งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิบาท4 เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิบาท4 เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิบาท4 เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจ
อิทธิบาท4 เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจ ชื่อ ด.ญ.กุลจิรา ยอดมณี เลขที่ ชั้น ม.3/1 เสนอ ครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ

2 อิทธิบาท 4 ฉันทะ ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ

3 วิริยะ วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบ ความสำเร็จ คำนี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง

4 จัตตะ จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็น วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า สมาธิ อยู่ด้วยอย่างเต็มที่

5 วิมังสา วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่

6 อารมณ์และความเครียด

7 สรุป อารมณ์ของเด็กวัยรุ่นมักเป็นผลสืบเนื่องมาจากระยะก่อนวัยรุ่น โดยบางครั้งอาจเพิ่มความรุนแรงขึ้นบ้าง3 เด็กวัยนี้มักจะมีความรู้สึกที่ เปิดเผย เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนมีความสุข แต่ในบางครั้งก็อาจจะหดหู่ มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาได้ ไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆ แต่บางครั้งก็จะโอบอ้อมอารี บางครั้งก็เป็นคนเห็นแก่ ตัวแบบเด็กๆ มักจะมีความรู้สึกนึกคิดขัดแย้งกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ ถ้าพ่อแม่ให้โอกาสเด็กวัยรุ่นก็แสดงความเห็น ก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการขึ้นทีละน้อยถ้าไม่เปิดโอกาสเลย เด็กจะเกิดความเครียด และเกิดปัญหาทางอารมณ์ตามมา เวลาที่อยู่บ้านเด็กวัยรุ่นมักจะชอบอยู่ในห้องส่วนตัวตามลำพัง ไม่ชอบให้ใครรบกวน แต่เวลาอยู่กับเพื่อนๆจะชอบช่วเหลือให้คำแนะนำเพื่อนฝูง ชอบคบกันเป็นกลุ่มๆ ชอบให้เพื่อนฝูงยอมรับและยกย่อง เวลาที่เด็กวัยรุ่นอยู่บ้าน พ่อแม่มักจะเห็นว่าเป็นเด็กอยู่เสมอ

8 คำคม ฉันทะ-คือ มีใจ ในสิ่งนั้น รักชอบมัน หัดย้ำ ทำนิสัย วิริยะ-พากเพียร เรียนด้วยใจ ขยันไว้ อย่าหน่าย พ่ายตัวตน จิตตะ-ฝึก ตั้งใจ ให้แม่นมั่น มุ่งฝ่าฟัน ความลำเค็ญ ให้เห็นผล วิมังสา-หมั่นตรอง ลองตรวจตน ว่าตกหล่น พลาดไป ตรงไหนกัน นี่คือสูตร สำเร็จ ผลเด็ดขาด ไม่พลั้งพลาด อับปรา ถ้ามุ่งมั่น พุทธองค์ ตรัสไว้ นัยสำคัญ เช้าตื่นพลัน ตั้งใจทำ จำไว้เอย.


ดาวน์โหลด ppt อิทธิบาท4 เพื่อพัฒนาอารมณ์และจิตใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google