งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทนำ ระบบวิทยุ (Radio System) 252442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทนำ ระบบวิทยุ (Radio System) 252442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทนำ ระบบวิทยุ (Radio System) 252442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Tharadol Komolmis 252442 2 ContentsContents  การสื่อสาร  สารสนเทศ ข่าวสาร ข้อมูล และสัญญาณ  ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม  องค์ประกอบและข้อจำกัด  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  การสื่อสารวิทยุและระบบวิทยุ  การสื่อสารแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล

3 Tharadol Komolmis 252442 3 การสื่อสาร  การสื่อสาร (Communication) เป็นการขนส่ง (Transport) การส่งผ่าน (Transmission) หรือ การลำเลียง (Convey) สารสนเทศ (Information) จากแหล่งกำเนิด (Source) ของสารสนเทศนั้นไปสู่ จุดหมายปลายทาง (Destination) ที่มีระยะทางห่าง ออกไปจากแหล่งกำเนิด

4 Tharadol Komolmis 252442 4 การสื่อสาร  สื่อสารทางไฟฟ้า (Electrical Communication ) ซึ่งเป็นการสื่อสารที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าเป็นพาหะใน การลำเลียงข่าวสารหรือสารสนเทศที่ต้องการส่งไป ให้ถึงผู้รับได้อย่างถูกต้อง

5 Tharadol Komolmis 252442 5 สารสนเทศ ข่าวสาร ข้อมูล และสัญญาณ  สารสนเทศ (Information) เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร เป็น สิ่งที่ผู้ส่งต้องการส่งไปให้ถึงผู้รับ ใช้แสดงความหมายและ ความรู้สึกในเชิงปรัชญาที่ยากแก่การนิยาม โดยทั่วไปแล้ว มักอยู่ ในลักษณะของนามธรรมที่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการตีความ ของแต่ละบุคคล สารสนเทศหนึ่ง อาจถูกตีความหรือแปล ความหมายได้หลายอย่างแตกต่างกันออกไป ในบางกรณี สารสนเทศสามารถนิยามว่า เป็นข้อมูลข่าวสารชนิดหนึ่งที่ไม่ สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า (ตามหลักทฤษฎีสารสนเทศ) หรืออีก นัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า ข้อมูลข่าวสารที่สามารถคาดเดาล่วงหน้า ได้ไม่มีสารสนเทศอยู่ในข่าวสารนั้นเลย

6 Tharadol Komolmis 252442 6 สารสนเทศ ข่าวสาร ข้อมูล และสัญญาณ  ข่าวสาร หรือ ข้อมูล (message, data) สามารถ นิยามได้เป็น สิ่งที่ใช้แทนสารสนเทศในเชิงรูปธรรม ที่ผลิตขึ้นมาจากแหล่งกำเนิดใดๆ และเป็นสิ่งที่ผู้ ส่งไปให้ถึงผู้รับด้วยวิธีการใดก็ตาม แล้วผู้รับ สามารถที่จะรับและถอดแบบออกมาเป็นข่าวสารที่ เหมือนกับข่าวสารที่ผู้ส่งได้ส่งออกมา โดยไม่ คำนึงถึงความหมายหรือความรู้สึกต่างๆ ที่บรรจุอยู่ ในข่าวสารหรือข้อมูลนั้น

7 Tharadol Komolmis 252442 7 สารสนเทศ ข่าวสาร ข้อมูล และสัญญาณ  สัญญาณ (Signal) เป็นสิ่งที่อยู่ในรูปแบบทาง กายภาพต่างๆ ถูกใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศหรือ ข่าวสารที่ต้องการส่ง เช่น สัญญาณเสียง สัญญาณ แสง หรือสัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับในระบบ การสื่อสารด้วยไฟฟ้าสัญญาณที่ใช้กันในทางไฟฟ้า เป็นหลัก ซึ่งอาจรวมความไปถึงสัญญาณ แม่เหล็กไฟฟ้าด้วย สัญญาณที่ใช้กันในทางไฟฟ้า สื่อสารสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ สัญญาณอนาลอกและสัญญาณดิจิตอล

8 Tharadol Komolmis 252442 8 ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม  Inventors Period of TimeInventions  George Lesage1774Telegraph System  Volta1800Invented Battery  Sir Francis Ronalds1816Superior Single Wire Electrostatic Telegraph  James Clerk Maxwell1831-1879Electromagnetic Theory  Cooke & Wheatstone1837Five-Needle Telegraph (sane time of rail ways)  Heinrich Rudolf Hertz1857-1894Electromagnetic Wave Propagation Through Space  Guglielmo Marconi1874-1937Spark-Gap Transmitter (Coherer)  Alexander Graham Bell1876Patented Telephone (3 hours before Elisha Gray)  Almon Brown Strowger1891Patented Automatic Telephone Exchanger  Guglielmo Marconi1900Specific Frequency Transmission (Syntonec System)  Marconi Company23 Feb 1920First Public Radio Broadcast Dedicated to News  John Bardeen, Walter Brattain& William Shockley 1947First Transistor at Bell Telephone Laboratories and then Nobel Prize for Physics in 1956

9 Tharadol Komolmis 252442 9 ประวัติการสื่อสารโทรคมนาคม  Inventors Period of TimeInventions  BBC 2 Nov. 1936First Television Broadcasting System  John Bardeen, 1947First Transistor at Bell Telephone Walter Brattain& Laboratories and then Nobel Prize William Shockley for Physics in 1956  1950Private Mobile Radio and Paging Systems  11 July 1962Telstar Satellite (First Live Pictures Transmitter by Satellite)  1977First Fiber Optic Link  1980Integrated Circuits and Computer Technology allowed Mobile Radio to Develop Rapidly  1990sInternational and Digital Systems Developing

10 Tharadol Komolmis 252442 10 องค์ประกอบและข้อจำกัด  ผู้ส่ง หรือ เครื่องส่ง (Transmitter)  ผู้รับ หรือ เครื่องรับ (Receiver)  ระบบช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel System) ขนาดความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth)ขนาดความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) การลดทอนสัญญาณ (Attenuation)การลดทอนสัญญาณ (Attenuation) สัญญาณรบกวน (Noise)สัญญาณรบกวน (Noise) การแทรกสอด (Interference)การแทรกสอด (Interference) ความเพี้ยน (Distortion)ความเพี้ยน (Distortion)

11 Tharadol Komolmis 252442 11 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  ออกแบบและการวางแผน (Design and Planning)/การสร้างและการผลิต (Construction and Production) /การใช้งานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance)  งานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Transducer)อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Transducer) วงจรแกว่ง (Oscillators)วงจรแกว่ง (Oscillators) วงจรขยายสัญญาณ (Amplifiers)วงจรขยายสัญญาณ (Amplifiers) วงจรกรองสัญญาณ (Filters)วงจรกรองสัญญาณ (Filters) วงจรผสมสัญญาณและแยกสัญญาณ (Modulators and Demodulators)วงจรผสมสัญญาณและแยกสัญญาณ (Modulators and Demodulators) วงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส (Encoding and Decoding)วงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส (Encoding and Decoding) สายอากาศ (Antenna)สายอากาศ (Antenna) วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply)วงจรจ่ายกำลังไฟฟ้า (Power Supply) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องคุณสมบัติและความสามารถในการ แพร่กระจายคลื่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องคุณสมบัติและความสามารถในการ แพร่กระจายคลื่น

12 Tharadol Komolmis 252442 12 การสื่อสารวิทยุและระบบวิทยุ  การสื่อสารวิทยุ (Radio Communication) โดยปกติ จะหมายถึง ระบบการสื่อสารใดๆ ก็ตามที่อาศัยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพาหะในการพาข่าวสารจากผู้ส่งไป ให้ถึงผู้รับ ดังนั้น การสื่อสารวิทยุจึงสามารถรวมไปถึง ระบบวิทยุโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ หรือระบบสื่อสาร ดาวเทียม (Satellite Communication)  ระบบวิทยุ (Radio Systems) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หมายถึง การส่งสัญญาณเสียง (Sound) ผ่านอากาศโดย อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นพาห์เท่านั้น

13 Tharadol Komolmis 252442 13 การสื่อสารแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล  ในทางการสื่อสารแบบอนาลอก (Analog Communication) จะเน้นในเรื่องของ ความ ชัดเจนสูง (High Fidelity)  สำหรับในกรณีของระบบการสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Communication) จะเน้นในเรื่อง ของ ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)

14 Tharadol Komolmis 252442 14 ความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  แถบความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 0 10 2 10 4 10 6 10 8 10 10 10 12 10 14 10 16 10 18 10 20 10 22 Frequency (Hz) 3000 km 30 km 300 m 3 m 3 cm 0. 3 mm 3  m 30 nm 0. 3 nm 3 pm 0.3 pm Wavelength Standard broadcast Far infrared Infrared Optical Communication Visible light Ultraviolet X-rays Gamma rays Cosmic rays Millimeter wave Microwave UHF VHF Short wave Long wave

15 Tharadol Komolmis 252442 15 การสื่อสารแบบอนาลอกและแบบดิจิตอล  ในทางการสื่อสารแบบอนาลอก (Analog Communication) จะเน้นในเรื่องของ ความ ชัดเจนสูง (High Fidelity)  สำหรับในกรณีของระบบการสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Communication) จะเน้นในเรื่อง ของ ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทนำ ระบบวิทยุ (Radio System) 252442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล โกมลมิศร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google