งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรมนัก ปกครอง กับค่านิยมหลัก ของคนไทย บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่าย ความมั่นคง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรมนัก ปกครอง กับค่านิยมหลัก ของคนไทย บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่าย ความมั่นคง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรมนัก ปกครอง กับค่านิยมหลัก ของคนไทย บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่าย ความมั่นคง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง

2 คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมา ปฏิบัติมีอยู่สี่ประการ ประการแรก คือ การรักษาสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะ ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น ประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

3 ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วย ความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสาน ประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จ ผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผน โดยเท่า เทียมเสมอกัน ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำ ความคิด ความเห็นของตนให้ ถูกต้อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ ในเหตุในผล

4 1. ทาน 2. ศีล 3. บริร จาคะ 4. ปริจ จาคะ 5. มัททวะ 6. ตบะ 7. อักโกธะ 8. อวิหิงสา 9. ขันติ 10. อวิโรธ นะ

5 การสร้างความปรองดอง คือ การ แก้วิกฤติในการสร้างชาติ 1. สร้างคนดี 2. สร้างค่านิยมร่วม 3. สร้างสันติกับวัฒนธรรม 4. สร้างบรรยากาศ

6 1. สร้างกระแสให้เกิดการมีส่วน ร่วม 2. สร้างต้นแบบ 3. สร้างเครือข่าย 4. สร้างความประทับใจ บันดาล ใจ ปลูกฝังอยู่ในใจ ทำซ้ำ ผลิตซ้ำทางกระบวนการคิด

7 ความสามัคคี และความรักชาติ เห็นชาติเป็นองค์รวม

8 1. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ ปฏิรูป กรมการปกครอง 2. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ ปฏิรูป ระดับจังหวัด 3. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ ปฏิรูป ระดับอำเภอ

9 1. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชุมชน และสังคม 2. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องให้แก่ประชาชนใน สังคม 3. สร้างจิตสำนึกในความรัก ชาติและรักษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งามของไทย

10 เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อ ขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพื่อ ประโยชน์สุข ของประชาชน

11 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อ ขัดแย้งของประชน และสังคม 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาสังคม 3. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก ความรักสามัคคี ของคนในชาติ

12 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี งาม เพื่อส่วนรวม 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อ แผ่และแบ่งปัน 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขที่ถูกต้อง 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ เคารพผู้ใหญ่

13 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้ เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะ ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมี ภูมิคุ้มกันที่ดี 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอม แพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของ ศาสนา 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของ ชาติมากกว่าผลประโยชน์ ของตนเอง

14 ขอบพระคุณ ทุกท่าน สวัสดี มือถือ 081- 8487632 ID-line : 081- 8289315 นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดี กรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรมนัก ปกครอง กับค่านิยมหลัก ของคนไทย บรรยายโดย นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่าย ความมั่นคง สนง. รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google