งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตกลง บริการ ประเมิน ปัญหา หา แนวทาง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล Self Assessmemt ---> ประเมิน ความรู้, พฤติกรรมสุขภาพ ----> ก้างปลาปัญหา ----> Recall อาหาร 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตกลง บริการ ประเมิน ปัญหา หา แนวทาง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล Self Assessmemt ---> ประเมิน ความรู้, พฤติกรรมสุขภาพ ----> ก้างปลาปัญหา ----> Recall อาหาร 24."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตกลง บริการ ประเมิน ปัญหา หา แนวทาง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล Self Assessmemt ---> ประเมิน ความรู้, พฤติกรรมสุขภาพ ----> ก้างปลาปัญหา ----> Recall อาหาร 24 ชม. รูปถ่ายก่อน - หลัง self Evaluation ----> ความรู้สึกของตนเอง ----> BW รอบเอว ชีพจร นัดหมายทุก 6 สัปดาห์ ----> ผล Lab ตรวจร่างกาย เบื้องต้น ----> ความพึงพอใจ สร้างความตระหนัก ---> Metabolic Syndrome ชี้แจงโปรแกรมการดูแล + นัด หมาย เลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย Empowerment ----> ให้การ ปรึกษา + เอกสารความรู้ ----> ฝึก ทักษะ ----> เลือกวิธี ---> ทดลองปฏิบัติ Social Support + ปรับปรุ ง

2 แผนและผลการปรับพฤติกรรมการกินอาหารและการออกกำลังกาย คลินิกคนไทยไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 6 ชื่อ - สกุล.................................................................... DPAC No....................... ครั้งที่........................ คำชี้แจงกรุณาทำเครื่องหมาย  หากมีการปฏิบัติได้ และทำเครื่องหมาย  หากไม่ได้ปฏิบัติ และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง รายการแนวทางปฎิบัติ / วัน – เดือน - ปี น้ำหนักตัว ( กก.) ชั่งน้ำหนักทุกวัน ช่วงเวลาเดียวกัน พฤติกรรม การกิน อาหาร พฤติกรรม การออก กำลังกาย เหตุผล วัดรอบเอวในท่ายืนในขณะหายใจออก ให้สายวัดแนบเนื้อ รอบลำตัว ผ่านสะดือในแนวขนานกับพื้น ไม่รัดแน่น วันที่.............................................. รอบเอว =...................... ซม.

3 สัปดา ห์ วันที่ กราฟแสดงน้ำหนัก ของ............................................................................... วันที่........................................... น้ำหนักเริ่มต้น 70 กิโลกรัม น้ำหนักเป้าหมายที่ต้องการ 60 กิโลกรัม กิโลกรั ม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

4 คนคน จำนวนผู้ใช้บริการคลินิกคนไทย ไร้พุง (DPAC)

5 ร้อย ละ อัตราผู้ใช้บริการคลินิกคนไทยไร้พุงที่ลดน้ำหนักตัวและรอบเอวได้

6 ร้อย ละ อัตราผู้ใช้บริการคลินิกคนไทยไร้พุงที่มาตามนัด


ดาวน์โหลด ppt ตกลง บริการ ประเมิน ปัญหา หา แนวทาง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล Self Assessmemt ---> ประเมิน ความรู้, พฤติกรรมสุขภาพ ----> ก้างปลาปัญหา ----> Recall อาหาร 24.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google