งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจอากาศด้วย เรดาร์ นางเบญจวรรณ กมลเลิศ พอต. ชง. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจอากาศด้วย เรดาร์ นางเบญจวรรณ กมลเลิศ พอต. ชง. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจอากาศด้วย เรดาร์ นางเบญจวรรณ กมลเลิศ พอต. ชง. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ

2 ความหมาย เรดาร์ตรวจอากาศ เป็นเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา ชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อาทิ ลูกเห็บ หิมะ ฝน ฝนฟ้าคะนอง พายุฝนฟ้าคะนอง นอกจากนั้นเรดาร์ตรวจอากาศยังสามารถตรวจและ วิเคราะห์ศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อนได้ตั้งแต่ พายุ โซนร้อนจนถึงพายุไต้ฝุ่นเมื่อพายุนั้นเคลื่อนเข้ามา ในรัศมีหวังผล ( 230 กม.)

3 หลักการทำงานของเรดาร์. เรดาร์จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในรูป PULSE มีช่วงสั้นโดยออกจากเครื่องส่งไปยังจาน สายอากาศเมื่อกระทบเป้าจะเกิดการสะท้อนกลับมา ยังจานสายอากาศเข้าสู่ภาคเครื่องรับ. เรดาร์จะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในรูป PULSE มีช่วงสั้นโดยออกจากเครื่องส่งไปยังจาน สายอากาศเมื่อกระทบเป้าจะเกิดการสะท้อนกลับมา ยังจานสายอากาศเข้าสู่ภาคเครื่องรับ

4 ส่วนประกอบ 1. จานสายอากาศ (Antenna) 2. สวิตซ์เครื่องรับ - ส่ง (Transmit receive switch) 3. เครื่องส่ง (Transmitter) 4. เครื่องรับ (Receiver) 5. หน่วยประเมินผล (Processor) 6. จอแสดงภาพ (Display)

5 ผังการทำงาน

6 X - Band ความถี่ 6,200-109,000 MHz ความยาวคลื่น 4.84-2.75 cm. เหมาะในการตรวจวัดฝนกำลังอ่อน ถึง กำลังปานกลาง สามารถตรวจวัดฝนกำลังปานกลาง ถึง หนัก ได้ มีการสูญเสียพลังงานเมื่อคลื่นเรดาร์กระทบเป้า เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์ มีขนาดและรูปร่างผิด จากความเป็นจริง รัศมีทำการ 100 กิโลเมตร และมีรัศมีหวังผล 60 กิโลเมตร ราคาค่อนข้างถูก และค่าบำรุงรักษาน้อย เรดาร์ตรวจอากาศ

7 เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ C – Band - มีความถี่ 3,900 - 6,200 MHz ความยาว คลื่น 7.69 - 4.84 cm. - ขนาดกลางเหมาะในการตรวจวัดฝนกำลัง ปานกลาง – หนัก - มีการสูญเสียพลังงาน - มีรัศมีทำการ 450 กิโลเมตร และมีรัศมี หวังผล 230 กิโลเมตร - ราคาสูงกว่าเรดาร์แบบ X-Band - ค่าบำรุงรักษามากกว่าเรดาร์แบบ X- Band

8 S – Band - มีความถี่ 1,550 - 3,900 MHz ความยาว คลื่น 19.3 - 7.69 cm. - ขนาดใหญ่เหมาะในการตรวจวัดฝนกำลัง หนัก ถึง หนักมาก - สามารถตรวจวัดผลกำลังอ่อน ถึง ปาน กลางได้ด้วย - การสูญเสียพลังงานน้อย รูปร่างผิดจาก ความเป็นจริงไปบ้างเล็กน้อย - รัศมีทำการ 550 กิโลเมตร และมีรัศมีหวัง ผล 230 กิโลเมตร - ราคาและค่าบำรุงรักษาแพงกว่า แบบ X- Band และ C - Band เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ

9

10 ภาพแสดงลักษณะ CELL ของกลุ่ม ฝน

11

12

13

14 CMM (combine Movement Map)

15

16 ประโยชน์ของเรดาร์ตรวจ อากาศ 1. ใช้ตรวจจับหาบริเวณที่มีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง รวมทั้ง รายงานความแรงทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนตัว ของกลุ่มฝนนั้นๆด้วย 2. ใช้ตรวจและติดตามการเคลื่อนตัว รวมทั้งหาศูนย์กลาง ของพายุหมุน เช่น พายุโซนร้อน พายุไต้ฝุ่น เป็นต้น 3. ใช้ตรวจหิมะ ลูกเห็บ เมฆ 4. ช่วยในการพยากรณ์อากาศระยะสั้น 5. ใช้วิเคราะห์ทิศทางและความเร็วลมชั้นบนในระดับต่างๆ 6. ช่วยในการเตือนภัยและเตรียมการป้องกันน้ำท่วม

17 สวัสดีคะ

18


ดาวน์โหลด ppt การตรวจอากาศด้วย เรดาร์ นางเบญจวรรณ กมลเลิศ พอต. ชง. ส่วนติดตามสภาวะอากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google