งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 สัญญาเช่า. กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเท็จจริงและ หลักการตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 สัญญาเช่า. กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเท็จจริงและ หลักการตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 สัญญาเช่า

2 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเท็จจริงและ หลักการตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า ระยะยาว 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ ผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม หรือไม่ตามมาตรฐานการบัญชี

3 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด ความคิดเห็นตามประเด็นคำถาม 1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ ข้อเท็จจริงและหลักการตามมาตรฐาน การบัญชีเรื่องสัญญาเช่าระยะยาว  การพิจารณานโยบายทางการบัญชีที่ เกี่ยวข้องและต้องยึดถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อมี ความต้องการปรับใช้กับนโยบายในการ ประกอบธุรกิจ  การกำหนดนโยบายทางธุรกิจแนวทาง ใดแนวทางหนึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อ ผลประกอบการของกิจการ ซึ่งสะท้อน ให้เห็นในรูปของผลกำไรขาดทุนและ ภาระในตัวสินทรัพย์และหนี้สิน

4 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความ คิดเห็นของผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้อง พิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ตามมาตรฐานการ บัญชี  ไม่เห็นด้วย ไม่ปรากฏรายการเช่าเป็น สินทรัพย์  ความคิดเห็นของ คุณคล่องศักดิ์ : ที่กล่าว ว่า ถ้าเป็นการเช่าการเงิน ในทางปฏิบัติแล้วลูกค้า ส่วนใหญ่จะบันทึกรายการเช่านี้ในงบการเงิน โดยเฉพาะในงบดุลจะไม่ปรากฏรายการเช่าเป็น สินทรัพย์ ไม่แสดงสินทรัพย์ ภาระผูกผันที่จะชำระหนี้สิน  ความคิดเห็นของ คุณคล่องศักดิ์ : ที่กล่าวว่า ลูกค้าไม่แสดงสินทรัพย์ไว้ในบัญชี ทำให้อัตรา ผลตอบแทนของการลงทุนสูง จริงอยู่ลูกค้าของเรา ต้องมีภาระผูกผันที่จะชำระหนี้สิน แต่เขาก็ไม่ได้ แสดงไว้ในงบดุล ซึ่งมีผลทำให้อัตราความเสี่ยง ของเขาต่ำด้วย

5 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความ คิดเห็นของผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้อง พิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ตามมาตรฐานการ บัญชี  เห็นด้วย ภาษี ดอกเบี้ย และจำนวนเงินลงทุน  ความคิดเห็นของ คุณพรเลิศ : ที่กล่าวว่า เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจเช่าซื้อของเราเติบโตดี มาก ย่อมมีสาเหตุมาจากเหตุผลอื่น เช่น ภาษี ดอกเบี้ย และจำนวนเงินลงทุน ด้วย ง่าย สะดวก รวดเร็ว ราคาถูก ตัดจำหน่ายหรือ คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดไปในช่วงอายุใช้งานของ สินทรัพย์ผู้เช่าก็ไม่ต้องมีหลักประกัน  ความคิดเห็นของ คุณพรเลิศ : ที่กล่าวว่า การเช่า การเงินยังคงอยู่ต่อไปได้ เนื่องจากการเช่าการเงิน สำหรับลูกค้าแล้วง่าย สะดวก รวดเร็ว ราคาถูก โดย ปกติสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์ก็จะตัดจำหน่ายหรือ คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดไปในช่วงอายุใช้งานของ สินทรัพย์อยู่แล้ว ผู้เช่าก็ไม่ต้องมีหลักประกัน

6 กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด 2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความ คิดเห็นของผู้ใด และมีประเด็นใดที่ต้อง พิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ตามมาตรฐานการ บัญชี  ประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามมาตรฐาน การบัญชี 1. การเปิดเผยข้อมูล 2. การขายและการเช่ากลับคืน 3. การบันทึกบัญชีในด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า 4. นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาของ ทรัพย์สินที่เช่าสำหรับสัญญาเช่าทั้งสอง ประเภท


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 สัญญาเช่า. กรณีศึกษาบริษัท ทิพยธารา จำกัด ประเด็นคำถาม 1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข้อเท็จจริงและ หลักการตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google