งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์สำหรับ สร้างสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์สำหรับ สร้างสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์สำหรับ สร้างสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์สำหรับ สร้างสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

2 ผู้ร่วมโครงการ นายสมคิด ศรีสุวรรณ นายอภิชาต ตันโลหะกุล
นายสมคิด ศรีสุวรรณ นายอภิชาต ตันโลหะกุล นายวิชพล คุ่ยคุ้ย นายบุญฤทธิ์ คงเจริญ ที่ปรึกษา รศ.อาซีซัน แกสมาน

3 วัตถุประสงค์ ผลิตชุดพ่นน้ำยางเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ

4 แก้ปัญหา ศึกษาวิธีการผลิตชุดพ่นน้ำยางแบบใหม่
วัตถุประสงค์ (ต่อ)  ปัญหาของชุดพ่นแบบถังความดัน - มีน้ำหนักมาก เคลื่อนย้ายลำบาก - มีอัตราเสี่ยงต่อการระเบิดของถังความดัน - ไม่สามารถพ่นน้ำยางต่อเนื่องได้ - ต้นทุนสูง แก้ปัญหา ศึกษาวิธีการผลิตชุดพ่นน้ำยางแบบใหม่

5 แผนการดำเนินงาน Plan Do Action Check

6 Plan ประชุมวางแผนการสร้างสระน้ำที่ภาคตะวันออก
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับการสร้างสระน้ำ วางแผนการแก้ปัญหา หาแหล่งทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

7 ศึกษาทฤษฎีกลศาสตร์ของไหล
DO ศึกษาทฤษฎีกลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ของไหล : Q = AV โดย Q คือ อัตราการไหล A คือ  ของท่อ V คือ ความเร็วเฉลี่ย

8 DO (ต่อ) ออกแบบหัวพ่นแบบสุญญากาศ เมื่อ Q = A1V1 = A2V2

9 DO (ต่อ) ผลิตหัวพ่นตามแบบ

10 ทำการพ่นและทดสอบหัวพ่นแบบสุญญากาศ เช่น
Check ทำการพ่นและทดสอบหัวพ่นแบบสุญญากาศ เช่น ปรับระยะเข็มลม ปรับความดัน ปรับขนาดท่อส่งลม เช็คอัตราการไหล ชุดหัวพ่นแบบสุญญากาศ

11 การพ่นสระน้ำโดยใช้หัวพ่นแบบสุญญากาศ
Action การพ่นสระน้ำโดยใช้หัวพ่นแบบสุญญากาศ

12 ข้อดีหัวพ่นแบบสุญญากาศ
มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถพ่นน้ำยางได้อย่างต่อเนื่อง ต้นทุนต่ำ

13 ขอบคุณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ดาวน์โหลด ppt หัวพ่นน้ำยางคอมปาวด์สำหรับ สร้างสระกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google