งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจ สอบการใช้อำนาจของรัฐ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจ สอบการใช้อำนาจของรัฐ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1

2 ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจ สอบการใช้อำนาจของรัฐ 2

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี สาระการเรียนรู้ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ - ศาลรัฐธรรมนูญ - ศาลปกครอง - ศาลยุติธรรม 3

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบันกำหนด ให้ศาลเป็นองค์กร พิจารณา พิพากษาอรรถคดี ใน พระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ 12

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี หมายความว่า คำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาลเป็นเสมือนพระ บรมราชโองการของพระมหา กษัตริย์การออกนั่งบัลลังก์ของ คณะตุลากรให้ถือเสมือนว่า กระทำในนามของพระองค์ 13

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วัตถุประสงค์ใน การจัดตั้ง ศาล รัฐธรรมนูญ 1. ป้องกันมิให้มีการตรา กฎหมายที่อาจไปละเมิด หรือกระทบต่อเสรีภาพ ของประชาชน 14

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. เพื่อรักษาดุลยภาพในการ ปฏิบัติหน้าที่ 3. เพื่อปกครองคุ้มครอง รัฐธรรมนูญว่ายังเป็น กฎหมายสูงสุด 15

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี องค์ประกอบของศาล รัฐธรรมนูญ - ประธานศาลรัฐธรรมนูญหนึ่งคน - ตุลาการศาลอื่นอีก 14 คน - อยู่ในตำแหน่งคราวละ 9 ปี ( ต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ เมื่อมีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ ) 16

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ศาลปกครอง อำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษา คดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่าง ราชการกับเอกชนหรือระหว่าง ราชการด้วยกันเอง 18

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี คณะกรรมการตุลากรศาลปกครอง - ประธานศาลปกครอง สูงสุด 1 คน - กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน - กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่วุฒิสภา เลือก 2 คน และจาก คณะ รัฐมนตรี 1 คน 19

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ศาลยุติธรรม มีอำนาจพิจารณาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือ กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจ ศาลอื่น 21

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี อำนาจหน้าที่ 1. พิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่ง 2. เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ 3. ออกหมายค้น หมายจับ หรือหมายขัง 22

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พบกันใหม่ วันอังคารที่ 29 พ. ย.48 เวลา 9.30-10.30 น. เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 23


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 1. ผลการเรียนรู้ รู้และเข้าใจบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจ สอบการใช้อำนาจของรัฐ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google