งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ผู้นำและภาวะผู้นำ (LEADER AND LEADERSHIP) นายสมพร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

2 ผู้นำ (LEADERSHIP) L = Love ความรัก E = Education and Experience
การศึกษาและประสบการณ์ 3. A = Adaptability การปรับตัว,แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4. D = Decisions การตัดสินใจ กล้าได้ กล้าเสีย 5. E = Enthusiasm ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ

3 R = Responsibility ความรับผิดชอบ
S = Sacrifice and sincere การเสียสละ H = Harmonize ความนุ่มนวล ผ่อนปรน I = Intellectual เฉลียวฉลาด ไหวพริบ P = Persuasiveness ศิลปะการจูงใจคน

4 ผู้นำ (Leader) ผู้จัดการ (Manager) ผู้อำนวยการ (Director)
ผู้บริหาร (Executive) ผู้จัดการ (Manager) ผู้อำนวยการ (Director) ผู้บังคับบัญชา (Boss) ครูใหญ่ (Principal) หัวหน้าแผนก,หัวหน้างาน (Principal) (Departer)

5 ภาวะผู้นำ (LEADERSHIP)
อิทธิพลของการกระทำ พฤติกรรม ความเชื่อถือ ความรู้สึกต่อบุคคล

6 ฐานะผู้นำ ผู้บริหาร ผู้วางแผน กำหนดนโยบาย
ผู้บริหาร ผู้วางแผน กำหนดนโยบาย ชำนาญการ ตัวแทนกลุ่ม ผู้ควบคุม ผู้ให้คุณให้โทษ ผู้ไกล่เกลี่ย บุคคลตัวอย่าง สัญลักษณ์ของกลุ่ม ตัวแทนความรับผิดชอบ ผู้มีอุดมคติ

7 ลักษณะสำคัญของผู้นำ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. กล้าหาญ เด็ดขาด
1. ผู้รอบรู้ ความรู้ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3. กล้าหาญ เด็ดขาด 4. บุคลิกดี 5. ยุติธรรม

8 6. อดทน 7. กระตือรือร้น 8. ไม่เห็นแก่ตัว 9. ตื่นตัวอยู่เสมอ 10
6. อดทน 7. กระตือรือร้น 8. ไม่เห็นแก่ตัว 9. ตื่นตัวอยู่เสมอ 10. มนุษย์สัมพันธ์

9 11. มีดุลยพินิจการตัดสินใจ 12. สังคมดี 13. เป็นแบบอย่างที่ดี 14
11. มีดุลยพินิจการตัดสินใจ 12. สังคมดี 13. เป็นแบบอย่างที่ดี 14. มีความรับผิดชอบ 15. มุ่งมั่น มุ่งงาน

10 องค์ประกอบของการเป็นผู้นำ
ทักษะพื้นฐานของผู้นำ ความสามารถหรือสมรรถนะของ การเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ

11 ผู้นำดี ผู้ตามดี องค์กรมีแต่การพัฒนา
ผู้นำดี ผู้ตามดี องค์กรมีแต่การพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google