผลผลิต / กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง งบประมา ณ เป้าหมา ย ผลงาน ก. ย. 56 ผลงาน สะสม ผลการ เบิกจ่าย แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กิจกรรมหลัก : การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6. ขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงฯ 242,600 2 แห่ง - 7. คลินิกเกษตร เคลื่อนที่ / จังหวัด เคลื่อนที่ 10,400 4 ครั้ง 8. สายใยรักแห่ง ครอบครัว 10,000


ดาวน์โหลด ppt รายงานแผน / ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 255 6 ประจำเดือน กันยายน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google