งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นายปรัชญามากไมตรีสสจ. แม่ฮ่องสอนประธาน 2. นายสำเนาเสนานอกสสจ. อุดรธานี 3. นายวงศ์ชัยไชยโยสสจ. หนองบัวลำภู 4. นายสันต์ขำปู่สสจ. บึงกาฬ 5. นายจักรภพปาลาศสสจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นายปรัชญามากไมตรีสสจ. แม่ฮ่องสอนประธาน 2. นายสำเนาเสนานอกสสจ. อุดรธานี 3. นายวงศ์ชัยไชยโยสสจ. หนองบัวลำภู 4. นายสันต์ขำปู่สสจ. บึงกาฬ 5. นายจักรภพปาลาศสสจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. นายปรัชญามากไมตรีสสจ. แม่ฮ่องสอนประธาน 2. นายสำเนาเสนานอกสสจ. อุดรธานี 3. นายวงศ์ชัยไชยโยสสจ. หนองบัวลำภู 4. นายสันต์ขำปู่สสจ. บึงกาฬ 5. นายจักรภพปาลาศสสจ. สุโขทัย 6. นางสาวสุพิชญา บุญส่งสสจ. เพชรบูรณ์ 7. นางผ่องศรีรวมสุขสสจ. กำแพงเพชรเลขานุการ 8. นางสาวทรงศรี แนวพิชิตสสจ. น่าน 9. นางรัญฌิตานันทะไชยสสจ. พะเยา กลุ่มที่ 5 CPD คิดบวก ยกกำลัง 2

2 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาโดย 1. แผนพัฒนา บุคลากรให้มี ความพร้อมใน การแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร 1. ประชุมบุคลากรเพื่อ กำหนดแนวทางในการ พัฒนา 2. แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดหลักสูตร องค์ความรู้ 3. อบรมพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากร 4. นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ 5. ติดตาม ประเมินผล 6. ทบทวน ปรับปรุง และ พัฒนาเพิ่มเติม 1 วัน 2 วัน 6 เดือน มี. ค. และ ก. ย. คณะทำงาน

3 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาโดย 2. แผนการ จัดทำ ฐานข้อมูล กลาง 1. ประชุมกำหนดขอบเขตการ จัดทำข้อมูล 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดเก็บ ข้อมูล 3. กำหนดรูปแบบการจัดเก็บ ข้อมูล 4. จัดเก็บข้อมูล 5. มอบหมายผู้รวบรวมข้อมูล 6. ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล 7. นำข้อมูล / ข้อมูลเชิง วิเคราะห์ขึ้นเว็ปไซด์สำนักงาน 8. ปรับปรุงฐานข้อมูล 1 – 2 วัน 15 วัน 60 วัน ทุกเดือน / ทุกไตรมาส คณะทำงาน

4 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาโดย 3. แผนจัด ประชุมชี้แจง ภารกิจและแนว ทางการ ปฏิบัติงาน ประจำปี 1. จัดเตรียมข้อมูล / เอกสาร ประกอบการประชุม - แผนงาน - แนวทางปฏิบัติ 2. จัดประชุมชี้แจงภารกิจและ แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้แทน สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร บุคลา การสำนักงานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 3. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 7 วัน 1 วัน คณะทำงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. นายปรัชญามากไมตรีสสจ. แม่ฮ่องสอนประธาน 2. นายสำเนาเสนานอกสสจ. อุดรธานี 3. นายวงศ์ชัยไชยโยสสจ. หนองบัวลำภู 4. นายสันต์ขำปู่สสจ. บึงกาฬ 5. นายจักรภพปาลาศสสจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google