งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 5 CPD คิดบวกยกกำลัง 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 5 CPD คิดบวกยกกำลัง 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 5 CPD คิดบวกยกกำลัง 2
นายปรัชญา มากไมตรี สสจ.แม่ฮ่องสอน ประธาน นายสำเนา เสนานอก สสจ.อุดรธานี นายวงศ์ชัย ไชยโย สสจ.หนองบัวลำภู นายสันต์ ขำปู่ สสจ.บึงกาฬ นายจักรภพ ปาลาศ สสจ.สุโขทัย นางสาวสุพิชญา บุญส่ง สสจ.เพชรบูรณ์ นางผ่องศรี รวมสุข สสจ.กำแพงเพชร เลขานุการ นางสาวทรงศรี แนวพิชิต สสจ.น่าน นางรัญฌิตา นันทะไชย สสจ.พะเยา

2 แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย 1. แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 1. ประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา 2. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักสูตร องค์ความรู้ 3. อบรมพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร 4. นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 5. ติดตาม ประเมินผล 6. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มเติม 1 วัน 2 วัน 6 เดือน มี.ค. และ ก.ย. คณะทำงาน

3 แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย 2. แผนการจัดทำฐานข้อมูลกลาง 1. ประชุมกำหนดขอบเขตการจัดทำข้อมูล 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บข้อมูล 3. กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 4. จัดเก็บข้อมูล 5. มอบหมายผู้รวบรวมข้อมูล 6. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 7. นำข้อมูล/ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ขึ้นเว็ปไซด์สำนักงาน 8. ปรับปรุงฐานข้อมูล 1 – 2 วัน 15 วัน 60 วัน ทุกเดือน/ ทุกไตรมาส คณะทำงาน

4 แผนงาน หลักการปฏิบัติ ระยะเวลา โดย 3. แผนจัดประชุมชี้แจงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี 1. จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบการประชุม - แผนงาน - แนวทางปฏิบัติ 2. จัดประชุมชี้แจงภารกิจและ แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บุคลาการสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 7 วัน 1 วัน คณะทำงาน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 5 CPD คิดบวกยกกำลัง 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google