งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ในปัจจุบันการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ของประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก อยู่ที่การใช้สารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวโน้มของระบบ จัดการข้อมูลของยุคนี้ เริ่มเปลี่ยน จากระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ในปัจจุบันการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ของประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก อยู่ที่การใช้สารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวโน้มของระบบ จัดการข้อมูลของยุคนี้ เริ่มเปลี่ยน จากระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ในปัจจุบันการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ของประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก อยู่ที่การใช้สารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวโน้มของระบบ จัดการข้อมูลของยุคนี้ เริ่มเปลี่ยน จากระบบ งานการประมวลผลแบบกลุ่มมาเป็นระบบ ตอบสนองทันที ที่เรียกว่า การประมวลผล แบบเชื่อม ตรง (online processing) เช่น การฝากถอนเงินของ ธนาคารต่างๆ ผ่านเครื่องรับ - จ่ายเงินอัตโนมัติ การประมวลผล แบบเชื่อม ตรง (online processing)

2  ระยะเริ่มแรกที่มนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ที่ มีลักษณะเป็นเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ได้ถูกใช้ทำงานด้านการคำนวณทาง วิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่แล้วจึงนำมาใช้เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลทางด้านธุรกิจในเวลาต่อมา ระยะแรกนี้เรียกว่าระยะการประมวลผลข้อมูล (data processing age)

3  ข้อมูลที่ได้มาจะต้องผ่านการประมวลผลให้ได้เป็น สารสนเทศก่อน จึงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ วิธีการ ประมวลผลข้อมูลจะเริ่มตั้งแต่การรวบรวมจัดเก็บ ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องได้รับการตรวจสอบความ ถูกต้อง แบ่งกลุ่มจัดประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูล ตัวอักษรซึ่งเป็นชื่อหรือข้อความก็อาจต้องมีการ เรียงลำดับ และข้อมูลตัวเลขก็อาจต้องมีการคำนวณ จากนั้นจึงทำสรุปได้เป็นสารสนเทศออกมา

4  ถ้าข้อมูลที่นำมาประมวลผลมีจำนวนมากจนเกิน ความสามารถของมนุษย์ที่จะทำได้ในเวลาอันสั้น ก็ จำเป็นจะต้องนำคอมพิวเตอร์มาช่วยเก็บและ ประมวลผล เมื่อข้อมูลอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ การ แก้ไขหรือเรียกค้นสามารถทำได้ง่ายและสะดวก ขณะเดียวกันการทำสำเนาและการแจกจ่ายข้อมูล ก็ สามารถดำเนินการได้ทันที

5  สรุป ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ให้มีความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น เช่น ระบบ คอมพิวเตอร์ โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี 3G 4G การฝาก ถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น ล้วนแต่เป็น สิ่งที่เราทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

6  1. ประมวลผลแบบกลุ่มมาเป็นระบบของเทคโนโลยี สารสนเทศ ตอบสนองทันที ที่เรียกว่าอะไร ?  1. การประมวลผล แบบเชื่อมตรง  2. การประมวลผล แบบรวม  3. การประมวลผล แบบขนาน  2. ระยะเริ่มแรกที่มนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่มีการพัฒนาใช้ถึงปัจจุบันคือ ?  1. เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์  2. ไอแพด  3. โทรศัพท์มือถือ

7  3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศคือ  1. การที่เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไป ในทางที่ดีขึ้น ให้มีความ สะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น  2. การประมวลผลข้อมูล (data processing age) 3. การประดิษฐ์คิดค้นคอมพิวเตอร์

8  1. นางสาวสุดา บงกชนวลตา รหัสนักศึกษา 551120104  2. นางสาวชไมพร ชื่นจินดา รหัสนักศึกษา 551120105  3. นางสาวอรสา เจือจันทร์ รหัสนักศึกษา 551120106  4. นางสาวชุดาภา เลาหมู่ รหัสนักศึกษา 551120112  5. นางสาวสุพัฒตรา นาคนาคา รหัสนักศึกษา 551120122  6. นางสาวนารีรัตน์ อัจฉริยะมณีกุล รหัสนักศึกษา 551120126  7. นางสาวนุชจรี โพอ้น รหัสนักศึกษา 551120129 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 1 ห้อง 1


ดาวน์โหลด ppt  ในปัจจุบันการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน ของประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก อยู่ที่การใช้สารสนเทศเป็นส่วนใหญ่ แนวโน้มของระบบ จัดการข้อมูลของยุคนี้ เริ่มเปลี่ยน จากระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google