งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิ วรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิ วรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิ วรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 E-mail: pwiwata@mail.med.cm u.ac.th

2 การปลดปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม สิ่งคุกคามตามธรรมชาติ : การขับถ่าย ของเสีย เหตุการณ์ตาม ธรรมชาติ สิ่งคุกคามจากความทันสมัย : การพัฒนาของมนุษย์ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดโรคอัน เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม การรับเข้าสู่ ร่างกาย ขนาดภายนอก ขนาดดูดซึม ขนาดก่อผลกระทบภายใน ผลกระทบทางสุขภาพ ระยะก่อนมีอาการ ระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง อากาศ น้ำ อาหาร ดิน

3 “ สารซึ่งมีศักยภาพที่จะ สามารถก่อให้เกิดโรคหรือการ บาดเจ็บได้ รวมทั้งสิ่งซึ่งเป็น ต้นกำเนิดของสารอื่นๆ ที่ สามารถก่อให้เกิดภาวะ ดังกล่าวด้วย ”

4  Physical Agents  Chemical Agents  Biological Agents

5 สิ่งคุกคามทางกายภาพ  คลื่นเสียง (Acoutistic Radiation)– เสียง ความถี่สูงและต่ำ เสียงรบกวน (noise)  อุณหภูมิ (Temperature)– ความร้อนและความ เย็น  ความสั่นสะเทือน (Vibration)  รังสีแม่เหล็ก (Magnetic Radiation)– เครื่องตรวจโดยอาศัยการสร้างภาพจากคลื่น แม่เหล็ก  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Radiation)– แสงสว่าง เลเซอร์ คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ รังสีเหนือม่วง เอ็กซ - เรย์ สนามคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า  กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)– รังสีและสาร กัมมันตรังสี ( อัลฟ่า เบต้า และแกมม่า )  ฝุ่นละออง (Particulate Matter)

6 สารเคมี (Chemical Agents)  สารก่อให้เกิดอันตรายทาง กายภาพ (Agents Presenting Physical Risk)  สารก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ (Agents Presenting Health Risk)

7 สารก่อให้เกิดอันตรายทาง กายภาพ (Agents Presenting Physical Risk)  สารทำให้ขาดอากาศหายใจ (Asphyxiant)– ไอ หรือก๊าซที่แทนที่อากาศหายใจ  สารติดไฟ (Combustible)– สารซึ่งลุกติดไฟที่ ระหว่าง 100–200 องศาฟาเรนต์ไฮต์  สารกัดกร่อน (Corrosive)– ทำให้เกิดการไหม้ของ เนื้อเยื่อที่สัมผัสสาร  สารระเบิด (Explosive)– สามารถปล่อยพลังงาน ความร้อนและก๊าซจำนวนมากในเวลาสั้นๆ  สารระคายเคือง – สารซึ่งก่อให้เกิดระคายเคือง คัน หรืออักเสบแก่ผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆ ของร่างกาย  สารเปอร์ออกไซด์ (Organic Peroxide)– สารซึ่ง ระเบิดได้ในสภาวะที่ไม่เสถียร เช่น ether, aldehyde เป็นต้น  สารออกซิไดเซอร์ (Oxidizer)– สนับสนุนการติด ไฟแก่สารไวไฟ

8 สารก่อให้เกิดอันตรายต่อ สุขภาพ (Agents Presenting Health Risk)  สารก่อมะเร็ง (Carcinogen)– ก่อให้เกิดมะเร็ง  สารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ (Mutagen)– ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สารพันธุกรรม และ สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นหน้าได้  สารพิษ (Poison)– ก่อให้เกิดการทำลายของ เนื้อเยื่อจนอาจถึงชีวิตแม้ในปริมาณเล็กน้อย  สารก่อพิษ (Toxic)– ก่อให้เกิดการทำลายของ เนื้อเยื่อจนอาจถึงชีวิตแต่ในปริมาณที่มากกว่าสารพิษ  สารก่อให้เกิดการแพ้ (Sensitizer)– สารซึ่งกระตุ้น ให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้  สารก่อให้เกิดความผิดปกติแก่เด็กในครรภ์ (Teratogen)– ทำให้การสร้างอวัยวะของเด็กใน ครรภ์ผิดปกติ

9 สารชีวภาพ (Biological Agents)  เชื้อโรคที่แพร่ทางเลือด (Bloodborne Pathogens)– เชื้อ จุลชีพที่ติดต่อโดยทางเลือดหรือ น้ำเหลือง  เชื้อโรคอื่นๆ (Other Pathogens)– เชื้อจุลชีพที่ติดต่อ โดยทางอื่น เช่น อาหาร น้ำ อากาศ


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิ วรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google