งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology
บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 งานที่ต้องทำ ทำรายงานรูปเล่ม บทปฏิบัติการ
รายงานต้องพิมพ์ ใส่รูปทำการทดสอบ และรูปสมาชิกกลุ่มด้วย นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม (อุปกรณ์ตรวจวัด สมุดบันทึกการทดลอง) ต้องค้นหาวิธีและทฤษฎีอื่น ๆ มาเปรียบเทียบ ค้นจากเอกสารงานวิจัยใน internet หรือวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3 บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมในภาคสนาม
1.วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อศึกษาลักษณะของลมภาคสนาม 1.2 เพื่อศึกษาแหล่งที่มีศักยภาพพลังงานลม และการประเมินกำลังของลมภาคสนาม

4 ขอบเขตการศึกษา 2.1 ทำการตรวจวัดข้อมูลลม และบันทึกข้อมูลที่เก็บ 1 ระดับความสูง ได้แก่ 3 เมตร หรือ 6 เมตร 2.2 ทำการวิเคราะห์ผลของการทดสอบดังนี้ - ประเมินค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน - เขียนกราฟข้อมูล

5 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
3.1 อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล - เครื่องตรวจวัดข้อมูลลม แบบ Anemometer - เสาติดตั้งเครื่องวัดข้อมูลลม - เครื่องบันทึกข้อมูลลมแบบดิจิตอล

6 สถานที่ทำการศึกษา สถานที่ทำการทดลอง
- ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ให้นักศึกษาเลือกสถานที่เอง) - บนตึกด่านฟ้าของอาคารเรียน หอพักภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย

7 วิธีการทดลอง เลือกสถานที่ติดตั้ง
- ให้นักศึกษาคัดเลือกสถานที่ติดตั้ง โดยประเมินศักยภาพด้านพื้นที่ว่าจะมีศักยภาพด้านพลังงานลม หรือทำการตรวจวัดเบื้องต้น 2. ติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม - ติดตั้งเครื่องวัด เก็บข้อมูลลมที่ระดับความสูง 3 เมตร 24 ชั่วโมง - ติดตั้งเครื่องวัด เก็บข้อมูลลมที่ระดับความสูง 6 เมตร 24 ชั่วโมง

8 อุปกรณ์และการตรวจวัดข้อมูลลม

9 การบันทึกข้อมูล ให้ นศ. ทำการออกแบบการบันทึกผลข้อมูลลม โดยตนเอง
การวิเคราะห์ผลข้อมูลก็สรุปด้วยตนเอง

10 การบันทึกข้อมูลเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

11 การวิเคราะห์ข้อมูลลม

12 หัวข้อการเขียนบทปฏิบัติการ
หน้าปกรายงาน พร้อมรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม บทคัดย่อ สารบัญ บทนำ (บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต) ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกียวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผล และวิจารณ์ผล สรุปผลการทดลอง บรรณานุกรม ภาคผนวก (ถ้ามี)

13 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมดังนี้
เตรียมอุปกรณ์แบ่งเวลาการใช้อุปกรณ์ เอกสารบันทึกข้อมูลผลการทดลอง ต้องเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ วันทดสอบ วันที่ 20 มีค 58 – 10 เมย 58 ส่ง lab รายงานสมบูรณ์ ส่งวันที่ 20 เมย 58 ที่โต๊ะทำงาน บนวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ เขียนรายงานเป็นกลุ่ม (ส่งครั้งเดียว ไม่มีแก้ไข ใช้มาตรฐานเดียวกับ วิชา เทคโนโลยีพลังงานขีวมวล)

14 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 1 sec 1 1 1    นางสาวเบญจวรรณ วรรณมงคล 1.96 2    นางสาวกัญญานัฐ ทองเทพ 3.70 3    นางสาวญาณินท์ เอิบอาบ 2.35 4    นางสาวฐิติมา บุตรแก้ว 3.57 5    นายทรงกรด ธิปัน 2.40 6    นายธวัชชัย แซ่ยะ 2.39 7    นางสาวธัญพิชชา บุญบาง 2.66 8    นางสาวธัญลักษณ์ สันเดช 3.03 9    นายนิเวศน์ ดีจิ่งมุ้ง 3.16 10    นายปทิต เชื้อสอาด 1.88 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

15 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 2 sec 1 2 11    นางสาวปรางทิพย์ กุลบุตรดี 2.53 12    นางสาวปราวีณา กาบกรณ์ 2.94 13    นางสาวปริชาติ วิชัย 2.42 14    นางสาวปวีณา คุ้มไพฑูรย์ 2.77 15    นางสาวปัทวรรณ นำก้าวหน้า 2.85 16    นางสาวผกามาศ กิ่งก้าน 3.38 17    นางสาวพัชยาภรณ์ สิงหรัญ 2.87 18    นางสาวพิชญา สงวนใจ 3.30 19    นายภานุวัฒน์ ทิมอยู่ 3.78 20    นายภานุวิชญ์ พุทธรักษา 3.23 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

16 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 3 sec 1 3 21    นางสาวรัตนา คำเสน 2.65 22    นางสาวรื่นฤดี แก้วเทศ 2.50 23    นางสาววณิชยา จุ้ยสีแก้ว 3.04 24    นางสาววิราวรรณ จันทวิลัย 2.35 25    นางสาวศรัญญา สร้างใหม่ 3.60 26    นางสาวศิรินทรา สีทอง 3.17 27    นายศุภกฤต เย็นทรวง 2.27 28    นายศุภณัฐ ศรีบุญตระกูล 1.94 29    นางสาวศุภลักษณ์ จั่นกัน 2.38 30    นายศุภเสกข์ เนียมสอน 2.42 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

17 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 4 sec 1 4 31    นางสาวสกุณา ทิมสูงเนิน 2.18 32    นางสาวสุพรรษา จาดเมือง 2.67 33    นายสุรัญ กันทะสอน 2.09 34    นางสาวสุวรรณา อุตสุภา 2.73 35    นางสาวเสาวรภย์ มากสิน 2.78 36    นายอธิพัชร์ อภิธราเลิศธนนท์ 2.59 37    นายอนุชา จอมชัย 2.44 38    นางสาวอรชา ใหม่ลือ 2.48 39    นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด 3.68 40    นางสาวอารีรัตน์ ใจไฝ่ 3.44 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

18 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 1 sec 2 1 1    นายเจตตพล อำภาทรัพย์สินธุ์ 1.89 2    นายรัฐศาสตร์ วิเศษสรรค์ 1.93 3    นางสาวชวพัชญ์ ตุนก 1.83 4    นางสาวศิริวิมล โพมา 2.16 5    นายกฤษดา จิโนตัน 2.30 6    นางสาวกชกร วรรณวารี 3.50 7    นางสาวธัญญชล ธัญญโยธิน 2.48 8    นางสาวกนิษฐา ศรีวิเรือน 3.09 9    นางสาวกรรณิกา ปิยะวงศ์ 2.62 10    นางสาวกรรณิการ์ สังข์ธูป 3.15 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

19 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 2 sec 2 2 11    นายกฤษณ์ เครือแสงทิพย์ 1.95 12    นางสาวกุลภรณ์ ตองอ่อน 2.23 13    นางสาวกุลลดา แก้วบุญธรรม 2.89 14    นายเข็มราช อินทร์ชน 2.67 15    นายคมสัน ชูสุริแสง 2.15 16    นายจักรภพ เส้งเสน 2.30 17    นางสาวจันทร์จิรา กองนาค 2.53 18    นางสาวจารุวรรณ ยะเกี๋ยงงำ 2.96 19    นางสาวจิรนันท์ ศิลป์สุวรรณ 20    นางสาวจิรพรรณ ประกอบกิจ 2.65 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

20 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 3 sec 2 3 21    นายจิรัฐกาล คำมะนิด 2.35 22    นางสาวจิราภรณ์ สุรินทร์แก้ว 2.81 23    นางสาวจุฬารัตน์ ทิมแห้ว 2.44 24    นางสาวเฉลิมขวัญ แสนขว้าง 2.36 25    นายชนะพล ชัยนันท์ 2.50 26    นางสาวชลิตา โหราชิต 3.17 27    นางสาวชุดาพร ทวินันท์ 2.64 28    นายชุติพงศ์ บุญยืน 3.11 29    นายไชยพจน์ เบญจวรรณ์ 30    นายณรงค์ชัย คงวุฒิ 3.56 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

21 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 4 sec 2 4 31    นางสาวณัฐกุล นำมา 2.97 32    นายณัฐชา สุขา 2.03 33    นางสาวณัฐธิดา ช่วยบ้าน 2.52 34    นางสาวณัฐธิดา เทพนิกร 2.63 35    นายณัฐพงศ์ พิมพ์ศรี 2.10 36    นายทรงพล ฤทธิ์สำอางค์ 1.80 37    นายทวีพงศ์ เทพทวี 3.44 38    นายธนภัทร สุพรรณบัฏ 2.41 39    นางสาวธัญญาลักษณ์ ยะล้อม 2.73 40    นายนนทพร สุขโข 2.43 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้

22 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 5 sec 2 5 41    นางสาวนัฐริญา อ่ำเพียร 2.53 42    นางสาวบุศรินทร์ เครืออินตา 2.09 43    นายปรเมศร์ แสงระวี 2.11 44    นางสาวประยูรศรี ป้องศิริ 2.30 45    นายพงค์พิพัฒน์ หิรัญโกเมนทร์ 2.46 46    นายพงศกร โจ้นทรา 2.19 47    นายพงศ์ภัค อินต๊ะสาร 2.54 48    นางสาวพนิดา มณีมงคล 2.50 49    นายรัฐวุฒิ สุดสงวน 3.21 50    นายวรรธกิจ เกษสงคราม 2.80 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

23 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 6 sec 2 6 51    นางสาววรัญญา เทพสาสน์กุล 3.75 52    นางสาววรัญญา ธรรมชาติ 3.95 53    นางสาววาสนา นราเลิศ 3.41 54    นางสาววิมลรัตน์ วงษ์สังข์ 2.66 55    นางสาวศีตลา ก่อสินวัฒนา 2.46 56    นางสาวสาวิตรี จีบสันเทียะ 2.97 57    นายสิทธิชัย เขียวขำ 2.55 58    นางสาวสุทธินี กบกันทา 2.48 59    นายสุทธิพงษ์ แก้วปัญญา 2.21 60    นายสุธี แดงเปิง 2.96 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

24 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแบ่งกลุ่ม Group 5 sec 2 7 61    นางสาวสุรัตนา จันทนา 2.74 62    นายเสฎฐวุฒิ แผลงศรี 2.99 63    นางสาวเสาวธาร ชุมพล 2.95 64    นางสาวอัญชนา ไชยศิลป์ 2.50 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

25 Thank You


ดาวน์โหลด ppt พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google