งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม

2 งานที่ต้องทำงานที่ต้องทำ ทำรายงานรูปเล่ม บทปฏิบัติการ รายงานต้องพิมพ์ ใส่รูปทำการทดสอบ และ รูปสมาชิกกลุ่มด้วย นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ( อุปกรณ์ตรวจวัด สมุดบันทึกการทดลอง ) ต้องค้นหาวิธีและทฤษฎีอื่น ๆ มา เปรียบเทียบ ค้นจากเอกสารงานวิจัยใน internet หรือวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3 บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมในภาคสนาม 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อศึกษาลักษณะของลมภาคสนาม 1.2 เพื่อศึกษาแหล่งที่มีศักยภาพพลังงาน ลม และการประเมินกำลังของลมภาคสนาม

4 2.1 ทำการตรวจวัดข้อมูลลม และบันทึก ข้อมูลที่เก็บ 1 ระดับความสูง ได้แก่ 3 เมตร หรือ 6 เมตร 2.2 ทำการวิเคราะห์ผลของการทดสอบดังนี้ - ประเมินค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน - เขียนกราฟข้อมูล ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

5 3.1 อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล - เครื่องตรวจวัดข้อมูลลม แบบ Anemometer - เสาติดตั้งเครื่องวัดข้อมูลลม - เครื่องบันทึกข้อมูลลมแบบดิจิตอล อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

6 1. สถานที่ทำการทดลอง - ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( ให้นักศึกษา เลือกสถานที่เอง ) - บนตึกด่านฟ้าของอาคารเรียน หอพัก ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย สถานที่ทำการศึกษาสถานที่ทำการศึกษา

7 1. เลือกสถานที่ติดตั้ง - ให้นักศึกษาคัดเลือกสถานที่ติดตั้ง โดย ประเมินศักยภาพด้านพื้นที่ว่าจะมีศักยภาพ ด้านพลังงานลม หรือทำการตรวจวัด เบื้องต้น วิธีการทดลองวิธีการทดลอง 2. ติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลม - ติดตั้งเครื่องวัด เก็บข้อมูลลมที่ระดับความสูง 3 เมตร 24 ชั่วโมง - ติดตั้งเครื่องวัด เก็บข้อมูลลมที่ระดับความสูง 6 เมตร 24 ชั่วโมง

8 อุปกรณ์และการตรวจวัดข้อมูลลมอุปกรณ์และการตรวจวัดข้อมูลลม

9 การบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูล -ให้ นศ. ทำการออกแบบการบันทึกผลข้อมูลลม โดยตนเอง - การวิเคราะห์ผลข้อมูลก็สรุปด้วยตนเอง

10 การบันทึกข้อมูลเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์

11 การวิเคราะห์ข้อมูลลมการวิเคราะห์ข้อมูลลม

12 หัวข้อการเขียนบทปฏิบัติการหัวข้อการเขียนบทปฏิบัติการ 1.หน้าปกรายงาน พร้อมรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 2.บทคัดย่อ 3.สารบัญ 4.บทนำ (บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขต) 5.ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกียวข้อง 6.อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 7.ผล และวิจารณ์ผล 8.สรุปผลการทดลอง 9.บรรณานุกรม 10.ภาคผนวก (ถ้ามี)

13 นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมดังนี้ เตรียมอุปกรณ์แบ่งเวลาการใช้อุปกรณ์ เอกสารบันทึกข้อมูลผลการทดลอง ต้องเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ วันทดสอบ วันที่ 20 มีค 58 – 10 เมย 58 ส่ง lab รายงานสมบูรณ์ ส่งวันที่ 20 เมย 58 ที่โต๊ะทำงาน บนวิทยาลัย พลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ เขียนรายงานเป็นกลุ่ม (ส่งครั้งเดียว ไม่มีแก้ไข ใช้มาตรฐานเดียวกับ วิชา เทคโนโลยีพลังงานขีวมวล)

14 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 1 sec 1 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 1 5401123362 นางสาวเบญจวรรณ วรรณมงคล1.96 2 5501123307 นางสาวกัญญานัฐ ทองเทพ3.70 3 5501123332 นางสาวญาณินท์ เอิบอาบ2.35 4 5501123333 นางสาวฐิติมา บุตรแก้ว3.57 5 5501123341 นายทรงกรด ธิปัน2.40 6 5501123345 นายธวัชชัย แซ่ยะ2.39 7 5501123347 นางสาวธัญพิชชา บุญบาง2.66 8 5501123348 นางสาวธัญลักษณ์ สันเดช3.03 9 5501123351 นายนิเวศน์ ดีจิ่งมุ้ง3.16 10 5501123353 นายปทิต เชื้อสอาด1.88

15 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 2 sec 1 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 11 5501123356 นางสาวปรางทิพย์ กุลบุตรดี2.53 12 5501123357 นางสาวปราวีณา กาบกรณ์2.94 13 5501123358 นางสาวปริชาติ วิชัย2.42 14 5501123359 นางสาวปวีณา คุ้มไพฑูรย์2.77 15 5501123360 นางสาวปัทวรรณ นำก้าวหน้า2.85 16 5501123362 นางสาวผกามาศ กิ่งก้าน3.38 17 5501123368 นางสาวพัชยาภรณ์ สิงหรัญ2.87 18 5501123369 นางสาวพิชญา สงวนใจ3.30 19 5501123371 นายภานุวัฒน์ ทิมอยู่3.78 20 5501123372 นายภานุวิชญ์ พุทธรักษา3.23

16 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 3 sec 1 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 21 5501123374 นางสาวรัตนา คำเสน2.65 22 5501123375 นางสาวรื่นฤดี แก้วเทศ2.50 23 5501123377 นางสาววณิชยา จุ้ยสีแก้ว3.04 24 5501123385 นางสาววิราวรรณ จันทวิลัย2.35 25 5501123386 นางสาวศรัญญา สร้างใหม่3.60 26 5501123387 นางสาวศิรินทรา สีทอง3.17 27 5501123390 นายศุภกฤต เย็นทรวง2.27 28 5501123391 นายศุภณัฐ ศรีบุญตระกูล1.94 29 5501123392 นางสาวศุภลักษณ์ จั่นกัน2.38 30 5501123393 นายศุภเสกข์ เนียมสอน2.42

17 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 4 sec 1 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 31 5501123394 นางสาวสกุณา ทิมสูงเนิน2.18 32 5501123401 นางสาวสุพรรษา จาดเมือง2.67 33 5501123402 นายสุรัญ กันทะสอน2.09 34 5501123404 นางสาวสุวรรณา อุตสุภา2.73 35 5501123407 นางสาวเสาวรภย์ มากสิน2.78 36 5501123408 นายอธิพัชร์ อภิธราเลิศธนนท์2.59 37 5501123409 นายอนุชา จอมชัย2.44 38 5501123411 นางสาวอรชา ใหม่ลือ2.48 39 5501123412 นางสาวอัจฉรา อุดทะยอด3.68 40 5501123414 นางสาวอารีรัตน์ ใจไฝ่3.44

18 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 1 sec 2 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 1 5401123320 นายเจตตพล อำภาทรัพย์สินธุ์1.89 2 5401123384 นายรัฐศาสตร์ วิเศษสรรค์1.93 3 5401123388 นางสาวชวพัชญ์ ตุนก1.83 4 5401123420 นางสาวศิริวิมล โพมา2.16 5 5401123421 นายกฤษดา จิโนตัน2.30 6 5501123301 นางสาวกชกร วรรณวารี3.50 7 5501123302 นางสาวธัญญชล ธัญญโยธิน2.48 8 5501123303 นางสาวกนิษฐา ศรีวิเรือน3.09 9 5501123304 นางสาวกรรณิกา ปิยะวงศ์2.62 10 5501123305 นางสาวกรรณิการ์ สังข์ธูป3.15

19 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 2 sec 2 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2 11 5501123306 นายกฤษณ์ เครือแสงทิพย์1.95 12 5501123309 นางสาวกุลภรณ์ ตองอ่อน2.23 13 5501123310 นางสาวกุลลดา แก้วบุญธรรม2.89 14 5501123312 นายเข็มราช อินทร์ชน2.67 15 5501123313 นายคมสัน ชูสุริแสง2.15 16 5501123314 นายจักรภพ เส้งเสน2.30 17 5501123315 นางสาวจันทร์จิรา กองนาค2.53 18 5501123316 นางสาวจารุวรรณ ยะเกี๋ยงงำ2.96 19 5501123317 นางสาวจิรนันท์ ศิลป์สุวรรณ2.30 20 5501123318 นางสาวจิรพรรณ ประกอบกิจ2.65

20 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 3 sec 2 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 21 5501123319 นายจิรัฐกาล คำมะนิด2.35 22 5501123320 นางสาวจิราภรณ์ สุรินทร์แก้ว2.81 23 5501123323 นางสาวจุฬารัตน์ ทิมแห้ว2.44 24 5501123324 นางสาวเฉลิมขวัญ แสนขว้าง2.36 25 5501123325 นายชนะพล ชัยนันท์2.50 26 5501123327 นางสาวชลิตา โหราชิต3.17 27 5501123329 นางสาวชุดาพร ทวินันท์2.64 28 5501123330 นายชุติพงศ์ บุญยืน3.11 29 5501123331 นายไชยพจน์ เบญจวรรณ์2.36 30 5501123334 นายณรงค์ชัย คงวุฒิ3.56

21 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 4 sec 2 สถานที่ ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4 31 5501123336 นางสาวณัฐกุล นำมา2.97 32 5501123337 นายณัฐชา สุขา2.03 33 5501123338 นางสาวณัฐธิดา ช่วยบ้าน2.52 34 5501123339 นางสาวณัฐธิดา เทพนิกร2.63 35 5501123340 นายณัฐพงศ์ พิมพ์ศรี2.10 36 5501123342 นายทรงพล ฤทธิ์สำอางค์1.80 37 5501123343 นายทวีพงศ์ เทพทวี3.44 38 5501123344 นายธนภัทร สุพรรณบัฏ2.41 39 5501123346 นางสาวธัญญาลักษณ์ ยะล้อม2.73 40 5501123349 นายนนทพร สุขโข2.43

22 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 5 sec 2 สถานที่ บนตึกหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 41 5501123350 นางสาวนัฐริญา อ่ำเพียร2.53 42 5501123352 นางสาวบุศรินทร์ เครืออินตา2.09 43 5501123354 นายปรเมศร์ แสงระวี2.11 44 5501123355 นางสาวประยูรศรี ป้องศิริ2.30 45 5501123363 นายพงค์พิพัฒน์ หิรัญโกเมนทร์2.46 46 5501123364 นายพงศกร โจ้นทรา2.19 47 5501123365 นายพงศ์ภัค อินต๊ะสาร2.54 48 5501123366 นางสาวพนิดา มณีมงคล2.50 49 5501123373 นายรัฐวุฒิ สุดสงวน3.21 50 5501123379 นายวรรธกิจ เกษสงคราม2.80

23 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 6 sec 2 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 51 5501123380 นางสาววรัญญา เทพสาสน์กุล3.75 52 5501123381 นางสาววรัญญา ธรรมชาติ3.95 53 5501123382 นางสาววาสนา นราเลิศ3.41 54 5501123384 นางสาววิมลรัตน์ วงษ์สังข์2.66 55 5501123389 นางสาวศีตลา ก่อสินวัฒนา2.46 56 5501123396 นางสาวสาวิตรี จีบสันเทียะ2.97 57 5501123397 นายสิทธิชัย เขียวขำ2.55 58 5501123398 นางสาวสุทธินี กบกันทา2.48 59 5501123399 นายสุทธิพงษ์ แก้วปัญญา2.21 60 5501123400 นายสุธี แดงเปิง2.96

24 การแบ่งกลุ่มการแบ่งกลุ่ม Group 5 sec 2 สถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7 61 5501123403 นางสาวสุรัตนา จันทนา2.74 62 5501123405 นายเสฎฐวุฒิ แผลงศรี2.99 63 5501123406 นางสาวเสาวธาร ชุมพล2.95 64 5501123413 นางสาวอัญชนา ไชยศิลป์2.50

25 Thank You


ดาวน์โหลด ppt พง312 เทคโนโลยีพลังงานลม RE312 Wind Energy Technology อาจารย์ กิตติกร สาสุจิตต์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บทปฏิบัติการที่ 1 การตรวจวัดข้อมูลลมภาคสนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google