งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ชุติมณฑน์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล n การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานต่างๆ n กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ชุติมณฑน์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล n การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานต่างๆ n กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ชุติมณฑน์ บุญมาก

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล n การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานต่างๆ n กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานทะเบียนนักศึกษา การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์ สโตร์

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร n ความจำเป็นของการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคคล การขยายตัวของธุรกิจ ภาวการณ์แข่งขันในการดำเนินงานทางธุรกิจ ผู้บริหารของแต่ละองค์กรต้องการข้อมูลหรือสารสนเทศที่มี ความถูกต้องและรวดเร็วเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลได้ อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถจัดเก็บและค้นหาข้อมูล จำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร n ปัญหา ความยุ่งยากในการได้ข้อมูลหรือสารสนเทศ ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ ข้อมูลระจัดกระจาย ขาดการเก็บรวบรวมอย่างเหมาะสม ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ข้อมูลขาดความเป็นเอกภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกัน ภายในหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนามสกุลของพนักงาน อาจต้องกระทำทั้งที่ฝ่ายบุคคล และฝ่ายการเงิน ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร n ข้อดีของการจัดข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูล ความซ้ำซ้อนและการกระจัดกระจายในการจัดเก็บ ข้อมูลลดลง การเรียกใช้ข้อมูลทำได้อย่างถูกต้องทันเวลา เกิดความ สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้เกือบทุกประเภท เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ ด้านธุรกิจ ลักษณะต่าง ๆ

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร n บุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำเนินงานและ ปฏิบัติงานขององค์กร n ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลมักมีข้อมูลจำนวนมาก และมี การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เช่น รับเข้าใหม่ ลาออก เกษียณอายุ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น n การจัดการข้อมูลดังกล่าว มักประกอบด้วย การเก็บบันทึก การค้นหา การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงข้อมูล

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร n การเก็บบันทึกประวัติบุคลากรของหน่วยงานแต่ละแห่ง ประวัติของบุคคลหนึ่งคน ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด สถานภาพสมรส ชื่อ-นามสกุลของสามีหรือภรรยา จำนวนบุตร ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับการศึกษา สูงสุด สถานศึกษาที่จบ เกรดเฉลี่ย การทำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เป็น ต้น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เช่น วัน/ เดือน/ปี/ที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน สถานที่เข้ารับการ ฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานและการได้รับเลื่อนตำแหน่ง เช่น วัน/เดือน/ปีที่เริ่มทำงาน สถานที่ทำงาน อัตราเงินเดือน จำนวน วันหยุด/วันลา เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น ความสามารถทางด้าน ภาษา ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร n ความสำคัญและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงาน บุคลากร จำแนกตามระดับการทำงานได้ดังนี้ n ระดับบริหารระดับสูงและระดับกลาง ต้องใช้ฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ การจัดสายงาน การอำนวยการ และการควบคุมงานให้เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ n ระดับปฏิบัติการและบริการ ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการทำงานตามหน้าที่และสายงาน การติดต่อสื่อสาร ภายใน การควบคุมงาน และการติดตามงาน n กลุ่มอื่น ๆ ภายนอกองค์กร คู่ค้าของกิจการ หน่วยงานอื่นๆ ในภาครัฐหรือเอกชน เช่น งานภาษีอากร การจ้างงาน สวัสดิการ รวมทั้งกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับบุคคลและการ ดำเนินงานทางธุรกิจ

9 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานทะเบียนนักศึกษา n การใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาในงานบริหารจัดการ ต่างๆ ในสถานศึกษา เช่น การจัดทำทะเบียนประวัตินิสิตและอาจารย์ การคิดคะแนนและผลการสอบ การจัดทำตารางเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด เป็นต้น n ปัญหา ข้อมูลนักศึกษามีมาก ทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลด้วยมือ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการทุกภาคเรียน ทำให้ข้อมูลมีการเพิ่มขึ้น ลดลง หรือมีการเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก

10 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานทะเบียนนักศึกษา n ตัวอย่างการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ใบลงทะเบียนของ นักศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแห่ง มักประกอบด้วย รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล รหัสวิชาเอก คณะ เป็นต้น ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา ชื่ออาจารย์ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ลงทะเบียน เช่น ภาคการศึกษา ปี การศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา น่วยกิต ค่าลงทะเบียน เป็นต้น จำนวนหน่วยกิตขั้นต่ำที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน วิชาที่เปิดสอน ห้องเรียน/ชั้นเรียนในตารางเรียน เป็นต้น

11 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานทะเบียน นักศึกษา n ความสำคัญและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ในงานทะเบียนนักศึกษาอาจจำแนกตามผู้เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ n นักศึกษา ต้องสามารถแสดงข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียน ได้แก่ ผลการศึกษาหรือเกรดเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ข้อมูลตารางเรียน และการจำกัดจำนวนผู้เรียน ใบรายงานผลการศึกษา รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

12 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานทะเบียนนักศึกษา n อาจารย์ ต้องสามารถแสดงข้อมูลเพื่อการวางแผนและการปฏิบัติงาน ในเรื่องการเรียนการสอน เช่น รายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษา จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชา คะแนนและผลการสอบ เป็นต้น

13 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานทะเบียนนักศึกษา n กลุ่มอื่นๆ หรืองานที่มีความสัมพันธ์กับสองส่วนแรก ต้องการข้อมูลเพื่อนำไปดำเนินการเรื่อง ตารางเรียน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน การคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน การจัดสอบ การจัดทำใบรายงานผลการศึกษา การตรวจโครงสร้างการสำเร็จการศึกษา การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับ เช่น งานห้องสมุด ฯลฯ

14 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ n ความจำเป็นในการติดตั้งระบบฐานข้อมูลในระบบการซื้อขายสินค้าใน ซุปเปอร์สโตร์ มีความซับซ้อน และมีรายละเอียดงานหลายอย่างที่ต้องใช้ข้อมูลที่สัมพันธ์ กัน เช่น ระบบงานขาย ระบบใบเสร็จ ระบบงานสั่งซื้อ ระบบงานส่งของ ระบบบัญชีสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบติดตามทวงหนี้ เป็นต้น ช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถหาคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้ เช่น ความต้องการสินค้าของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นหรือลดลง สินค้าชนิดใดที่ได้รับความนิยม/เสื่อมความนิยม องค์กรเป็นหนี้การค้าหน่วยงานบริษัทใดบ้าง เป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด เป็นต้น สามารถทำการวางแผนและตัดสินใจเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และถูกต้อง

15 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลใช้ในงานซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ n การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n การทำให้ฐานข้อมูลเป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n การใช้ภาษาเอสคิวแอลกับฐานข้อมูล

16 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n บริษัท สิปปกรซุปเปอร์สโตร์ จำกัด (ตามเอกสารประกอบการสอน PDF) n ทำการวิเคราะห์เพื่อหาเอนทิตีที่เกี่ยวข้องจะพบว่า มี 5 เอนทิตี คือ เอนทิตีสินค้า เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของสินค้าในบริษัท สิปปกรซุปเปอร์ สโตร์ จำกัด เอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้า เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของใบสั่งซื้อสินค้าแต่ละใบ เอนทิตีบริษัทขายส่ง เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของบริษัทขายส่ง เอนทิตีใบส่งสินค้า เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของใบส่งสินค้าแต่ละใบ เอนทิตีใบเสร็จรับเงิน เป็นเอนทิตีที่แสดงรายละเอียดของใบเสร็จรับเงินแต่ละใบ n ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี พบว่า มี 7 ความสัมพันธ์ คือ

17 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล 1. ความสัมพันธ์การจัดซื้อ เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ระหว่างเอนทิตีสินค้าและเอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากสินค้าหนึ่ง รายการอาจมีการระบุในใบสั่งซื้อสินค้าได้หลายใบ และใบสั่งซื้อ สินค้าหนึ่งใบอาจระบุสินค้าได้หลายรายการ มีการแปลงความสัมพันธ์การจัดซื้อเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี แบบหนึ่งต่อกลุ่มด้วยการสร้าง Composite Entity การจัดซื้อ

18 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n ความสัมพันธ์การสั่งซื้อ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ระหว่างเอนทิตีบริษัทขายส่งและ เอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้า เนื่องจาก บริษัทขายส่งหนึ่งรายอาจได้รับใบสั่งซื้อสินค้าหลายใบ และใบสั่งซื้อ สินค้า หนึ่งใบจะส่งไปยังบริษัทขายส่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

19 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n ความสัมพันธ์การนำส่ง เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ระหว่างเอนทิตีบริษัทขายส่งและ เอนทิตีสินค้า เนื่องจากบริษัทขายส่ง หนึ่งรายอาจนำส่งสินค้าได้มากกว่าหนึ่งรายการ และสินค้าหนึ่ง รายการจะมาจากบริษัทขายส่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

20 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n ความสัมพันธ์การออก เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม ระหว่างเอนทิตีบริษัทขายส่งและ เอนทิตีใบส่งสินค้า เนื่องจากบริษัท ขายส่งหนึ่งรายอาจออกใบส่งสินค้ามาให้ได้หลายใบ และใบส่งสินค้า หนึ่งใบจะจัดทำมาจากบริษัทขายส่งเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

21 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n ความสัมพันธ์การจัดทำ เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ระหว่างเอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้าและ เอนทิตีใบส่งสินค้า เนื่องจากใบสั่ง ซื้อสินค้าหนึ่งใบจะนำมาจัดทำใบส่งสินค้าได้เพียงหนึ่งใบ และใบส่ง สินค้าหนึ่งใบจะจัดทำมาจากใบสั่งซื้อสินค้าเพียงหนึ่งใบเท่านั้น

22 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n ความสัมพันธ์การส่ง เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ระหว่างเอนทิตีสินค้าและเอนทิตีใบส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าหนึ่ง รายการอาจมีการระบุในใบส่งสินค้าได้หลายใบ และใบส่งสินค้า หนึ่งใบอาจระบุ สินค้าได้หลายรายการ มีการแปลงความสัมพันธ์การส่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี แบบหนึ่งต่อกลุ่มด้วยการสร้าง Composite Entity การจัดทำ

23 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n ความสัมพันธ์การขาย เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม ระหว่างเอนทิตีสินค้าและเอนทิตี ใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากสินค้าหนึ่ง รายการอาจมีการระบุในใบเสร็จรับเงินได้หลายใบ และใบเสร็จรับเงิน หนึ่งใบอาจระบุสินค้าได้หลายรายการ เขียนแบบ composite entity เป็น ดังนี้

24 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้ E-R โมเดล n การกำหนดคุณลักษณะ คีย์หลัก และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีด้วย สัญลักษณ์ที่ใช้ในอี-อาร์โมเดล

25 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้ฐานข้อมูลเป็นรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n จากตัวอย่าง สามารถนำมาทำให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น บรรทัดฐานสามารถทำได้ โดยขั้นตอน ดังนี้ การแปลงเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีให้เป็น รีเลชัน การกำหนดแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์นอกในแต่ ละรีเลชัน การทำให้รีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัด ฐาน

26 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การแปลงเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีให้เป็นรีเลชัน n จาก อี-อาร์โมเดลของระบบฐานข้อมูลงานซื้อขายสินค้าใน ซุปเปอร์สโตร์ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 10 ความสัมพันธ์ คือ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีสินค้าและเอนทิตีการจัดซื้อ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้าและเอนทิตี การจัดซื้อ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีบริษัทขายส่งและเอนทิตี ใบสั่งซื้อสินค้า ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีบริษัทขายส่งและเอนทิตี สินค้า ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีบริษัทขายส่งและเอนทิตีใบ ส่งสินค้า

27 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การแปลงเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตีให้เป็นรีเลชัน ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างเอนทิตีใบสั่งซื้อสินค้าและ เอนทิตี ใบส่งสินค้า ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีสินค้าและเอนทิตีการส่ง ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีใบส่งสินค้าและเอนทิตีการ ส่ง ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีสินค้าและเอนทิตีการขาย ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างเอนทิตีใบเสร็จรับเงินและเอนทิตี การขาย

28 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การแปลงเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีให้เป็นรีเลชัน n ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์งานซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์ สโตร์จะประกอบด้วย 5 รีเลชัน คือ รีเลชันสินค้า รีเลชันใบสั่งซื้อสินค้า รีเลชันบริษัทขายส่ง รีเลชันใบส่งสินค้า รีเลชันใบเสร็จรับเงิน n โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างรีเลชัน 10 ความสัมพันธ์ คือ

29 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การแปลงเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตีให้เป็นรีเลชัน ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันสินค้าและรีเลชันการจัดซื้อ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันใบสั่งซื้อสินค้าและรีเลชันการ จัดซื้อ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันบริษัทขายส่งและรีเลชันใบสั่ง ซื้อสินค้า ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันบริษัทขายส่งและรีเลชัน สินค้า ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันบริษัทขายส่งและรีเลชันใบส่ง สินค้า

30 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การแปลงเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตีให้เป็นรีเลชัน n ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างรีเลชันใบสั่งซื้อสินค้าและรีเลชันใบส่ง สินค้า n ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันสินค้าและรีเลชันการส่ง n ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันใบส่งสินค้าและรีเลชันการส่ง n ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันสินค้าและรีเลชันการขาย n ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มระหว่างรีเลชันใบเสร็จรับเงินและรีเลชันการขาย

31 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์นอกในแต่ละรีเลชัน n โครงร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของงานซื้อขายสินค้า ในซุปเปอร์สโตร์ ในแต่ละรีเลชันจะประกอบด้วยแอ ททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์นอก ดังนี้คือ n รีเลชันบริษัทขายส่งประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสบริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ n โดยมี แอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็นคีย์หลัก

32 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์ นอกในแต่ละรีเลชัน n รีเลชันสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สินค้าในคลัง ราคาขายต่อหน่วย จุดสั่งซื้อ n โดยมีแอททริบิวต์รหัสสินค้าเป็นคีย์หลัก n และเนื่องจากรีเลชันบริษัทขายส่งมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม กับรีเลชันสินค้า รีเลชันสินค้าจึงต้องมีแอททริบิวต์รหัสบริษัท เพิ่มขึ้นด้วย โดยแอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็นคีย์นอกที่ใช้ในการ เชื่อมโยงข้อมูลกับรีเลชันบริษัทขายส่ง

33 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์ นอกในแต่ละรีเลชัน n รีเลชันใบสั่งซื้อสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ เลขที่ ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ โดยมีแอททริบิวต์เลขที่ใบสั่งซื้อเป็น คีย์หลัก และเนื่องจากรีเลชันบริษัทขายส่งมี ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับรีเลชันใบสั่งซื้อสินค้า รีเลชันใบสั่งซื้อสินค้าจึงต้องมีแอททริบิวต์รหัสบริษัท เพิ่มขึ้นด้วย โดยแอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็น คีย์นอกที่ใช้ ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับรีเลชันบริษัทขายส่ง

34 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์ นอกในแต่ละรีเลชัน n รีเลชันการจัดซื้อ ประกอบด้วยแอททริบิวต์ เลขที่ใบสั่ง ซื้อ รหัสสินค้า จำนวนที่สั่งซื้อ โดยมี แอททริบิวต์เลขที่ ใบสั่งซื้อและรหัสสินค้าประกอบกันเป็นคีย์หลัก แอททริ บิวต์เลขที่ใบสั่งซื้อเป็นคีย์นอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล กับรีเลชันใบสั่งซื้อสินค้า และแอททริบิวต์รหัสสินค้าเป็น คีย์นอกที่ใช้ในการเชื่อมโยง ข้อมูลกับรีเลชันสินค้า

35 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การกำหนดแอททริบิวต์ต่าง ๆ คีย์หลัก และคีย์นอกในแต่ละรีเลชัน n ให้นักศึกษา อ่านเอกสาร และลองเขียนรีเลชันส่วนที่ เหลือ

36 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้รีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n เพื่อขจัดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นใน แต่ละรีเลชันจึงต้องจัดทำรีเลชันให้เป็นรูปแบบที่เป็น บรรทัดฐาน n โดยลำดับแรก คือ การตรวจสอบว่า รีเลชันมีคุณสมบัติ อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานใดก่อนที่จะทำให้เป็น รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐานในขั้นต่อไป

37 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้รีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n จากการตรวจสอบโครงร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ ระบบฐานข้อมูลงานซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์ สโตร์จะ พบว่า n รีเลชันบริษัทขายส่ง ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสบริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โดยมี แอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็นคีย์หลัก n รีเลชันสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สินค้าในคลัง ราคาขายต่อหน่วย จุดสั่งซื้อ โดยมีแอททริบิวต์รหัสสินค้าเป็น คีย์หลัก และแอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็นคีย์นอกที่ใช้ในการ เชื่อมโยงข้อมูลกับรีเลชันบริษัทขายส่ง

38 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้รีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n รีเลชันใบสั่งซื้อสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ เลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ โดยมีแอททริบิวต์เลขที่ใบสั่งซื้อ เป็นคีย์หลัก และแอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็น คีย์นอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ รีเลชันบริษัทขายส่ง n รีเลชันใบส่งสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ เลขที่ใบส่งสินค้า วันที่ส่งสินค้า ราคาขายส่งต่อหน่วย โดย มีแอททริบิวต์เลขที่ใบส่งสินค้าเป็นคีย์หลัก แอททริบิวต์เลขที่ใบสั่งซื้อเป็นคีย์นอกที่ ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับรีเลชันใบสั่งซื้อสินค้า และแอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็นคีย์ นอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับรีเลชันบริษัทขายส่ง n รีเลชันใบเสร็จรับเงิน ประกอบด้วยแอททริบิวต์ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ออกใบเสร็จ โดยมี แอททริบิวต์ เลขที่ใบเสร็จรับเงินเป็นคีย์หลัก

39 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้รีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน n ทั้ง 5 รีเลชัน คือ มีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัด ฐานขั้นที่ 5 แล้ว เนื่องจาก ทุกแอททริบิวต์ในแต่ละทูเพิลมีค่าของข้อมูลเพียงค่าเดียว ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบหลายค่า ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบบางส่วนเกิดขึ้น ไม่มี ความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบ Transitive เกิดขึ้น ไม่มีแอททริบิวต์ใดในรีเลชันที่สามารถระบุค่าของแอททริบิวต์ ที่เป็นคีย์หลัก หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ แอททริบิวต์ที่ประกอบ กันเป็นคีย์หลักได้ มีความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์แบบ Join

40 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การทำให้รีเลชันมีคุณสมบัติอยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ส่วนรีเลชันอื่น ๆ อีก 3 รีเลชัน คือ รีเลชันการจัดทำ รีเลชัน การส่ง และรีเลชันการขาย ให้นักศึกษาพิจารณาความเป็นบรรทัดฐาน

41 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การใช้ภาษาเอสคิวแอลกับฐานข้อมูล n จากโครงร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบฐานข้อมูล งานซื้อขายสินค้าในซุปเปอร์สโตร์ n แนะนำเอสคิวแอล ดังนี้ การสร้างฐานข้อมูลและตาราง การป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล การเรียกค้นข้อมูลจากตารางข้อมูล

42 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การสร้างฐานข้อมูลและตาราง รีเลชันบริษัทขายส่ง ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัส บริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โดยมี แอททริบิวต์รหัส บริษัทเป็นคีย์หลัก

43 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การสร้างฐานข้อมูลและตาราง n รีเลชันบริษัทขายส่ง ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัส บริษัท ชื่อบริษัท ที่อยู่ โทรศัพท์ โดยมี แอททริบิวต์รหัส บริษัทเป็นคีย์หลัก n CREATE TABLE SALES_ORG ( SALE_NO INTEGER NOT NULL UNIQUE, SALE_NAME CHAR(15) NOT NULL UNIQUE, SALE_ADD CHAR(20), SALE_TEL CHAR(9), PRIMARY KEY (SALE_NO )) ;

44 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การสร้างฐานข้อมูลและตาราง รีเลชันสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสสินค้า ชื่อ สินค้า สินค้าในคลัง ราคาขายต่อหน่วย จุดสั่งซื้อ โดยมี แอททริบิวต์รหัสสินค้าเป็นคีย์หลัก และแอททริบิวต์รหัส บริษัทเป็นคีย์นอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับรีเลชัน บริษัทขายส่ง

45 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การสร้างฐานข้อมูลและตาราง n รีเลชันสินค้า ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า สินค้าในคลัง ราคาขายต่อหน่วย จุดสั่งซื้อ โดยมีแอททริบิวต์รหัสสินค้าเป็นคีย์หลัก และ แอททริบิวต์รหัสบริษัทเป็นคีย์นอกที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับรีเลชัน บริษัทขายส่ง n CREATE TABLE GOOD (GOOD_NO CHAR(5) NOT NULL UNIQUE, GOOD_NAME CHAR(15) NOT NULL, STOCK INTEGER, SALE_PRI DECIMAL, REORD_PT INTEGER, SALE_NO INTEGER, PRIMARY KEY (GOOD_NO), FOREIGN KEY (SALE_NO) REFERENCES SALES_ORG (SALE_NO));

46 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การสร้างฐานข้อมูลและตาราง ให้นักศึกษาฝึกการเขียนเอสคิวแอล กรณีอื่น ๆ ได้แก่ n รีเลชันใบเสร็จรับเงิน n รีเลชันการขาย

47 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล n ยกตัวอย่าง การป้อนข้อมูลลงในตาราง SALES_ORG รหัสบริษัท คือ 1001 ชื่อบริษัท คือ KIDSIRI ที่อยู่ คือ BANGKOK และโทรศัพท์ คือ 028585075 ทำได้ ดังนี้ INSERT INTO SALES_ORG ( SALE_NO, SALE_NAME, SALE_ADD, SALE_TEL) VALUES (1001, ‘KIDSIRI’, ‘BANGKOK’, ‘028585075’);

48 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล ผลจากคำสั่งดังกล่าว จะทำให้สดมภ์ SALE_NO มีค่า 1001 สดมภ์ SALE_NAME มีค่า KIDSIRI SALE_ADD มีค่า BANGKOK และสดมภ์ SALE_TEL มีค่า 028585075 บรรจุอยู่ SALE_NOSALE_NAMESALE_ADDSALE_TEL 1001KIDSIRIBANGKOK028585075

49 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล ให้นักศึกษาทดลองเขียนคำสั่งป้อนข้อมูลในกรณีอื่นๆ

50 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การเรียกค้นข้อมูลจากตารางข้อมูล n เมื่อทำการป้อนข้อมูลลงในตารางจากรีเลชันต่าง ๆ แล้ว ขั้นตอนนี้จะเป็นการค้นหาข้อมูลจากตารางข้อมูล n ยกตัวอย่าง ต้องการทราบว่า สินค้าชนิดใดมีราคาขาย ต่อหน่วยเท่าใด สามารถทำได้ดังนี้ SELECT GOOD_NO, GOOD_NAME, SALE_PRI FROM GOOD;

51 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การเรียกค้นข้อมูลจากตารางข้อมูล ให้นักศึกษาฝึกตั้งโจทย์ และ เขียนเอวคิวแอลเพื่อการ แสดงข้อมูลที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ชุติมณฑน์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล n การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานต่างๆ n กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google