งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก.ความหมาย การคิดเป็นระบบมีความสำคัญยิ่ง เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีสมรรถภาพสูง ซึ่งต้องประกอบด้วยความคิดที่มอง ภาพรวมของพันธกิจหรือโครงการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก.ความหมาย การคิดเป็นระบบมีความสำคัญยิ่ง เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีสมรรถภาพสูง ซึ่งต้องประกอบด้วยความคิดที่มอง ภาพรวมของพันธกิจหรือโครงการได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ก.ความหมาย การคิดเป็นระบบมีความสำคัญยิ่ง เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีสมรรถภาพสูง ซึ่งต้องประกอบด้วยความคิดที่มอง ภาพรวมของพันธกิจหรือโครงการได้ โดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมย่อยเข้า ด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็น

3 ข.แนวความคิดหลัก Systems Thinking (ST) ถูกทำให้เป็นที่รู้จักในยุคนี้ โดย Peter Senge จาก หนังสือที่เขาเขียนเรื่อง The Fifth Discipline (วินัยที่ 5)

4 ST เรียงตามลำดับ คือ 1.Personal Mastery หมายถึง วินัยของ คนทำงานต้องเก่งหรือมีดีอย่างน้อยหนึ่งอย่าง 2.Mental Model หมายถึง วินัยปรับแก้ภาพ ฝังใจเพื่อทำงานนอกความเคยชินได้ดี 3.Team learning คือ วินัยในการทำงานเป็น ทีมได้และทำงานเดี่ยวก็เก่ง 4.Shared Vision คือ วินัยในการมีอุดมการณ์ เดียวกัน และเชื่อในวัตถุประสงค์องค์การ 5.Systems Thinking คือ วินัยในการใช้ เครื่องผูกใจองค์ประกอบทั้ง 4 ข้างต้นให้ทำงานได้ สอดคล้องกัน

5 ค.การทำความเข้าใจ องค์ประกอบ ที่สำคัญของ ST 1.ปัจจัยนำเข้า (In-put) หมายถึง กิจกรรมเตรียมการและดำเนินการ “ขาเข้า” 2.กระบวนการทำ (Process) หมายถึง กิจกรรมการดำเนินการ เช่น การประมวล ข้อมูลหรือการแปลงวัตถุดิบ 3.ปัจจัยขาออก (Out-put) หมายถึง การนำเอาผลิตภัณฑ์มาใช้หรือจัดจำหน่าย ต่อไป

6 ระบบงานมี 2 ชนิด ตัวอย่าง ข้างต้นนั้นเรียกว่าระบบ “ปลายเปิด” (Open system) คือ มีจุดเริ่มต้นและจุดจบเป็นหัว และหาง อยู่คนละส่วนคนละที่กัน แต่มีการทำงานบางชนิดที่ต้อง ฝึกทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เกิด ทักษะก็จะเป็น “ระบบปิด” (Close system )

7 ง.ในแต่ละระบบงาน มีความเล็ก ใหญ่ ไม่เท่ากันดังนั้นผู้ที่จะคิดเป็นระบบได้ ต้องมองภาพรวม (Holistic) ให้ เข้าใจเสียก่อน 1.ระบบงานของแต่ละคน (Individual) เช่น คำบรรยายลักษณะงานของเจ้าหน้าที่เป็นรายคน 2.ระบบงานของทีมงาน (Department) ใน สายงานเดียวกัน เช่น ทีมเล่นกีฬา 3.ระบบงานของทั้งองค์กร (Organization) ที่ มีหลายสายงานทำงานประสานกัน โดยมี วัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น ภาคี สปสช.

8 จ.ระบบในธรรมชาติ (Natural- Made System) 1.ระบบครอบครัว (Family) ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก 2.ระบบสังคมมนุษย์ (Social System) 3.ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) หมายถึง ระบบสังคมที่รวมกันอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่น

9 ฉ.ตัวอย่าง ของระบบและการ คิดเชิงระบบในการทำงาน ในสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มโลก ที่ ระบบการทำงานได้พัฒนาให้เชื่อมโยง กันมากขึ้น เพราะเครื่องมือสื่อสารและ คมนาคมอำนวยให้รวมกันเป็นภูมิภาค เช่น กลุ่มอาเซียนและองค์การระหว่าง ประเทศ ต้องพี่งพากันไม่ทางใดก็ทาง หนึ่ง (Inter dependent)

10 ประเด็นปัญหาและความซับซ้อน เพราะความแตกต่างและความ หลากหลาย 4 ประเด็นหลักคือ 1.ความแตกต่างด้านการเมือง 2.ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ 3.ความแตกต่างด้านสังคม 4.ความแตกต่างด้านเทคโนโลยี

11 ช.การพัฒนาความคิดเป็นระบบใน การทำงาน 1.Event คือระดับเหตุการณ์เชิงเดี่ยวที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่น 2.Pattern คือความมีรูปแบบในแต่ละ ชุมชนใกล้เคียงกัน 3.Structure คือโครงสร้าง เช่น สาธารณสุขชุมชนที่ผู้วางแผนคิด 4.Mental Model คือ ความเข้าใจ โดยทั่วไป

12 สรุปประเด็น Systems Thinking เพื่อ เป็นเครื่องมือในการ Work Shop 1.คนทำงานเป็น ต้องคิดเป็นระบบเพื่อทำงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีสมรรถภาพ 2.คนทำงานใช้ ST เพื่อสร้างจุดพอดี (Optimize) ให้กับงานหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ทีละขั้น 3.คนทำงานต้องเกี่ยวข้อง และแยกแยะระบบ เปิดและระบบปิด ในการบริหารจัดการ 4.ทรัพยากรที่ใช้ ST บริหารจัดการได้แก่ เงิน คนและเวลา ซึ่งโดยทั่วไปมีจำกัด

13 5.คนทำงานเขียนระบบไว้เพื่อให้ทำงานซ้ำ ได้ และเพื่อสอนงาน 6.ในระบบงานมีการเรียงลำดับกิจกรรม 7.คนทำงานใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อพัฒนา ผลงานและกำจัดอุปสรรค 8.คนทำงาน ควรมีระบบ Feed back เพื่อ เรียนรู้ผลและมีระบบ Feed forward สรุปประเด็น Systems Thinking เพื่อ เป็นเครื่องมือในการ Work Shop

14 ก.ระบบมีบ่อยครั้งที่องค์ประกอบ เปลี่ยนแปลง (Dynamic System) 1.ระบบงานหลายองค์ประกอบ เกี่ยวข้องกับความ เปลี่ยนแปลงภายใน (Dynamic System) จึงต้องมีการ จัดการองค์ประกอบของระบบ (System Management) ให้ไม่ขัดแย้งกัน 2.ถ้าองค์ประกอบของแต่ละระบบ “เอาอยู่แล้ว” ท่าน ต้องแก้ไขปรับแต่งหลายระบบใหญ่ที่ใช้ทำงานร่วมกัน โดย การออกแบบระบบรวม (System Design) 3.ถ้าระบบรวมดำเนินไปได้ดีพอสมควร นักบริหาร จัดการระบบขั้นสูงจะต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อม (System context) ให้ระบบใหญ่นั้นทำงานในภาวะที่ เอื้ออำนวย

15 หนึ่งใน 5 ของ Senge’s Discipline ซึ่งระบุความมุ่งหวัง ผลประโยชน์ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 1.ทำให้ทุกคนเห็นภาพองค์รวม (Holistic View) 2.ทำให้เห็นความเชื่อมโยง (Relationship) 3.ทำให้เห็นความพึ่งพาอาศัยของกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบเพื่อ นำไปสู่การเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม (Learning Organization) 4.การคิดทำงานเป็นระบบควรได้ผลิตภาพ (Productivity) ที่ ดีกว่าคือประหยัดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่เรียกว่า สมรรถภาพ (Efficiency) 5.เพิ่มโอกาสในการบรรลุผลสำเร็จ (Effectiveness) และลด ความเสี่ยง ข.ผลประโยชน์ที่พึงหวังได้จาก Systems thinking ในการทำงานเป็นระบบเป็นวินัย

16 คือการเขียนรูปไว้ให้ทีมเข้าใจตรงกัน เครื่องมือเป็น แผนภาพที่พบบ่อย ๆ มีดังนี้ 1.Flow Chart แผนภูมิไหล คือการเขียนขั้นตอน กิจกรรมของระบบตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งอาจมี การแตกแขนงเป็นทางเลือกก็ได้ 2.Gantt Chart คือการจับกิจกรรมมาใส่ในตารางเวลา พร้อมทั้งมีงบประมาณและทรัพยากรบุคคลเป็นตัว กำกับทิศทาง 3.Mind map หรือ Road map เป็นเครื่องมือที่ เชื่อมโยงกิจกรรมเป็นระบบไปสู่หรือกระจายออกจาก เป้าหมายที่เป็นศูนย์รวม (Node หรือ Hub) 4.แผนภูมิก้างปลาหรือแผนภูมิอื่น เช่น CPM (Critical Path Method) ค.เครื่องมือในการบริหาร จัดการระบบที่สำคัญ

17 Example

18 Gantt Chart Task 1 Task 2 Task 7 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 JunFabMarAprMayJanJulAug

19 PUSH DRIVE PULL DRIVE DO DO NOT IN-PUTPROCESSOUT-PUT

20 โจทย์สำหรับ Work shop แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 7 ท่าน ให้แต่ละกลุ่มคิด Systems thinking โดยใช้เครื่องมือเป็นแผนภาพที่ได้เรียนรู้ โดยเลือกเอาประเด็น ข้างล่างนี้ทำ กลุ่มละเพียงเรื่องเดียว โดยอย่างน้อยใน การเสนองานหน้าห้อง (Presentation) ควรเขียนเป็นแผนภูมิอย่างใดอย่าง หนึ่ง (ในกระดาษ A4 1 แผ่น) 1.เหตุปัจจัย ต้นตอของเรื่อง 2.ข้อวิเคราะห์ ปรากฏการณ์หลัก ๆ ที่เกิด จากต้นตอและปรากฏการณ์ต่อ ๆ มา 3.ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ปัญหาและการปรับปรุงงาน (R2R) 4.วิธีสร้างแรงจูงใจ (Incentive = pull) เช่น การทำงานเป็นทีมและการหาตัว ช่วย (Drivers = push) เช่น ผู้อุปภัมถ์ทางด้านชุมชน เศรษฐกิจและกฏหมาย เป็นต้น ประเด็นที่ให้เลือกทำ Work shop เพียง 1 ข้อ ต่อกลุ่มคือ 1.ระบบบริหารโรคเบาหวานในชุมชน เพื่อหวังผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น อย่างมีนัยยะ สำคัญ 2.ระบบการบริหารจัดการโรคอ้วนในเด็ก สำหรับชุมชนที่ท่านระบุเอง 3.ระบบปัญหาคอร์รัปชั่นในแวดวงและขอบเขตที่ท่านเลือกเอง 4.ระบบการสร้างแรงจูงใจและลดอุปสรรคในการทำงานเป็นทีม 5.ระบบการรวมพลังภาคี เครือข่ายและแรงขับดันเพื่อสนธิกำลังสู่ความสำเร็จ 6.ระบบอื่น ๆ ที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ตกลงที่จะทำ Systems thinking ร่วมกัน (ตามความถนัดเฉพาะกลุ่ม)


ดาวน์โหลด ppt ก.ความหมาย การคิดเป็นระบบมีความสำคัญยิ่ง เพื่อการบริหารจัดการให้บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีสมรรถภาพสูง ซึ่งต้องประกอบด้วยความคิดที่มอง ภาพรวมของพันธกิจหรือโครงการได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google