งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประเภทนี้เป็นเพียงเอกสารชั้น รองที่ใช้ประกอบการศึกษากับหลักฐาน ประเภทอื่นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข. ประเภทตำนาน - พงศาวดารท้องถิ่น  พระราชพงศาวดาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประเภทนี้เป็นเพียงเอกสารชั้น รองที่ใช้ประกอบการศึกษากับหลักฐาน ประเภทอื่นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข. ประเภทตำนาน - พงศาวดารท้องถิ่น  พระราชพงศาวดาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประเภทนี้เป็นเพียงเอกสารชั้น รองที่ใช้ประกอบการศึกษากับหลักฐาน ประเภทอื่นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข. ประเภทตำนาน - พงศาวดารท้องถิ่น  พระราชพงศาวดาร / ตำนานพื้นบ้าน  ตำนานศาสนา

2  พระราชพงศาวดารฉบับหลวง ประเสริฐฯ เป็นพระราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยาที่สำคัญ น่าเชื่อถือที่สุด รวบรวมขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2223)  พงศาวดารเมืองน่าน ( พงศาวดาร ล้านนาไทย )  พงศาวดารโยนก เป็นต้น - ประเภทพระราชพงศาวดารและตำนานพื้นบ้าน เช่น - ประเภทตำนานศาสนา ได้แก่ ชินกาลมาลีปกรณ์ ตำนานมูลศาสนา สิหิงคนิทาน เป็นต้น

3 หลักฐานประเภทนี้จัดเป็น เอกสารชั้นที่ 2 คือข้อความที่ เขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์ โดย ผู้เขียนมิได้เห็นเหตุการณ์และอาจ เพิ่มเติมความเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วย ดังนั้นการศึกษาหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร ( ทั้งที่เป็นศิลาจารึก ใบลาน สมุดข่อยฯ ) จึงจำเป็นต้องตรวจสอบ และพิจารณาให้ดีเสียก่อน

4 ค. จดหมายเหตุจีน จดหมายเหตุ จีนเป็นเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลทาง ประวัติศาสตร์ของดินแดนในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจซึ่งอาจไม่ พบในเอกสารอื่นเนื่องจากจีนเป็นชาติ ที่สนใจประวัติศาสตร์และราชสำนักจีน ให้ความสำคัญแก่ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ การบันทึกเหตุการณ์ และวันเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นวัน เวลาที่กล่าวถึงในจดหมายเหตุจีนจึงมี ความน่าเชื่อถือสูง ข้อมูลอกสารจีนที่ เกี่ยวกับสุโขทัยถือเป็นข้อมูลชั้นที่ 1 ซึ่งหมายถึงข้อความที่บันทึกหรือเล่า โดยผู้อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆ

5 ได้แก่ หลักฐานโบราณคดีและ หลักฐานทางศิลปกรรมประเภทต่างๆ, หลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม, ชุมชนโบราณ หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ก. สถาปัตยกรรม ข. ประติมากรรม ค. จิตรกรรม ง. เครื่องสังค โลก จ. ชุมชนโบราณ หลักฐานทางโบราณคดีและ ศิลปกรรม ได้แก่

6 สถาปัตยกรรม ก. เจดีย์ เจดีย์สุโขทัยแบ่งได้เป็น 1. แบบสุโขทัยแท้ ฐานเป็น สี่เหลี่ยม 3 ชั้นซ้อนกัน องค์เจดีย์ เหลี่ยมย่อมุม ยอดเป็นทรงพุ่มข้าว บิณฑ์ หรือรูปดอกบัวตูม เช่น ที่วัด มหาธาตุ, วัดตระพังเงิน, พระเจดีย์ องค์กลางที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมือง ศรีสัชนาลัย ( รูป 2,3,4)

7

8

9

10 2. เจดีย์ทรงกลมหรือเจดีย์ทรง ลังกา คงได้อิทธิพลมาจากเกาะ ลังกาพร้อมพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ตัวอย่างของเจดีย์แบบนี้ เช่น เจดีย์ที่ วัดตะกวน, วัดสระศรี นอกจากนี้เจดีย์ ช้างล้อมก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ( รูป 5,6,7)

11

12

13

14 3. เจดีย์แบบศรีวิชัย หรือ เจดีย์ ทรงปราสาท คือเจดีย์ที่มีฐานและ องค์ระฆังสูงทำเป็นสี่เหลี่ยม บางครั้ง มีคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป ตอนบน เป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา และ เจดีย์องค์เล็กๆประกอบอยู่ที่มุม ตัวอย่างได้แก่ มณฑปวัดเขาใหญ่ และเจดีย์รายบางองค์ในวัดเจดีย์เจ็ด แถว ลักษณะของเจดีย์แบบนี้คง ได้รับอิทธิพลจากศิลปะศรีวิชัย แต่ นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าได้รับ แบบอย่างมาจากศิลปะพม่าที่เมือง พุกาม ( รูป 8,9,10)

15

16

17

18 เจดีย์อีกแบบหนึ่งที่พบใน สุโขทัย คือ เจดีย์ทรงจอมแห เป็น เจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ส่วนบนของฐาน มีคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป องค์ ระฆังก่อเป็นริ้วคล้ายแห ได้แก่เจดีย์ ที่เขาพระบาทน้อย ( รูป 11)

19

20 ในกำแพงเมืองเก่าสุโขทัยมีอยู่สอง แห่ง คือ ศาลตาผาแดง กับปราสาท สามหลังวัดศรีสวาย สร้างด้วยอิฐ ศาสนสถานทั้งสองเป็นปราสาทใน ศิลปะเขมร ( รูป 12,13) ข. ปราสาทเขมร

21

22

23 สถาปัตยกรรมสุโขทัยอีกประเภท หนึ่งคือ พระปรางค์ เป็น สถาปัตยกรรมที่รับอิทธิพลขอมแต่ มีลักษณะทรวดทรงที่สูงชลูดขึ้น กว่าเดิม ตัวอย่างเช่น พระปรางค์ที่ วัดศรีสวาย ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิม เป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ และพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหา ธาตุเชลียง ( รูป 14-15) ค. ปรางค์

24

25

26 โดยทั่วไปวิหารสมัยสุโขทัยจะใหญ่ กว่าโบสถ์ ผนังก็มักเจาะเป็นช่อง ลูกกรงเล็กๆแทนหน้าต่าง ตัวอย่างเช่น วิหารที่วัดนางพญา เป็นต้น ( รูป 16) ง. โบสถ์และวิหาร

27

28 ( เรือนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ) เป็นสถาปัตยกรรมที่นิยมอีกแบบหนึ่งใน สมัยสุโขทัย มีลักษณะเป็นทรงแท่ง สี่เหลี่ยม และมักมีพระพุทธรูปสี่อิริยาบถ ประดับที่ผนังด้านนอกทั้งสี่ด้าน ตัวอย่าง เช่น มณฑปวัดศรีชุม ผนังของ มณฑปมี 2 ชั้น มีบันไดอยู่กลางซึ่ง สามารถเดินขึ้นไปที่ด้านหลัง พระพุทธรูปและหลังคาได้ ( รูป 17) จ. มณฑป

29

30 มณฑปนี้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ สถาปัตยกรรมเมืองศรีสัชนาลัย มีรูปแบบ พิเศษ คือ นิยมสร้างประตูทาง เข้าด้านหน้าโค้งแหลม ( แบบโค้งกลีบ บัว ) มีซุ้มประตูซ้อน กัน 2 ชั้น แบ่งออกเป็น ก. มณฑปขนาดเล็ก – นิยม ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เช่น มณฑปวัด ชมชื่น วัดกุฎีราย วัดสวนแก้วอุทยานน้อย ( รูป 18,19,20)

31

32

33

34 ข. มณฑปขนาดใหญ่ – ประดิษฐาน พระพุทธรูปปาง ลีลาหรือยืน เช่น มณฑปวัดพญา ดำ วัดสระปทุม วัดหัวโขน


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประเภทนี้เป็นเพียงเอกสารชั้น รองที่ใช้ประกอบการศึกษากับหลักฐาน ประเภทอื่นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข. ประเภทตำนาน - พงศาวดารท้องถิ่น  พระราชพงศาวดาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google