งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการบัญชีสินค้าและระบบ บัญชีเดี่ยว 2201 - 2101 โดย อาจารย์รุ่งณภาพร ชูสถาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการบัญชีสินค้าและระบบ บัญชีเดี่ยว 2201 - 2101 โดย อาจารย์รุ่งณภาพร ชูสถาพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการบัญชีสินค้าและระบบ บัญชีเดี่ยว 2201 - 2101 โดย อาจารย์รุ่งณภาพร ชูสถาพร

2

3 ในการจัดซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่าย ทุกกิจการจะมีค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าระวาง ส่วนนี้ ถือเป็นต้นทุนของสินค้าทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันเมื่อกิจการขาย สินค้าออกไปก็จะตั้งราคาขายสินค้านั้น ๆ โดยนำต้นทุนในการซื้อ บวกด้วยกำไรที่ต้องการ ในการซื้อขายดังกล่าวอาจมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น เช่น การรับคืน ส่งคืน การให้ส่วนลดซึ่งส่งผล ต่อการบันทึกรายการทางบัญชีและจัดทำงบการเงินของกิจการ

4 การคำนวนหาซื้อสุทธิ ซื้อสุทธิ = ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน - ส่วนลดรับ ตัวอย่าง กิจการซื้อสินค้า 5,000 บาท มีค่าขนส่งเข้า 500 บาท ภายหลังตรวจพบว่าสินค้าชำรุดจึงทำการส่งคืน จำนวน 800 บาท ในวันชำระเงินค่าสินค้า ผู้ขายให้ส่วนลดจ่ายจากการชำระหนี้อีก 200 บาท ให้คำนวณยอดซื้อสุทธิ ซื้อสุทธิ = 5,000 + 500 - 800 - 200 = 4,500 บาท

5 การคำนวนหาขายสุทธิ ขายสุทธิ = ขาย - รับคืน - ส่วนลดจ่าย ตัวอย่าง กิจการขายสินค้า 5,000 บาท ในระหว่างงวดได้รับคืน สินค้าจากผู้ซื้อจำนวน 800 บาท เนื่องจากสินค้าที่ขายไปชำรุด และ เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ผู้ซื้อสามารถชำระหนี้ได้ ภายในเงื่อนไขที่ กำหนด ผู้ขายให้ส่วนลดไป 200 บาท ให้คำนวณยอดขายสุทธิ ซื้อสุทธิ = 5,000 - 800 - 200 = 4,000 บาท

6 โดยทั่วไปเมื่อซื้อสินค้ามาจาก ผู้ขาย ถ้าสินค้านั้นชำรุดเสียหาย หรือไม่ตรงตามใบสั่งซื้อหรือมีเหตุอัน เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขาย เช่น สินค้าผิดขนาด สินค้าชำรุด ผู้ ซื้อสามารถส่งคืนสินค้าดังกล่าวไปยัง ผู้ขายได้ ในการส่งคืนสินค้าผู้ซื้อควร ทำหลักฐานที่เรียกว่า “Debit Note” ใบขอลดหนี้ แจ้งให้ผู้ขายทราบด้วย เมื่อผู้ขายได้ขายสินค้าออกไป แล้ว หากต่อมาปรากฏว่าสินค้าที่ขาย ไปเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องจากความ ผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายต้องยินยอม รับคืนสินค้าดังกล่าว ซึ่งจะส่งผล กระทบต่อยอดขาย ทำให้ยอดขาย ของกิจการลดลง ในกรณีนี้ผู้ขายจะ ทำหลักฐานการรับคืนที่เรียกว่า “Credit Note” ใบยอมลดหนี้ในการับ คืนสินค้า เพื่อแจ้งให้ทราบว่ายินยอม ให้คืนสินค้า

7 1. ส่วนลดการค้า เป็นส่วนลดที่เกิดขึ้น ทันทีในขณะที่ทำการ ซื้อขาย เพื่อจูงใจให้ ผู้ซื้อซื้อสินค้าคราวละ มาก ๆ ส่วนลดการค้า นี้จะไม่นำไปบันทึก บัญชี 2. ส่วนลดเงินสด เป็น ส่วนลดที่ลดให้ลูกค้า ถ้า สามารถชำระหนี้ได้ภายใน เงื่อนไขการชำระเงินเพื่อ จูงใจให้รีบนำเงินมาชำระ ให้เร็วขึ้น โดยส่วนลดเงิน สดมักคิดเป็นร้อยละ และ ต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ส่วนลดเงินสดนี้ด้วย

8 วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือมี 2 วิธี คือ 1. วิธี Periodic Inventory System เป็นการบันทึกบัญชีโดยไม่ทราบความเคลื่อนไหว ของสินค้าระหว่างงวด กิจการต้องทำการตรวจนับสินค้า คงเหลือในวันสิ้นงวด และคำนวณหาราคาของสินค้า คงเหลือ 2. วิธี Perpetual Inventory System เป็นระบบการบันทึกบัญชีที่สามารถทราบความ เคลื่อนไหวของสินค้าโดยตลอด วิธีการบันทึกบัญชีตามวิธีนี้ จะบันทึกต้นทุนขายทุกครั้งที่มีการขาย จึงทำให้สามารถ ทราบสินค้าคงเหลือในราคาทุนได้ตลอดเวลา

9 ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือบางบัญชีของกิจการแห่งหนึ่ง ซื้อสินค้า 80,000 บาท รับคืนสินค้า 2,000 บาท ขายสินค้า 100,000 บาท ส่วนลดรับ 3,000 บาท ส่วนลดจ่าย 2,000 บาท ส่งคืนสินค้า 1,000 บาท ค่าขนส่งเข้า 800 บาท ให้ทำ 1. คำนวณหายอดซื้อสุทธิ 2. คำนวณหายอดขายสุทธิ

10 ต่อไปนี้เป็นรายการซื้อ - ขายสินค้าของกิจการแห่งหนึ่ง ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2550 2550 ต. ค. 1 ซื้อสินค้าจากร้านแพรวพราว 40,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ส่วนลดการค้า 1,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 2 จ่ายค่าขนส่งเข้า 500 บาท 5 ส่งคืนสินค้าเนื่องจากชำรุด 500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9 จ่ายชำระหนี้ร้านแพรวพราวทั้งหมด ได้ส่วนลด 2% 14 ขายสินค้าให้ร้านเมฆหมอก 40,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงื่อนไข 5/10,n30 ( ต้นทุนขาย 28,000 บาท ) 18 รับคืนสินค้าจากร้านเมฆหมอก 1,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( ต้นทุนขาย 600 บาท ) 24 รับชำระหนี้ทั้งหมดให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ให้ทำ 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตามวิธี Periodic 2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตามวิธี Perpetual

11


ดาวน์โหลด ppt วิชาการบัญชีสินค้าและระบบ บัญชีเดี่ยว 2201 - 2101 โดย อาจารย์รุ่งณภาพร ชูสถาพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google