งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

2 มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ท ๔. ๑ เข้าใจธรรมชาติของ ภาษา และ หลักภาษาไทย การ เปลี่ยนแปลง ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ ชาติ มาตรฐาน ท ๔. ๑ เข้าใจธรรมชาติของ ภาษา และ หลักภาษาไทย การ เปลี่ยนแปลง ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของ ชาติ หน้า ต่อไป กลับ

3 ตัวชี้วัดตัวชี้วัด วิเคราะ ห์ ชนิดและหน้าที่ของ คำ ใน ประโยค กลับ

4 จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนเขียนแผนภูมิความรู้ เรื่องคำสันธานได้ ๒. นักเรียนบอกชนิดของคำสันธาน และอธิบายความหมายได้ ๓. นักเรียนแต่งประโยคเกี่ยวกับ คำสันธานได้ ๔. นักเรียนทำแบบทดสอบคำนาม ได้ ๔ ใน ๕ ข้อ

5 คำสันธาน คือคำที่เชื่อมประโยคกับ ประโยค หรือคำกับกลุ่มคำ ประโยคที่เชื่อมด้วยสันธานจะ แยกออกเป็นประโยคที่มีความ บริบูรณ์มากกว่าหนึ่งความได้ สันธานคล้อย ตามกัน สันธานเป็นเหตุ เป็นผลกัน สันธาน เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง สันธาน ขัดแย้งกัน สันธานเชื่อมความให้ ติดต่อกัน หรือเข้าคู่ กัน

6 สันธานคล้อย ตามกัน เชื่อมคำ กับคำ ออย และ เบญ กำลังทำ การบ้าน แล ะ แล้ ว แล้ว ก็ กับ เชื่อมประโยคกับ ประโยค ออยมาจากกรุงเทพฯ แล้ว จะ เดินทางต่อพรุ่งนี้ ประโยค ๑ ออยมาจาก กรุงเทพฯ ประโยค ๒ ( ออย ) จะ เดินทางต่อพรุ่งนี้

7 สันธาน เลือกเอาอย่างใด อย่างหนึ่ง หรื อ เธอจะไปช่วยงานวัด หรือ จะไป แข่งขันกีฬา พ่อจะรับประทานก๋วยเตี๋ยว หรือ ก๋วยจั๊บ

8 สันธาน ขัดแย้งกัน แต่ คุณยายจะไปวัด แต่ ผมจะไป เรียนพิเศษ ฉันชอบแกงจืด แต่ พี่ชาย ชอบแกงเผ็ด

9 สันธาน เป็นเหตุ เป็นผล กัน เพราะ......... จึง เพราะฉะนั้น... จึง เพราะ แดงป่วย จึง ไม่ได้มา โรงเรียน เขาพูดความจริงเสมอ เพราะฉะนั้น เขา จึง ได้รับความเชื่อถือ

10 สันธาน เชื่อมความให้ ติดต่อกัน หรือ เข้าคู่กัน ถึง.... แต่ กว่า.... ก็ แม้... ก็ เมื่ อ ถ้ า ถึงเขาจะปากร้าย แต่ใจเขาดี กว่าจะรู้ตัว ก็ สายไป เสียแล้ว แม้ร่างกายเขาไม่แข็งแรง เขา ก็ มี จิตใจแข็งแกร่ง เมื่อได้ยินสัญญาณนกหวีด เขารีบวิ่งทันที

11 ๑. ข้อใดเป็นความหมายของคำสันธาน ก. เป็นคำที่ทำหน้าที่ประกอบคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ด้วยกัน ข. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ค. เป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยค ๒ ประโยคให้เป็นประโยค เดียวกัน หรือเชื่อมข้อความให้ สละสลวย ง. มีความสำคัญมากเพราะช่วยให้ ข้อความในประโยค มี ความหมายที่ชัดเจนและแตกต่างกันไป

12 ๒. ข้อใดเป็นประโยคที่เป็นคำสันธาน เชื่อมประโยค ที่มีใจความคล้อยตามกัน ก. พรุ่งนี้ไม่พ่อก็แม่ที่จะพาฉันไป เที่ยว ข. เพราะเธอเป็นคนตั้งใจเรียนจึง สอบได้ที่หนึ่ง ค. ถึงเขาจะเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่เขา ก็เป็นคนขยันเรียน ง. แม่บอกฉันว่าดูทีวีเสร็จแล้วต้อง ไปทำการบ้าน

13 ๓. ข้อใดเป็นประโยคที่เป็นคำสันธานเชื่อม ประโยคที่มีใจความ เป็นเหตุเป็นผลกัน ก. พรุ่งนี้ไม่พ่อก็แม่ที่จะพาฉันไปเที่ยว ข. เพราะเธอเป็นคนตั้งใจเรียนจึงสอบ ได้ที่หนึ่ง ค. ถึงเขาจะเรียนไม่ค่อยเก่ง แต่เขาก็ เป็นคนขยันเรียน ง. แม่บอกฉันว่าดูทีวีเสร็จแล้วต้องไป ทำการบ้าน

14 ๔. ดังนั้น, ฉะนั้น, เหตุเพราะ, เหตุว่า, เพราะฉะนั้น... จึง, ฉะนั้น... จึง จัดอยู่ในคำสันธาน ประเภทใด ก. คำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้มี ความสละสลวย ข. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มี ใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ค. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มี ใจความขัดแย้งกัน ง. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มี ใจความเลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง

15 ๕. มิฉะนั้น, ไม่ก็, ไม่.. ก็, จัดอยู่ใน คำสันธานประเภทใด ก. คำสันธานเชื่อมประโยคเพื่อให้มี ความสละสลวย ข. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มี ใจความเป็นเหตุเป็นผลกัน ค. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มี ใจความขัดแย้งกัน ง. คำสันธานเชื่อมประโยคที่มี ใจความเลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง

16 ผู้พัฒนา สื่อ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ ( วัดตลิ่งต่ำ ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑ การศึกษา ปริญญาตรี การ ประถมศึกษา วิทยาลัยครู อุตรดิตถ์ ปริญญาตรี การแนะแนว มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร าช


ดาวน์โหลด ppt สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สื่อช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สาระ หลักการใช้ ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google