งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 2201 - 2101
วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว โดย อาจารย์รุ่งณภาพร ชูสถาพร

2 การบัญชีเกี่ยวกับ สินค้า
หน่วยที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับ สินค้า

3 การซื้อขายสินค้า ในการจัดซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่าย ทุกกิจการจะมีค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้อเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าระวาง ส่วนนี้ถือเป็นต้นทุนของสินค้าทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันเมื่อกิจการขาย สินค้าออกไปก็จะตั้งราคาขายสินค้านั้น ๆ โดยนำต้นทุนในการซื้อบวก ด้วยกำไรที่ต้องการ ในการซื้อขายดังกล่าวอาจมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น เช่น การรับคืน ส่งคืน การให้ส่วนลดซึ่งส่งผลต่อการ บันทึกรายการทางบัญชีและจัดทำงบการเงินของกิจการ

4 การซื้อขายสินค้า ซื้อสุทธิ = 5,000 + 500 - 800 - 200 = 4,500 บาท
การคำนวนหาซื้อสุทธิ ซื้อสุทธิ = ซื้อ + ค่าขนส่งเข้า - ส่งคืน - ส่วนลดรับ ตัวอย่าง กิจการซื้อสินค้า 5,000 บาท มีค่าขนส่งเข้า บาท ภายหลังตรวจพบว่าสินค้าชำรุดจึงทำการส่งคืน จำนวน บาท ในวันชำระเงินค่าสินค้า ผู้ขายให้ส่วนลดจ่ายจากการชำระหนี้อีก บาท ให้คำนวณยอดซื้อสุทธิ ซื้อสุทธิ = 5, = 4,500 บาท

5 การซื้อขายสินค้า การคำนวนหาขายสุทธิ ขายสุทธิ = ขาย - รับคืน - ส่วนลด จ่าย ตัวอย่าง กิจการขายสินค้า 5,000 บาท ในระหว่างงวดได้รับคืนสินค้าจากผู้ซื้อจำนวน 800 บาท เนื่องจากสินค้าที่ขายไปชำรุด และเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ผู้ซื้อสามารถชำระหนี้ได้ ภายในเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ขายให้ส่วนลดไป 200 บาท ให้คำนวณยอดขายสุทธิ ซื้อสุทธิ = 5, = 4,000 บาท

6 ส่งคืน รับคืนและราคาที่ได้ลด
ส่งคืนและราคาที่ได้ลด รับคืนและราคาที่ได้ลด โดยทั่วไปเมื่อซื้อสินค้ามาจากผู้ขาย ถ้าสินค้านั้นชำรุดเสียหายหรือไม่ตรงตามใบสั่งซื้อหรือมีเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ขาย เช่น สินค้าผิดขนาด สินค้าชำรุด ผู้ซื้อสามารถส่งคืนสินค้าดังกล่าวไปยังผู้ขายได้ ในการส่งคืนสินค้าผู้ซื้อควรทำหลักฐานที่เรียกว่า “Debit Note” ใบขอลดหนี้ แจ้งให้ผู้ขายทราบด้วย เมื่อผู้ขายได้ขายสินค้าออกไปแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าสินค้าที่ขายไปเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายต้องยินยอมรับคืนสินค้าดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย ทำให้ยอดขายของกิจการลดลง ในกรณีนี้ผู้ขายจะทำหลักฐานการรับคืนที่เรียกว่า “Credit Note” ใบยอมลดหนี้ในการับคืนสินค้า เพื่อแจ้งให้ทราบว่ายินยอมให้คืนสินค้า

7 ส่วนลด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ส่วนลด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 2. ส่วนลดเงินสด เป็นส่วนลดที่ลดให้ลูกค้า ถ้าสามารถชำระหนี้ได้ภายในเงื่อนไขการชำระเงินเพื่อจูงใจให้รีบนำเงินมาชำระให้เร็วขึ้น โดยส่วนลดเงินสดมักคิดเป็นร้อยละ และต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนลดเงินสดนี้ด้วย 1. ส่วนลดการค้า เป็นส่วนลดที่เกิดขึ้นทันทีในขณะที่ทำการซื้อขาย เพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าคราวละมาก ๆ ส่วนลดการค้านี้จะไม่นำไปบันทึกบัญชี ตัวอย่างเลยจ้า ตัวอย่างเลยครับผม

8 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า
วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือมี 2 วิธี คือ 1. วิธี Periodic Inventory System เป็นการบันทึกบัญชีโดยไม่ทราบความ เคลื่อนไหวของสินค้าระหว่างงวด กิจการต้องทำการ ตรวจนับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวด และคำนวณหา ราคาของสินค้าคงเหลือ 2. วิธี Perpetual Inventory System เป็นระบบการบันทึกบัญชีที่สามารถทราบความ เคลื่อนไหวของสินค้าโดยตลอด วิธีการบันทึกบัญชี ตามวิธีนี้จะบันทึกต้นทุนขายทุกครั้งที่มีการขาย จึง ทำให้สามารถทราบสินค้าคงเหลือในราคาทุนได้ ตลอดเวลา ตัวอย่างการบันทึกบัญชี

9 กิจกรรมท้ายหน่วย ต่อไปนี้เป็นยอดคงเหลือบางบัญชีของกิจการแห่งหนึ่ง ซื้อสินค้า 80,000 บาท รับคืนสินค้า 2,000 บาท ขายสินค้า 100,000 บาท ส่วนลดรับ 3,000 บาท ส่วนลดจ่าย 2,000 บาท ส่งคืนสินค้า 1,000 บาท ค่าขนส่งเข้า 800 บาท ให้ทำ 1. คำนวณหายอดซื้อสุทธิ 2. คำนวณหายอดขายสุทธิ

10 กิจกรรมท้ายหน่วย ต่อไปนี้เป็นรายการซื้อ-ขายสินค้าของกิจการแห่งหนึ่ง ในระหว่างเดือน ตุลาคม ต.ค. 1 ซื้อสินค้าจากร้านแพรวพราว 40,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ส่วนลดการค้า 1,000 บาท เงื่อนไข 2/10,n/30 2 จ่ายค่าขนส่งเข้า 500 บาท 5 ส่งคืนสินค้าเนื่องจากชำรุด 500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 9 จ่ายชำระหนี้ร้านแพรวพราวทั้งหมด ได้ส่วนลด 2% 14 ขายสินค้าให้ร้านเมฆหมอก 40,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงื่อนไข 5/10,n30 (ต้นทุนขาย 28,000 บาท) 18 รับคืนสินค้าจากร้านเมฆหมอก 1,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ต้นทุนขาย 600 บาท) 24 รับชำระหนี้ทั้งหมดให้ส่วนลดตามเงื่อนไข ให้ทำ 1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตามวิธี Periodic 2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ตามวิธี Perpetual

11 มาเฉลยกันค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google