งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI CONTINUOUS QAULITY IMPROVEMENT ศูนย์พัฒนา คุณภาพ 10 สิหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI CONTINUOUS QAULITY IMPROVEMENT ศูนย์พัฒนา คุณภาพ 10 สิหาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI CONTINUOUS QAULITY IMPROVEMENT ศูนย์พัฒนา คุณภาพ 10 สิหาคม 2554

2 CQI คือการใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการ ปรับปรุงระบบงานเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้รับรู้ผลงานอย่าง ไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

3 วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจองค์ประกอบสำคัญ ของการพัฒนาคุณภาพอย่าง ต่อเนื่อง 2. รู้จักรูปแบบของการทำ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป็น รูปธรรม 3. เข้าใจแนวคิดการ เปลี่ยนแปลงที่เป็นการพัฒนา คุณภาพ 4. มีประสบการณ์ในการทำ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพร่วมกันเป็น ทีม

4 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ ผู้ป่วย / ญาติ วางระบบ Policy guide ทบทวน / ตรวจสอบ วัด /Monitor/review ปรับปรุงคุณภาพ PDCA/CQI/Innovation - นโยบายและแผน - คู่มือปฏิบัติ - ประชุม -Peer review -Self- assessment -Quality round -Team dialog - QA -Supervisor

5

6

7 1. แผนพัฒนาคุณภาพ / แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาบ 2. ความต้องการของผู้รับผลงาน 3. ปัญหาภายในหน่วยงาน 4. จุดอ่อนภายในหน่วยงาน 5. ความเสี่ยงในหน่วยงาน 6. ผลการวิเคราะห์กระบวนการหลัก 7. ผลการประเมินความพึงพอใจ 8. อุบัติการณ์ / ข้อร้องเรียน การหาประเด็นที่จะ พัฒนา

8

9

10

11 รูปแบบ CQI ที่เรียบง่ายและเร่งการพัฒนา เน้นการทดสอบขนาดเล็ก ทดสอบต่อเนื่อง ทดสอบหลายเรื่องพร้อมกัน ตั้งเป้า เฝ้าดู ปรับเปลี่ยน

12 แนวคิดการปรับเปลี่ยน

13

14

15 การตั้งเป้าหมายการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 1. การกำหนดเป็นตัวเลขชัดเจน : ลดระยะเวลารอคอย 5% ใน 1 เดือน 2. อย่าให้เป้าหมายขยับ : เจ้าหน้าที่ ?/ เครื่องมือ ? 3. มีข้อมูลพื้นฐานสนับสนุน : ระยะเวลาก่อนและหลังการปรับปรุง 4. ใช้การเทียบเคียงเป้าหมายกับองค์กร / หน่วยงานอื่น : รพ.......... 5. สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

16 การประเมินผล

17

18

19

20 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 1. ค้นหาเรื่อง - การรายงานผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการรวดเร็ว 2. กำหนดขอบเขต - ครอบคลุมผู้ที่มารับบริการที่แผนก ผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วยใน - ไม่ครอบคลุม สิ่งส่งตรวจที่มาจาก ภายนอก ( เช่น PCU / รพสต.) 3. กำหนดสมาชิกทีม - เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทั้งหมด

21 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 4. การค้นหาสาเหตุ - ผังก้างปลา - Problem Tree 5. เครื่องชี้วัด - เครื่องชี้วัดผลลัพธ์ * อัตราการรายงานผลทันเวลา / ล่าช้า - เครื่องชี้วัดกระบวนการ * จำนวนเจ้าหน้าที่ * คุณภาพของเครื่องมือ - เครื่องชี้วัดผลกระทบ * ค่าใช้จ่าย, ระยะเวลารอคอย

22

23 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 6. หาวิธีการดำเนินการ ( ปรับ Problem tree เป็น Objective tree) 7. เลือกประเด็นที่ต้องการปรับเปลี่ยน (1 ประเด็น ) - วัตถุประสงค์ ประเด็นย่อย * อัตราการรายงานผลการตรวจทันเวลา / ล่าช้า - เครื่องชี้วัดกระบวนการ * เจ้าหน้าที่เพียงพอ * ทักษะในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ * การปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

24 ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 7. เลือกประเด็นที่ต้องการปรับเปลี่ยน (1 ประเด็น ) * ใคร.... เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกคน..... * ทำอะไร.... อมรมเรื่องเทคนิคการตรวจต่างๆ... * เมื่อใด..... วันที่.... เดือน.... พศ....... * ที่ไหน.... ห้องปฏิบัติการ............ * เก็บข้อมูลอย่างไร.. จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับการอบรมและผ่านเกณฑ์ 8. เครื่องชี้วัดผลกระทบ - ค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt CQI CONTINUOUS QAULITY IMPROVEMENT ศูนย์พัฒนา คุณภาพ 10 สิหาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google