งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมพร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ อาชีพบัวใหญ่ ผู้นำและภาวะผู้นำ (LEADER AND LEADERSHIP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมพร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ อาชีพบัวใหญ่ ผู้นำและภาวะผู้นำ (LEADER AND LEADERSHIP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมพร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ อาชีพบัวใหญ่ ผู้นำและภาวะผู้นำ (LEADER AND LEADERSHIP)

2 ผู้นำ (LEADERSHIP) 1. 1.L = Love ความรัก 2. 2.E = Education and Experience การศึกษาและ ประสบการณ์ 3. A = Adaptability การ ปรับตัว, แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4. D = Decisions การ ตัดสินใจ กล้าได้ กล้าเสีย 5. E = Enthusiasm ความ กระตือรือร้น ความตั้งใจ

3 6. 6. R = Responsibility ความรับผิดชอบ 7. 7. S = Sacrifice and sincere การเสียสละ 8. 8. H = Harmonize ความนุ่มนวล ผ่อนปรน 9. 9. I = Intellectual เฉลียวฉลาด ไหวพริบ 10. 10.P = Persuasiveness ศิลปะการจูงใจคน

4 ผู้บริหาร (Executive) ผู้จัดการ (Manager) ผู้อำนวยการ (Director) ผู้บังคับบัญชา (Boss) ครูใหญ่ (Principal) หัวหน้าแผนก, หัวหน้างาน (Principal) (Departer) ผู้นำ (Leader)

5 (LEADERSHIP) ภาวะผู้นำ (LEADERSHIP) อิทธิพลของการกระทำ พฤติกรรม ความเชื่อถือ ความรู้สึกต่อบุคคล

6 ฐานะผู้นำ ผู้บริหาร ผู้วางแผน กำหนด นโยบาย ชำนาญการ ตัวแทนกลุ่ม ผู้ ควบคุม ผู้ให้คุณให้โทษ ผู้ไกล่เกลี่ย บุคคลตัวอย่าง สัญลักษณ์ของกลุ่ม ตัวแทน ความรับผิดชอบ ผู้มีอุดมคติ

7 ลักษณะสำคัญของ ผู้นำ 1. ผู้รอบรู้ ความรู้ 2. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 3. กล้าหาญ เด็ดขาด 4. บุคลิกดี 5. ยุติธรรม

8 6. อดทน 7. กระตือรือร้น 8. ไม่เห็นแก่ตัว 9. ตื่นตัวอยู่เสมอ 10. มนุษย์สัมพันธ์

9 11. มีดุลยพินิจการ ตัดสินใจ 12. สังคมดี 13. เป็นแบบอย่างที่ดี 14. มีความรับผิดชอบ 15. มุ่งมั่น มุ่งงาน

10 องค์ประกอบของ การเป็นผู้นำ ทักษะพื้นฐานของผู้นำ ความสามารถหรือ สมรรถนะของ การเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพ

11 ผู้นำดี ผู้ ตามดี องค์กรมีแต่ การพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt นายสมพร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ อาชีพบัวใหญ่ ผู้นำและภาวะผู้นำ (LEADER AND LEADERSHIP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google