งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย แสดงถึง สินค้าและบริการที่ มีแหล่งผลิตขั้นสุดท้ายใน จังหวัดนครราชสีมา มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย แสดงถึง สินค้าและบริการที่ มีแหล่งผลิตขั้นสุดท้ายใน จังหวัดนครราชสีมา มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย แสดงถึง สินค้าและบริการที่ มีแหล่งผลิตขั้นสุดท้ายใน จังหวัดนครราชสีมา มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3 องค์ประกอบของตรา สัญลักษณ์ ตัวอักษร “ น ” และ “ ม ” เป็นตัวอักษรย่อของชื่อ จังหวัดนครราชสีมา ตัวอักษร “ น ” ใช้สีแสดซึ่งเป็นสีประจำจังหวัด นครราชสีมา ตัวอักษร “ ม ” ใช้สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่แสดงถึง ความร่วมมือ ความซื่อสัตย์ในการผลิตสินค้า และให้บริการต่อผู้บริโภค ตัวอักษรย่อทั้งสองเกี่ยวพันกัน แสดงถึง ความ ร่วมมือของหน่วยงานราชการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ให้บริการ ที่จะผลิต สินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึง พอใจของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและบริการจาก จังหวัดนครราชสีมา

4 องค์ประกอบของตรา สัญลักษณ์ ( ต่อ ) คำว่า “ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน นครราชสีมา ” และ “NAKHON RATCHASIMA BRAND” อยู่ใต้ตัว สัญลักษณ์ “ นม ” แสดงถึง รากฐานที่ มั่นคงของการผลิตสินค้าและบริการ ของจังหวัดนครราชสีมา

5 ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ ฯ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 50,000 บาท พร้อม โล่เกียรติยศ และ ประกาศนียบัตร ได้แก่ นาย เชาวน์ หิรัญตียะกุล ที่อยู่ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 30,000 บาท และ ประกาศนียบัตร ได้แก่ นายสมชาย นิลแก้ว ที่ อยู่ แผนกศิลปกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ นาย สมชาย นิลแก้ว ที่อยู่ แผนกศิลปกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ( บุคคลเดียวกันกับที่ได้รับรางวัลที่ 2)

6 ผู้ใดประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจังหวัด นครราชสีมา ให้ยื่นคำขอรับหนังสือ อนุญาตได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 230/23-24 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4424-2172, 0-4424-6247, 0- 4429-5715 โทรสาร 0-4425-9463 E-mail : nm_ops@moc.go.thnm_ops@moc.go.th


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย แสดงถึง สินค้าและบริการที่ มีแหล่งผลิตขั้นสุดท้ายใน จังหวัดนครราชสีมา มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ผู้บริโภคและผู้ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google