งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม

2 งานที่ต้องทำงานที่ต้องทำ ทำรายงานรูปเล่ม บทปฏิบัติการ รายงานต้องพิมพ์ ใส่รูปทำการทดสอบ และ รูปสมาชิกกลุ่มด้วย นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ( อุปกรณ์ตรวจวัด สมุดบันทึกการทดลอง ) ต้องค้นหาวิธีและทฤษฎีอื่น ๆ มา เปรียบเทียบ ค้นจากเอกสารงานวิจัยใน internet หรือวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3 บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมในภาคสนาม 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อศึกษาลักษณะของลมภาคสนาม 1.2 เพื่อศึกษาแหล่งที่มีศักยภาพพลังงาน ลม และการประเมินกำลังของลมภาคสนาม

4 2.1 ทำการตรวจวัดข้อมูลลม และบันทึก ข้อมูลที่เก็บ 1 ระดับความสูง ได้แก่ 3 เมตร หรือ 6 เมตร 2.2 ทำการวิเคราะห์ผลของการทดสอบดังนี้ - ประเมินค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน - เขียนกราฟข้อมูล ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

5 3.1 อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล - เครื่องตรวจวัดข้อมูลลม แบบ Anemometer - เสาติดตั้งเครื่องวัดข้อมูลลม - เครื่องบันทึกข้อมูลลมแบบดิจิตอล อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

6 1. สถานที่ทำการทดลอง - ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( ให้นักศึกษา เลือกสถานที่เอง ) - บนตึกด่านฟ้าของอาคารเรียน หอพัก ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย สถานที่ทำการศึกษาสถานที่ทำการศึกษา

7 1. เลือกสถานที่ติดตั้ง - ให้นักศึกษาคัดเลือกสถานที่ติดตั้ง โดย ประเมินศักยภาพด้านพื้นที่ว่าจะมีศักยภาพ ด้านพลังงานลม หรือทำการตรวจวัด เบื้องต้น วิธีการทดลองวิธีการทดลอง 2. ติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม - ติดตั้งเครื่องวัด เก็บข้อมูลลมที่ระดับความสูง 3 เมตร 24 ชั่วโมง - ติดตั้งเครื่องวัด เก็บข้อมูลลมที่ระดับความสูง 6 เมตร 24 ชั่วโมง

8 อุปกรณ์และการตรวจวัดข้อมูลลมอุปกรณ์และการตรวจวัดข้อมูลลม

9 การบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูล -ให้ นศ. ทำการออกแบบการบันทึกผลข้อมูลลม โดยตนเอง - การวิเคราะห์ผลข้อมูลก็สรุปด้วยตนเอง

10 การบันทึกข้อมูลเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์

11 การวิเคราะห์ข้อมูลลมการวิเคราะห์ข้อมูลลม

12 หัวข้อการเขียนบทปฏิบัติการหัวข้อการเขียนบทปฏิบัติการ 1.หน้าปกรายงาน พร้อมรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 2.บทคัดย่อ 3.สารบัญ 4.บทนำ (บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต) 5.ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกียวข้อง 6.อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 7.ผล และวิจารณ์ผล 8.สรุปผลการทดลอง 9.บรรณานุกรม 10.ภาคผนวก (ถ้ามี)

13 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมดังนี้ เตรียมอุปกรณ์แบ่งเวลาการใช้อุปกรณ์ เอกสารบันทึกข้อมูลผลการทดลอง ต้องเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ วันทดสอบ วันที่ 20 มีค 58 – 10 เมย 58 ส่ง lab รายงานสมบูรณ์ ส่งวันที่ 20 เมย 58 ที่โต๊ะทำงาน บนวิทยาลัย พลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ เขียนรายงานเป็นกลุ่ม (ส่งครั้งเดียว ไม่มีแก้ไข ใช้มาตรฐานเดียวกับ วิชา เทคโนโลยีพลังงานขีวมวล)

14 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 1 sec 1 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวเบญจวรรณ วรรณมงคล นางสาวกัญญานัฐ ทองเทพ นางสาวญาณินท์ เอิบอาบ นางสาวฐิติมา บุตรแก้ว นายทรงกรด ธิปัน นายธวัชชัย แซ่ยะ นางสาวธัญพิชชา บุญบาง นางสาวธัญลักษณ์ สันเดช นายนิเวศน์ ดีจิ่งมุ้ง นายปทิต เชื้อสอาด1.88

15 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 2 sec 1 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวปรางทิพย์ กุลบุตรดี นางสาวปราวีณา กาบกรณ์ นางสาวปริชาติ วิชัย นางสาวปวีณา คุ้มไพฑูรย์ นางสาวปัทวรรณ นำก้าวหน้า นางสาวผกามาศ กิ่งก้าน นางสาวพัชยาภรณ์ สิงหรัญ นางสาวพิชญา สงวนใจ นายภานุวัฒน์ ทิมอยู่ นายภานุวิชญ์ พุทธรักษา3.23

16 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 3 sec 1 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวรัตนา คำเสน นางสาวรื่นฤดี แก้วเทศ นางสาววณิชยา จุ้ยสีแก้ว นางสาววิราวรรณ จันทวิลัย นางสาวศรัญญา สร้างใหม่ นางสาวศิรินทรา สีทอง นายศุภกฤต เย็นทรวง นายศุภณัฐ ศรีบุญตระกูล นางสาวศุภลักษณ์ จั่นกัน นายศุภเสกข์ เนียมสอน2.42

17 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 4 sec 1 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวสกุณา ทิมสูงเนิน นางสาวสุพรรษา จาดเมือง นายสุรัญ กันทะสอน นางสาวสุวรรณา อุตสุภา นางสาวเสาวรภย์ มากสิน นายอธิพัชร์ อภิธราเลิศธนนท์ นายอนุชา จอมชัย นางสาวอรชา ใหม่ลือ นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด นางสาวอารีรัตน์ ใจไฝ่3.44

18 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 1 sec 2 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายเจตตพล อำภาทรัพย์สินธุ์ นายรัฐศาสตร์ วิเศษสรรค์ นางสาวชวพัชญ์ ตุนก นางสาวศิริวิมล โพมา นายกฤษดา จิโนตัน นางสาวกชกร วรรณวารี นางสาวธัญญชล ธัญญโยธิน นางสาวกนิษฐา ศรีวิเรือน นางสาวกรรณิกา ปิยะวงศ์ นางสาวกรรณิการ์ สังข์ธูป3.15

19 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 2 sec 2 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกฤษณ์ เครือแสงทิพย์ นางสาวกุลภรณ์ ตองอ่อน นางสาวกุลลดา แก้วบุญธรรม นายเข็มราช อินทร์ชน นายคมสัน ชูสุริแสง นายจักรภพ เส้งเสน นางสาวจันทร์จิรา กองนาค นางสาวจารุวรรณ ยะเกี๋ยงงำ นางสาวจิรนันท์ ศิลป์สุวรรณ นางสาวจิรพรรณ ประกอบกิจ2.65

20 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 3 sec 2 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายจิรัฐกาล คำมะนิด นางสาวจิราภรณ์ สุรินทร์แก้ว นางสาวจุฬารัตน์ ทิมแห้ว นางสาวเฉลิมขวัญ แสนขว้าง นายชนะพล ชัยนันท์ นางสาวชลิตา โหราชิต นางสาวชุดาพร ทวินันท์ นายชุติพงศ์ บุญยืน นายไชยพจน์ เบญจวรรณ์ นายณรงค์ชัย คงวุฒิ3.56

21 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 4 sec 2 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวณัฐกุล นำมา นายณัฐชา สุขา นางสาวณัฐธิดา ช่วยบ้าน นางสาวณัฐธิดา เทพนิกร นายณัฐพงศ์ พิมพ์ศรี นายทรงพล ฤทธิ์สำอางค์ นายทวีพงศ์ เทพทวี นายธนภัทร สุพรรณบัฏ นางสาวธัญญาลักษณ์ ยะล้อม นายนนทพร สุขโข2.43

22 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 5 sec 2 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวนัฐริญา อ่ำเพียร นางสาวบุศรินทร์ เครืออินตา นายปรเมศร์ แสงระวี นางสาวประยูรศรี ป้องศิริ นายพงค์พิพัฒน์ หิรัญโกเมนทร์ นายพงศกร โจ้นทรา นายพงศ์ภัค อินต๊ะสาร นางสาวพนิดา มณีมงคล นายรัฐวุฒิ สุดสงวน นายวรรธกิจ เกษสงคราม2.80

23 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 6 sec 2 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาววรัญญา เทพสาสน์กุล นางสาววรัญญา ธรรมชาติ นางสาววาสนา นราเลิศ นางสาววิมลรัตน์ วงษ์สังข์ นางสาวศีตลา ก่อสินวัฒนา นางสาวสาวิตรี จีบสันเทียะ นายสิทธิชัย เขียวขำ นางสาวสุทธินี กบกันทา นายสุทธิพงษ์ แก้วปัญญา นายสุธี แดงเปิง2.96

24 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 5 sec 2 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวสุรัตนา จันทนา นายเสฎฐวุฒิ แผลงศรี นางสาวเสาวธาร ชุมพล นางสาวอัญชนา ไชยศิลป์2.50

25 Thank You


ดาวน์โหลด ppt พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google