งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering

2 LOGO อาจารย์ประจำสาขา ลำดับที่ชื่อ - สกุลห้องพัก 1 อ. ดร. เกียรติศักดิ์ ศรี ประทีป EN อ. ดร. สุดสาคร อินธิเดช EN อ. ดร. อดิศักดิ์ ปัตติยะ EN อ. ดร. อรอุมา ลาสุนนท์ EN อ. ดร. บพิธ บุปผโชติ EN อ. สุโอปอ หิรัญจิรชีพ EN 2207

3 LOGO Contents นิสิตหลักสูตรเก่า รหัส 50, 49, 48,… ไม่เปิดรายวิชาในหลักสูตรเก่า จำนวนนิสิตที่ยังตกค้างแต่ละชั้นปี นิสิตหลักสูตรใหม่ รหัส 51, 52, แผนการเปิดรายวิชาแต่ละเทอม

4 LOGO วิชาที่จะเปิดตามแผนปี 2553  ภาคต้น  Lab ME2 / Power Plant / Automatic Control / Design 2  ภาคปลาย  Seminar / CIM / วิชาเอก เลือก นิสิตหลักสูตรเก่า รหัส 50, 49, 48,…

5 LOGO จำนวนนิสิตที่ยังไม่ได้เรียน วิชา  การวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต (1/2553)  การออกแบบทางวิศวกรรม (1/2553)  การวัดและเครื่องมือวัด (2/2553)  การเขียนแบบวิศวกรรม 1 ( เทียบ โอน ) นิสิตหลักสูตรเก่า รหัส 50, 49, 48,… จำนวนนิสิตที่ยังตกค้างแต่ละชั้นปี

6 LOGO นิสิตที่ยังไม่ได้เรียนวิชา การเขียนแบบ วิศวกรรม 1 หากนิสิตยังไม่ลงทะเบียนเรียน หลังจากที่ยกเลิกวิชานี้แล้ว ให้ นิสิตไปลงทะเบียนเรียน การเขียนแบบกราฟิก แทน และทำเรื่องการเทียบโอน

7 LOGO แผนการเปิดรายวิชาเทอมปลาย นิสิตหลักสูตรใหม่ รหัส 51, 52, แผนการเปิดรายวิชาเทอมต้น

8 LOGO แผนเปิดรายวิชาเทอมต้น วันชั้นปีเช้าเที่ยงบ่ายค่ำ จันทร์ 2 Material (1) อังคาร 2Statistics ศึกษาทั่วไป พุธ 2 ศึกษาทั่วไป /Dynamics ศึกษาทั่วไป พฤหัสบดี 2 Drawing ศุกร์ 2 ศึกษาทั่วไป /Dynamics ศึกษาทั่วไป /Drawing จันทร์ 3 Machine Tool อังคาร 3Electrical Engr. (EE) Lab. EE พุธ 3Solid Fluid พฤหัสบดี 3Process 1 ศุกร์ 3 Lab. ME 1 จันทร์ 4Work Study (lec) Work Study (lab) อังคาร 4 พุธ 4 วิชาเอกเลือก พฤหัสบดี 4Design 2 Operation Research ศุกร์ 4CAM (lec) CAM (lab)

9 LOGO แผนเปิดรายวิชาเทอมปลาย วันชั้นปีเช้าเที่ยงบ่ายค่ำ จันทร์ 2Lab. Material (1) อังคาร 2Thermodynamics(1) ศึกษาทั่วไป พุธ 2 ศึกษาทั่วไป พฤหัสบดี 2Thermodynamics(1) Economy ศุกร์ 2 ศึกษาทั่วไป Tool EngrTool Engr. จันทร์ 3Design 1 อังคาร 3 Process 2 พุธ 3Quality Control พฤหัสบดี 3CADD (lec) Lab. MetallurgyMetallurgy ศุกร์ 3CADD (lab) Production Planning จันทร์ 4 MFE Seminar อังคาร 4Product Design (lec) Product Design(lab) พุธ 4 พฤหัสบดี 4 วิชาเอกเลือก Plant Design ศุกร์ 4

10 LOGO แผนเปิดรายวิชาเทอมต้น วันชั้นปีเช้าเที่ยงบ่ายค่ำ จันทร์ 1 Comp. Program อังคาร 1 ศึกษาทั่วไป พุธ 1 ศึกษาทั่วไป พฤหัสบดี 1 Drawing* ศุกร์ 1 ศึกษาทั่วไป ศึกษาทั่วไป /Drawing จันทร์ 2 Machine Tool อังคาร 2Statistics พุธ 2Solid Fluid พฤหัสบดี 2Process 1 ศุกร์ 2Dynamics Lab. ME 1 จันทร์ 3Work Study (lec) Work Study (lab) อังคาร 3Electrical Engr. (EE) Lab. EE พุธ 3 วิชาเอกเลือก Economy พฤหัสบดี 3Design 2 Operation Research ศุกร์ 3CAM (lec) CAM (lab) * สำหรับนิสิตที่สามารถเทียบโอนวิชา Drawing ไม่จำเป็นต้องเรียนอีก

11 LOGO แผนเปิดรายวิชาเทอมปลาย วันชั้นปีเช้าเที่ยงบ่ายค่ำ จันทร์ 1Lab. Material (1) Material (1) อังคาร 1Statics (3,4) ศึกษาทั่วไป Thermodynamics(2) พุธ 1 ศึกษาทั่วไป พฤหัสบดี 1 หรือ Statics (5,6) Thermodynamics(2) ศุกร์ 1 ศึกษาทั่วไป Tool Engr/ ศึกษาทั่วไป Tool Engr. จันทร์ 2Design 1 อังคาร 2 Process 2 พุธ 2Quality Control พฤหัสบดี 2CADD (lec) Lab. MetallurgyMetallurgy ศุกร์ 2CADD (lab) จันทร์ 3 MFE Seminar อังคาร 3Product Design (lec) Product Design(lab) พุธ 3 พฤหัสบดี 3 วิชาเอกเลือก Plant Design ศุกร์ 3 Production Planning หมายเหตุ วิชาเอกเลือกบังคับเรียน 1 รายวิชา สามารถเลือกเรียนเทอมต้นหรือเทอมปลาย สำหรับรายวิชาที่จะเปิดในแต่ จะเทอม จะประกาศให้ทราบทีหลัง

12 LOGO รายวิชาต่อเนื่อง (Pre-requisite) รหัส 50 ลงมา

13 LOGO

14 LOGO รายวิชาต่อเนื่อง (Pre-requisite) รหัส 51 ขึ้นไป

15 LOGO

16 LOGO โครงการพัฒนา ศักยภาพนิสิต สำหรับนิสิตปีสุดท้าย จัด ในช่วง 23 – 24 ม. ค  Basic Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint จำนวน 100 คน ½ วัน  Advance SolidWorks จำนวน 50 คน 1½ ครึ่ง

17 LOGO โครงการพัฒนา ศักยภาพนิสิต สำหรับนิสิตปีสุดท้าย สาขา อื่นๆ จัดในช่วง 6 – 7 ก. พ  Basic SolidWorks จำนวน 50 คน

18 LOGO สอบถามความคิดเห็น โครงการอบรม ศักยภาพนิสิตที่อยาก ให้จัด

19 LOGO ปัญหาจาก นิสิต

20 LOGO Manufacturing Engineering


ดาวน์โหลด ppt LOGO Bachelor of Engineering Program in Manufacturing Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google