งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 23 มกราคม 2556 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

2 การทำบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สพป
1.การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 2.การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 3.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา

3 การทดสอบ O – NET ป.6,ม.3 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2555
ความสำคัญ 1.ใช้ร่วมเพื่อตัดสินผลการเรียน 2.ใช้คะแนนร่วมคัดเลือกเข้า ม.1 / ม.4 3.ใช้ประเมินภายนอก ตบช.5 4.ใช้เพิ่มพูนวิทยฐานะครู ผู้บริหาร ศน. 5.ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการศึกษา นโยบายสำคัญ1.ปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติเคร่งครัด 2.ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง 3.ความรับผิดชอบต่อผลงาน สทศ.ขอแรงมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ทำหน้าที่คล้าย กกต. K P A ตั้งใจทำให้ดี ผลเป็นอย่างไร ก็ยอมรับได้

4 การทดสอบ NT ป.3 21 กุมภาพันธ์ 2555
ความสำคัญ เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 1.ปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติเคร่งครัด 2.ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง 3.ความรับผิดชอบต่อผลงาน L L = Literacy ความสามารถด้านการอ่าน N R N = Numeracy ความสามารถด้านการคิด คำนวณ ตั้งใจ ทำให้ดี ผลเป็นอย่างไร ก็ยอมรับได้ R = Reasoning ความสามารถด้านเหตุผล

5 หรือ จัดแบบเดิม การจัดงานวันครู 56 1.ขอขอบคุณในความร่วมมือจัดงาน
2.ขอหารือปีหน้าว่าจะทำอย่างไรดี 2.1 เช้าทำพิธีแต่ละอำเภอ 2.2 บ่ายแข่งกีฬาร่วมกันที่สนามกีฬากลาง 2.3 เย็นจัดงานสังสรรค์วันครู หรือ จัดแบบเดิม

6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
บัญชีที่ 41 บุคลากรทางการศึกษาอื่น(ใน สพท.) เงินเดือนเต็มขั้น ชำนาญการพิเศษ(ซี 8 เต็มขั้น) ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ -ได้วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ เงินเดือนเต็มขั้น วิทยฐานะ ชนพ(คศ.3เต็มขั้น) (เงินเดือนตันแล้วใช้แท่งถัดไปก็มีสิทธิ์ขอได้/ ผอ.สพป.13 คน ยังไม่ได้) สพป.กำลังตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์ เพื่อเตรียมจัดทำคำขอให้ในไม่ช้านี้

7 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง เกี่ยวกับขยะ
นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา ผิวผ่อง เกี่ยวกับขยะ “คนอยุธยาไปไหน.... ไม่เบียดเบียนใคร” งานเสร็จ...ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด

8 การจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา
1.ขอความร่วมมือจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทุกประเภท เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมเพิ่มพูนประสบการณ์ 2.เน้นเนื้อหาสาระ(ความพร้อมเพรียง สมรรถนะของนักกีฬา ความมีน้ำใจนักกีฬา ความร่วมมือ/สามัคคี ความปลอดภัยของนักกีฬา ความถูกต้อง) มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ 3.นักกีฬา/กรีฑา ใส่รองเท้าทุกคน ไม่ใช้เท้าเปล่า 4.หลังการแข่งขันไม่มีขยะเกลื่อนกลาด

9 การบริจาคเงินช่วยเหลือครู 3 - 4 จังหวัดภาคใต้
1.สพฐ.ขอความร่วมมือบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจครู 3 – 4 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย 2.เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ทำบุญ โอกาสเช่นนี้หายากมาก ใครไม่บริจาคมักจะรู้สึกเสียใจภายหลัง กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไป

10 งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 62
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่เมืองทองธานี “สุดยอดเด็กไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา : Supremacy with Grace and Wisdom” -โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ฯ ขอให้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จสมคาดหมาย - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

11 8 ข้อเสนอเร่งด่วนของคุรุสภาต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู คุณภาพการศึกษา และคุณภาพคนไทย เนื่องในวันครู ปี 2556 1.กำหนดนโยบายให้สถาบันผลิตครู ผลิตครูทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการกำหนดโควตานักศึกษาครูและงบประมาณตามโควตา 2.พัฒนาศักยภาพสถาบันผลิตครูให้มีศักยภาพใกล้เคียง หรือทัดเทียมกับสถาบันผลิตครู ของประเทศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน 3.กำหนดนโยบายให้สถานศึกษามีครูครบทุกห้องและชั้นเรียน 4.สนับสนุนงบฯให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรฯได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 5.จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของสื่อการเรียนรู้ ครุภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยการตรากฎหมายกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่รัฐต้องจัดให้ 6.ผลักดันให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรฯทุกสังกัดได้รับเงินค่าวิทยฐานะ และเงินค่า วิชาชีพ โดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่พิจารณาจากผลงาน 7.ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรฯ ด้วยการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยบัญชี เงินเดือนข้าราชการครูให้เป็นบัญชีเงินเดือนเฉพาะ เช่นเดียวกับตุลาการ หรือแพทย์ 8.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดมีสิทธิสมัคร หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยสมัครใจ

12 งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปี 2556 (ดร
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปี (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.) ปี 56 จะเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรงบฯค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าใหม่ ที่ผ่านมา สพฐ.ให้ รร.จัดทำคำของบฯ ผ่านสพท.ไปสพฐ. การทำคำขอรร.ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าประเมิน/ประมาณราคา ครั้งละ 5,000 บาท และคำขอก็ได้รับการจัดสรรงบฯจำนวนหนึ่งเท่านั้น รร.ที่ไม่ได้รับจัดสรรจะเสียเงินไปฟรี ๆ 5,000 บาท/ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ไม่เกิดการสูญเปล่า สพฐ. จะจัดสรรงบฯเป็นวงเงินรวมให้ สพท.จากนั้น สพท.ก็ไปจัดสรรให้ รร.ในสังกัดต่อไป เกณฑ์ : ทุกเขตจะได้งบฯปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าขั้นต่ำ 1,000,000 บาทเท่ากันก่อน และเพิ่มเติมให้อีกตามสภาพโรงเรียนเก่า - ใหม่ที่อยู่ในสังกัด ขณะนี้กำลังเสนอจัดสรร อย่างช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 งบฯคงมาถึงสพท.

13 เรื่องที่รอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
(ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.) สนผ.สพฐ. เสนอผ่านศธ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. 3 เรื่อง ดังนี้ 1) การขอเพิ่มอัตราค่าจ้าง สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 65,172 อัตรา ที่จ้างโดยใช้งบดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวฯ คือ ผู้ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึง 9,000 บาท ก็ขอให้เป็น 9,000 บาท ผู้ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึง 15,000 บาท ก็ขอให้เป็น 15,000 บาท ขณะนี้ กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้รวบรวมอัตราจ้างทั้งประเทศว่ามีจำนวนเท่าไร เพื่อที่คณะรัฐมนตรีจะได้พิจารณาไปในคราวเดียวกัน มิให้เกิดความลักลั่น (สอบถามคุณรัชนี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ ต่อ 4305 ได้) 2) เงินค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน ) การซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร 6,545 คัน ใช้รับ-ส่ง นักเรียน ตำบลละ 1 คัน

14 ทรงผมนักเรียน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ.ได้ลงนามในหนังสือเวียนของ ศธ.เรื่องทรงผมนร.เพื่อแจ้งไปหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาเพื่อให้มีการแจ้งเวียนไปยังโรงเรียนในสังกัด ศธ.ทั่วประเทศได้รับทราบและถือปฏิบัติ หลักการของหนังสือเวียนได้ชี้ให้เห็นว่าว่ากฎกระทรวงฉบับที่ 1 พ.ศ.2515 ที่กำหนดเรื่องของทรงผมนักเรียนเอาไว้ แต่ว่าในปี พ.ศ.2518 ได้มีกฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกมา นักเรียนชายไว้ผมยาวไม่เกินตีนผม นักเรียนหญิงสามารถไว้ผมยาวแต่ต้องรวบให้เรียบร้อย ฉะนั้น กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือกฎกระทรวงปี พ.ศ.2518 และต่อมาก็มี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กออกมายกเลิกประกาศคณะปฏิวัติแต่ยังให้กฎกระทรวง พ.ศ.2518 เรื่องทรงผมใช้บังคับอยู่ ต้องให้ รร.ได้เข้าใจ "จะมีผลใช้บังคับเลยเมื่อหนังสือเวียนออกไป แต่จริงๆ แล้วกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มานานแล้วเพียงแต่ รร.ไปเข้าใจผิดเท่านั้น หนังสือเวียนออกไปแล้วต่อไป รร.จะไปบังคับนร.ไม่ได้ว่าจะต้องไว้ผมทรงเกรียนหรือผมสั้น การที่ รร.จะออกกฎอะไรใช้บังคับคนต้องมีเหตุผลไม่ใช่ออกตามใจผู้ออกกฎ รร.จะต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ ศธ.แจ้งและหากนร.คนใดที่ยังถูก รร.บังคับอยู่ก็สามารถแจ้งข้อมูลให้ ศธ.ทราบได้

15 มติ กต.ปน.ครั้งที่ 1/2556 (ให้ความเห็นชอบ)
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง ดร.สุทธาทิพ ไชยรัตนะ ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช นายชอบ สุขสมชีพ นายวีระ แก้วแหวน นายเชาวลิต คงคาดิษฐ์ นายสุระพล เฉลิมสถาน นายภิรมย์ นันทวงค์ นางสมสมัย เนคมานุรักษ์ 1.เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ ดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.และ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2.กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ 2.1 มีรูปแบบการดำเนินการ 2.2 มีกลไกขับเคลื่อน(คณะติดตามฯ/เครื่องมือ/ข้อมูลพื้นฐาน/นโยบายและแผนการติดตามฯ) 2.3 การติดตาม ตรวจสอบ 2.4 การประเมิน 2.5 การรายงาน(ต่อ กต.ปน.และผู้เกี่ยวข้อง) 3.การจัดทำบันทึกข้อตกลง()เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

16 การประเมินเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ
ผู้รับการประเมิน กรรมการคนที่ 1 กรรมการ คนที่ 2 กรรมการคนที่ 3 เฉลี่ยด้าน 1,2 96 98 100 98.00 90 97.5 95.83 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ถูกติติง ว่าไม่เหมาะสม

17 เสื้อ สพป.อย.1 430B 370B 300 220B

18 เพลงประจำเขต ,เพลงมาร์ช สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เพลงรำวง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพลงรำลึก สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1 เพลง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เนื้อร้อง ทำนอง เสียงร้อง ยากที่จะเปรียบเปรยได้สม

19 บทบาทครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อำนวยความรู้
แนวทางการพัฒนาทักษะครูไทยในศตวรรษที่ 2 ประกอบด้วยทักษะ 7 ด้าน 1.ทักษะในการตั้งคำถาม เพื่อช่วยให้ศิษย์กำหนดรู้เป้าหมายและคิดได้ด้วยตนเอง 2.ทักษะที่สอนให้เด็กหาความรู้ได้ด้วยตัวเองและด้วยการลงมือปฏิบัติ 3.ทักษะในการคัดเลือกความรู้ ตามสภาพแวดล้อมจริง 4.ทักษะในการสร้างความรู้ ใช้เกณฑ์การทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร เพื่อทำให้ศิษย์เกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง 5.ทักษะให้ศิษย์คิดเป็น หรือตกผลึกทางความคิด 6.ทักษะในการประยุกต์ใช้ 7.ทักษะในการประเมินผล รมว.ศธ ให้ครูได้ตระหนักถึงแนวการสอนรูปแบบใหม่ที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็น

20 Learning Steps ศธ จะเน้นเรื่องการพัฒนาครู เพราะครูถือเป็นกลไกและเครื่องจักรสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย ดังนั้นจึงอยากให้ครูได้ตระหนักถึงแนวการสอนรูปแบบใหม่ที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็น Learning to Question Learning to Search Learning to Construct Learning to Communicate Learning to Serve

21 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ได้สำรวจความเห็นของครูสอนดี จำนวน 210 คน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศ จากผลการสำรวจพบ 6 ปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรค ประกอบด้วย 1) ภาระหนักนอกเหนือจากการสอน 22.93% 2) จำนวนครูไม่เพียงพอ สอนไม่ตรงกับวุฒิ 18.57% 3) ขาดทักษะด้านไอซีที 16.8% 4) ครูรุ่นใหม่ ขาดจิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว 16.49% 5) ครูสอนหนัก ส่งผลให้เด็กเรียนมากขึ้น 14.33% และ 6) ขาดอิสระในการจัดการเรียนการสอน 10.88% สำหรับปัจจัยส่งเสริมการทำหน้าที่ของครูให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า อันดับ 1 คือ การอบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 19.32%, การพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีที 19%, การเพิ่มฝ่ายธุรการ 18.01%, ปรับการประเมินวิทยฐานะ 17.12%, การลดชั่วโมงการเรียนการสอนของครูและการเรียนของเด็ก 13.42% และการปลดล็อกโรงเรียนขนาดเล็ก 13.13%

22 กระทรวงการคลัง เพิ่มอัตราค่าอาหาร ค่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ
"ก.คลัง" ร่อนหนังสือแจ้งหน่วยงานราชการ เพิ่มอัตราค่าอาหารค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ +โพสต์เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2556 ..... ..... ค่าอาหาร ครบทุกมื้อใน สถานที่ราชการ ไม่ครบทุกมื้อใน ครบทุกมื้อในสถานที่เอกชน ไม่ครบทุกมื้อในสถานที่เอกชน ประเภท ก ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 1200 ประเภท ข ไม่เกิน 400 ไม่เกิน950 ไม่เกิน700 ค่าเช่าที่พัก ห้องพักเดี่ยว บาท/วัน/คน ห้องพักคู่ ประเภท ก ไม่เกิน 2400 ไม่เกิน 1300 ประเภท ข ไม่เกิน 1450 ไม่เกิน 900

23 ก.ค.ศ.จะคลอดกฎจริยธรรมครู
สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังจัดทำประชาพิจารณ์ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.(...) ที่ออกตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 และ280 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ มีการกำหนดประมวลจริยธรรมไว้ 15 ข้อ อาทิ ข้อ 4 ข้าราชการครูฯ พึงยึดถือคุณธรรม 4 ประการ ตามพระบรมราโชวาท เป็นเครื่องกำหนดกรอบในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ข้อ 6 ข้าราชการครูฯ ต้องยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตาไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายหรือละเมิดต่อศิษย์ ข้อ 11 ข้าราชการครูฯ ต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ข้อ 12 ข้าราชการครูฯ ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้

24 Learning Steps ศธ จะเน้นเรื่องการพัฒนาครู เพราะครูถือเป็นกลไกและเครื่องจักรสำคัญในการพัฒนาการศึกษาไทย ดังนั้น จึงอยากให้ครูได้ตระหนักถึงแนวการสอนรูปแบบใหม่ที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และใช้ ความคิดสร้างสรรค์เป็น Learning to Question Learning to Search Learning to Construct Learning to Communicate Learning to Serve

25 ข้อคิดจากเฟสบุ๊ก

26 ข้อคิดจากเฟสบุ๊ก

27 สวัสดี สวัสดี.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google